Song Networks fokuserar ytterligare på kärnverksamheten

Song Networks fokuserar ytterligare på kärnverksamheten Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) tar ytterligare ett steg mot fokusering på kärnverksamheten genom att Song Networks ABs mobila verksamhet i fortsättningen kommer att skötas av Spinbox AB. Samtidigt renodlas verksamheten i Norge genom försäljning av bolagets växelverksamhet samt försäljning utav Song Networks konsultverksamhet i Stavanger. Som ytterligare ett steg i företagets uttalade strategi att fokusera på kärnverksamheten kommer Song Networks mobila verksamhet i Sverige att i fortsättningen skötas av Spinbox och verksamheten i Norge renodlas genom avyttring av växelverksamheten samt av konsultverksamheten i Stavanger. Avtalet med Spinbox innebär att Song Networks "lånar ut" sin mobila kundstock till Spinbox under avtalstiden. Det är således Spinbox som fakturerar kunderna och erhåller alla intäkter samtidigt som man även tar över samtliga kostnader. Song Networks erhåller istället provision per abonnemang och på kundens fakturerade belopp. Spinbox (Service Provider IN a BOX) kommer att arbeta med att göra den mobila produkten mer attraktiv för Song Networks kunder. Spinbox affärsidé är att förenkla för operatörer och företag som vill erbjuda mobiltelefoni. Konsultverksamheten i Stavanger säljs till Contive Management för 3 MNOK. Detta är en verksamhet som förvärvades i och med köpet av Eltele Rogeland och ligger utanför Song Networks kärnverksamhet. Genom försäljningen av växelverksamheten i Norge till ID Connect vill Song Networks erbjuda sina kunder de förstklassiga telefonilösning genom att ID Connect producerar och levererar växelbaserade tjänster. Åtgärderna kommer att medföra minskade intäkter uppgående till cirka 20 MSEK i fjärde kvartalet och cirka 80 MSEK på årsbasis. Rörelseresultat före räntor och avskrivningar (EBITDA) kommer inte att påverkas nämnvärt. Totalt berörs 20 personer. - Efter den senaste tidens kraftiga expansion både organiskt och genom företagsförvärv så har det följt med en del verksamheter som vi inte ser som våra kärnområden. Avyttring av dessa mer perifera verksamheter ger oss möjlighet att ytterligare fokusera på vår kärnverksamhet, att sälja bredbandslösningar till företag i Norden, säger Ivar Strömberg, koncernchef Song Networks Holding AB. - För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Ivar Strömberg, CEO Jenny Moquist, Investor Relations Manager Tel: 08-5631 0001 Tel: 08-5631 0219 Mobil: 0701-810 001 Mobil: 0701-810 219 E-post: E-post: ivar.stromberg@songnetworks.net jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 28 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar