DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017, SAMMANSTÄLLNING

  • Periodens resultat uppgick till -5 068 KSEK (-2 653) och resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,13).
  • Övriga intäkter uppgick till 0 KSEK (3).
  • Likvida medel uppgick per 31 mars 2017 till 150 880 KSEK (156 477).
  • Investeringar under januari - mars 2017 uppgick till 5 790 KSEK (1 011).
  • Eget kapital uppgick per 31 mars 2017 till 287 566 KSEK (287 923).
  • EuroMin tecknade 1 398 572 aktier i december 2016 som registrerades den 2 januari 017. Därefter tecknade de ytterligare 1 351 533 aktier.
  • Ett marknads- och finansieringsavtal diskuteras med Traxys.

  
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Mark- och anläggningsarbeten fortsätter och konstruktionsplanering har påbörjats.

Resultatposterna i denna rapport, liksom jämförelsebeloppen avseende föregående år, avser perioden januari–mars såvida inte annat anges. Balansposternas belopp och jämförelsetal avser ställningen vid periodens, respektive föregående års, utgång.

    
VD HAR ORDET

Mineralprospektering och gruvindustrin är cyklisk till sin natur och har haft en rad olika ekonomiska utmaningar under de senaste åren, men optimismen har alltid funnits där. Det var fantastiskt att åter igen få se detta reflekteras vid PDAC-Convention i Toronto, Kanada vid mitt besök i våras.

Mässan är den största årliga branschhändelsen som lockar investerare, analytiker, gruvchefer, geologer, regeringstjänstemän och studenter från all världens hörn. Då jag besökte mässan och den stora konferensen var aktiviteterna på hög nivå, med mer än 24 000 besökare och hundratals utställare. Det fanns en positiv atmosfär över hela mässområdet. Investeringsviljan samt aktiviteterna bland investerare tycks ha ökat och i Norden kan vi redan se tecken på detta.

Bolaget genomförde en lyckad emission i juli 2016, men behöver ytterligare finansiering för att kunna fortsätta konstruktionsarbetena med full kraft. Under det fösta kvartalet 2017 har vi fortsatt att arbeta aktivt för att kunna säkerställa finansieringen, men dessa arbeten har tagit längre tid än väntat.

Vi kom överens med Traxys Europe SA om marknadsförings- och finansieringsavtal, som om de slutförs, kommer att fullt ut finansiera Silvergruveprojektet till produktionsstart.

Efter det att den mycket detaljerade tekniska due diligence-processen har slutförts, kommer Traxys ledning och styrelse att genomföra en bedömningsprocess av projektet, där Silvergruveprojektet konkurrerar med Traxys övriga projekt. Dessutom ska ytterligare förhandlingar tillkomma innan avtalen kan undertecknas. Dessa arbeten pågår och resultaten väntas att bli färdigställda under maj månad. Traxys har skriftligen bekräftat att de fortfarande är intresserade av Sotkamo Silvers projekt och att de har för avsikt att arbeta för ett gynnsamt beslut, även om det har dragit ut på tiden.

Bolaget har fortfarande gott om likvida medel, så under våren har Sotkamo Silver förberett Silvergruvan för produktion genom att bygga en ny tillfartsväg för tung trafik och även andra anslutningsvägar inom gruvområdet. Dessutom har man genomfört nödvändiga mark-, ingenjörs- och planeringsarbeten för att kunna hålla den planerade tidtabellen för produktionsstart.

   
Timo Lindborg

   
Kommande finansiell information

- Halvårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 23 augusti 2017
- Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 15 november 2017
- Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 21 februari 2018
- Årsstämma för 2017 kommer att hållas den 15 mars 2018

  
Aktiedata

Sotkamos aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 31 mars 2017 till 4,95 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 145 369 059,31. Kvotvärdet var 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 105 966 095. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 524 MSEK.

Det finns 20 643 198 teckningsoptioner och var och en ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.

Bolaget är noterat på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ OMX Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market sedan slutet av november 2012. Där är Bolagets Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM Equity i Stockholm; SE0001057910.

En fullständig rapport på svenska kan hämtas från:
http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

   
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision och finns tillgängliga på www.silver.fi

Stockholm den 10 maj 2017.

Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD

   
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46 8 30 49 20.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

Taggar: