Song Networks meddelar avnotering från Nasdaq samt överträdelse av lånevillkor för kupongräntebetalning med förfall 1 au

Song Networks meddelar avnotering från Nasdaq samt överträdelse av lånevillkor för kupongräntebetalning med förfall 1 augusti 2002 Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelar idag att den frivilliga avnoteringen av Företagets ADR från Nasdaq International Market effektuerades från och med torsdagen den 29 augusti 2002 Song Networks tog beslutet att avnotera Företaget från Nasdaq då nuvarande ägarbild och marknadssituation inte motiverar kostnaderna relaterade till noteringen. Song Networks avser fortsatt att vara noterat på Stockholmsbörsen. Song Networks meddelade vidare att det helägda dotterbolaget Song Networks N.V. inte betalade kupongränta den 30 augusti 2002 för obligationslån om MEUR 175 med ränta 12?% med slutförfallodag 2008, vilken ursprungligen förföll den 1 augusti. Den 30 augusti 2002 var sista dag för fullgörande av räntebetalning för att undanröja att den inställda betalningen betraktas som en överträdelse av lånevillkoren, vilket medför en potentiellt accelererad återbetalningstakt avseende obligationslånen. Verksamheten i Song Networks i övrigt berörs inte. Song Networks förväntar sig att kunna fullfölja rekonstruktionen, genomföra en extra bolagsstämma samt Akkoord-processen i Nederländerna innan slutet av oktober. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Tomas Franzén, koncernchef Jenny Moquist, Investor Relation Manager Telefon: 08 5631 0111 Telefon: 08 5631 0219 Mobil: 0701 810 111 Mobil: 0701 810 219 tomas.franzen@songnetworks.net jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar