Song Networks Holding AB:s resultat för första kvartalet 2003

Song Networks Holding AB:s resultat för första kvartalet 2003 · Justerad EBITDA 1) för kvartalet var 14 MSEK, att jämföras med -47 MSEK det första kvartalet 2002. I detta resultat ingår även Arrowhead sedan den 10 januari, 2003. · Omsättningen uppgick till 579 MSEK jämfört med 590 MSEK samma period föregående år. Intäkter från högmarginaltjänster såsom data och Internet ökade med över 13% från första kvartalet 2002 men lågmarginaltjänster som voice och övrigt minskade. · Antalet företagskunder uppgick vid periodens slut till 22 624 jämfört med 21 186 det första kvartalet 2002, en ökning om 1 438 kunder. · Direktanslutna kundkontor/ sajter 2) ökade med 4 188 till 15 809 jämfört med 11 621 det första kvartalet 2002. Antalet IP VPN-sajter vid periodens slut uppgick till cirka 4 500, en ökning med 2 200 från första kvartalet 2002. · Justerade kostnader för försäljning och administration (SG&A) 3) uppgick till 233 MSEK eller 40% av omsättningen, jämfört med 284 MSEK eller 48% det första kvartalet 2002. · Nettoresultatet för perioden var -38 MSEK, jämfört med -336 MSEK samma period föregående år. · Likvida tillgångar uppgick till 551 MSEK vid periodens utgång, inklusive pantsatta medel. Finansiell nettokassa 4) uppgick till 608 MSEK. Händelser efter periodens utgång: · Kontantemissionerna i samband med Song Networks finansiella rekonstruktion är avslutade och den sista anmälningsperioden för konvertering av obligationer till aktier löpte ut den 2 maj. Detta innebär att den finansiella rekonstruktionen är genomförd och Song Networks är i det närmaste skuldfritt. · Vid ordinarie bolagsstämma den 9 april valdes ny styrelse och Roger Holtback utsågs till styrelsens ordförande. Bolagsinformation: Huvudkontor: Song Networks Holding AB Box 712 SE-169 27 Solna Sverige Besöksadress: Gustav III:s Boulevard 18 Tel: +46 8 5631 00 00 Fax: +46 8 5631 01 01 Hemsida: www.songnetworks.net För ytterligare information: Tomas Franzén, CEO Tel: +46 8 5631 01 11 E-mail: tomas.franzen@songnetworks.net 1) Resultat före räntor, skatter och avskrivningar, justerat för avsättningar för sociala avgifter relaterade till personaloptioner, omstruktureringskostnader, resultatandelar i intressebolag, valutakursvinst/ förlust samt övriga poster som återfinns under Övriga rörelseintäkter/ kostnader. Sajt definierat som kundanslutning/ kontor. Justerad SG&A definieras som SG&A före avskrivningar, avsättningar för sociala avgifter relaterade till personaloptioner samt omstruktureringskostnader. Finansiell nettoskuld (-)/Nettokassa (+) definieras som räntebärande skulder med avdrag för likvida medel inklusive outnyttjad bankfacilitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar