Song Networks delårsrapport juli - september 2001

Song Networks delårsrappport juli - september 2001 Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) lämnar idag sin rapport för tredje kvartalet. VD och Koncernchef Ivar Strömberg kommenterar Song Networks kvartalsrapport Song Networks fortsätter att växa starkt på den nordiska marknaden. Tillväxten i tredje kvartalet var 25% jämfört med kvartalet innan och en ökning på hela 111% jämfört med tredje kvartalet 2000. Ett kostnadsbesparingsprogram är genomfört under tredje kvartalet och bruttomarginalen visar en stark förbättring jämfört med föregående kvartal. - Song Networks tror att man kommer att nå brek-even på justerad EBITDA- nivå innan utgången av första kvartalet 2002 och för hela andra kvartalet 2002. Per den 30 september 2001 hade bolaget totalt 2 398 MSEK i likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar och spärrade medel). Till detta kommer en outnyttjad bankfacilitet om 300 MSEK. Som tidigare komunicerats bedömer vi att bolaget är fullt finanseriat att genomföra nuvarande affärsplan. - Trots en svagare konjuktur så fortsätter Song Networks verksamhet att växa snabbt och ta marknadsandelar på den nordiska bredbandsmarknaden. Idag har bolaget mer än 5 000 företag som är direktanslutna till bolagets nät runt om i Norden och totalt mer än 25 000 företagskunder. Detta motsvarar en marknadsandel på cirka 5 procent av den marknad där Song Networks verkar. Som andel av värdet på marknaden har Song Networks, med en försäljning på 627 miljoner i tredje kvartalet, idag 2,5 procent i marknadsandelar, vilket pekar på en stor potential att öka fakturering och lönsamhet på befintlig kundbas. - Efterfrågan på datakommunikation och internetaccess fortsätter att vara stark och potentialen är mycket stor. I realiteten är konkurrensbilden idag betydligt gynnsammare än för något år sedan. De utländska aktörerna har antingen dragit sig tillbaka helt eller minskat sin ambitionsnivå betydligt. Det finns utan tvekan plats för några aktörer vid sidan av de gamla monopolen, som förväntas tappa marknadsandelar. - Song Networks har stärkt sin ställning ytterligare i både Sverige och Finland genom lyckade förvärv och integrationer avseende Soneras svenska verksamhet och Telias finska verkamhet. Det är tydligt att de gamla monopolen inte har för avsikt att etablera nordiska verksamheter och att erbjuda helnordiska bredbandstjänster till företag in Norden. Vi har sett en kapitulation mot tidigare ambitioner. - Den effektivisering som företag idag vill uppnå genom outsourcing och centralisering av dataservrar kommer att driva på en snabb ökning av efterfrågan på bandbredd. Song Networks är den enda aktör i Norden som har egna nät "end - to - end" i stor skala vilket kommer att vara en avgörande faktor i slaget om kunden. - Song Networks nätutbyggnad, som inkluderar cirka 2 500 km stadsfiber, beräknas vara klar till slutet av året. Song Networks massiva investeringsfas på cirka 6 miljarder är därmed i stort slutfört. - Framtidens mjukvara kommer inte att ligga i PC:n utan finnas centralt i näten - antingen interna nät eller på internet. Bredbandsnäten kan jämföras med blodådrorna, som är nödvändiga för företag och organisationer då de får tillgång till verksamhetskritisk intern och extern information och möjligheten att göra affärer effektivare via extranät och andra e-handelslösningar. Detta bäddar för fortsatt stora framgångar för Song Networks, avslutar Ivar Strömberg, koncernchef i Song Networks. För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Ivar Strömberg, Koncernchef Liia Nõu, Finansdirektör Tel: 08-5631 00 01 Tel: 08-5631 02 33 Mobil: 0701-81 00 01 Mobil: 0701-81 02 33 E-post: E-post: ivar.stromberg@songnetworks.net liia.nou@songnetworks.net Song Networks Holding AB Jenny Moquist, Investor Relation Manager Tel: 08-5631 02 19 Mobil: 0701-81 02 19 E-post: jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar