Song Networks samordnar och centraliserar verksamheten i Sverige

Song Networks samordnar och centraliserar verksamheten i Sverige Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, OM Stockholm Stock Exchange: SONW) vidtar ytterligare åtgärder för att renodla och effektivisera den svenska verksamheten. Åtgärderna inbegriper bland annat synergier från förvärvet av Soneras svenska verksamhet tidigare i år. Vidare kommer ett antal tjänster att centraliseras till sverigebolagets huvudkontor och verksamheten i dotterbolaget Wineasy samordnas. Song Networks och dotterbolaget Wineasy fortsätter konsolideringen av verksamheterna i Sverige, vilket är ett led i den rationalisering och effektivisering som företaget har bedrivit under hösten. Det innebär att ett antal centrala tjänster flyttar från de lokala kontoren till sverigebolagets huvudkontor och att Wineasys verksamhet kommer att samordnas med Song Networks. De verksamheter som i fortsättningen kommer att bedrivas utanför Stockholm är kundnära verksamheter, till exempel försäljning och fältservice. Totalt berörs ett femtiotal anställda i de svenska dotterbolagen. Song Networks AB har expanderat snabbt under ett antal år genom organisk tillväxt och uppköp. Nu är det nödvändigt att konsolidera verksamheten. Vi ser detta som en offensiv åtgärd, där vi centraliserar styrkorna samtidigt som vi behåller den lokala förankringen med sju lokala försäljningskontor i Sverige. Rationaliseringen kommer att påverka leveranskapacitet och servicen till kunder på ett positivt sätt. Vårt fokus ligger på fortsätta leveranser av högkvalitativa data- och teletjänster till företag och organisationer i avsikt att bli ledande inom detta marknadsområde, säger Peter Lövgren, VD, Song Networks AB. De åtgärder vi nu vidtar ger en årlig besparing som för nästa år uppgår till cirka 30-35 MSEK säger Ivar Strömberg, koncernchef i Song Networks Holding AB. Omstruktureringskostnaderna, som är av engångskaraktär, beräknas till 20-25 MSEK och belastar innevarande kvartal. Vi bedömer att Song Networks kommer att nå break-even på justerad EBITDA-nivå innan utgången av första kvartalet 2002 och för hela andra kvartalet 2002. Song Networks affärsplan kommer även att vara fullt finansierad efter omstruktureringen. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks AB Song Networks Holding AB Peter Lövgren, VD Ivar Strömberg, Koncernchef Tel: 08-5631 0656 Tel: 08-5631 0001 Mobil: 0701-810 656 Mobil: 0701-810 001 E-post: E-post: peter.lovgren@songnetworks.se ivar.stromberg@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 31 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01320/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01320/bit0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar