Kommuniké från extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB Vid extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) den 15 november 2001 fattade aktieägarna följande beslut. Skuldebrev förenade med högst 4.000.000 optionsrätter till nyteckning Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om upptagande av förlagslån om nominellt högst 400.000 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 4.000.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Song Networks Holding AB (Bolaget). Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till tillsvidareanställda i Song Networks Holding-koncernen. Syftet är att öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med koncernen. Vid fullt utnyttjande av de optionsrätter som utfärdas till följd av beslutet kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 200.000 kronor, vilket, vid full teckning motsvarar ca. 2,35 procent av det totala antalet aktier och röster. Med hänsyn tagen till tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner uppgår utspädningen till ca. 8,45 procent av det totala antalet aktier och röster. Utspädningen uppgår, med hänsyn tagen till tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner som beslutats efter Bolaget blev ett aktiemarknadsbolag, till ca. 2,56 procent av det totala antalet aktier och röster. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Bolagsstämman beslutade även att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av upp till 10.000.000 aktier för användning i samband med eventuella förvärv och till leverantörer i anledning av leveransavtal, med betalning i form av egna aktier eller genom apport- eller kvittningsemission. Punkten 8 i dagordningen utgick på styrelsens begäran. För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Lena Ekedahl, bolagsjurist Tel: +46 8 56 31 0305 Mobil: +46 701 810 305 E-post: lena.ekedahl@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01330/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar