CARL AMELN ORDFÖRANDE I GEXCO

Gexco som utvecklar fyndigheter innehållande guld beslutade under extra bolagsstämma om ny styrelse. Carl Ameln blev styrelseordförande. Gexco Gruvor och prospektering ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag.

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Gexco AB (publ).

Beslut om apportemission. Bolagstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 653 320 kronor till 7 786 985,84 kronor genom nyemission av högst 132 666 000 aktier med nedanstående villkor.

att rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma aktieägarna i det norska bolaget Bindal Gruver AS, org. nr. 950 456 485;

att aktieteckning kan ske från och med den 20 augusti 2004 till och med den 27 augusti 2004, dock med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden;

att priset per aktie skall vara fem (5) öre, bestående av det nominella beloppet två (2) öre och en överkurs om tre (3) öre. Kursen är motiverad av att affären offentliggjordes i februari vid en tidpunkt då marknadskursen på aktien ej hunnit etableras;

att betalning skall ske genom att samtliga av de teckningsberättigade innehavda aktierna i Bindal Gruver AS genom apport tillförs bolaget senast den 27 oktober 2004 i enlighet med separat apportavtal;

att de nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med räkenskapsåret 2004.

Val av styrelse. Till styrelsen valdes Elisabet Palm Werner, Carl Ameln och Jon Fangel. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman valdes Carl Ameln till styrelsens ordförande och Jon Fangel utsågs till verkställande direktör.

Övrigt. Underlag för beslutet kan rekvireras från Gexco. Det finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.gexco.se.

Göteborg den 23 augusti 2004

Styrelsen för Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta vd Jon Fangel, tel 0735 31 00 35..

Prenumerera

Dokument & länkar