HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2004

· Gexco förvärvar Bindal Gruver A/S

· Koncernens resultat för perioden -514 Tkr.

· Affärsområdet ”Ägarspridning” fördelas till Gexcos aktieägare

· Gexco lägger ny affärsplan där verksamheten renodlas till exploatering

· Anrikningsverket är färdigbyggt och första salvan har skjutits i Bindal

· Ytprover på huvudmineraliseringens förlängning norrut visar 45 gram/ton över fyra meter bredd.

RESULTATET

Resultatet för koncernen under årets sex första månader uppgår före skatt till minus 514 Tkr. För perioden april – juni var resultatet 218 Tkr. Resultatförbättringen hänför sig till i huvudsak konsultintäkter inom affärsområdet ”Ägarspridning”.

Gexcos styrelse har mandat från bolagsstämman den 12 maj att utge högst 30 miljoner aktier. Efter periodens utgång har det tecknats 13 miljoner aktier till en genomsnittlig kurs av 20 öre. Dessa har tecknats bland bolagets huvudägare och Vekkla AB. Styrelsen avser att utnyttja hela mandatet för att stärka likviditeten.

VIKTIGA HÄNDELSER

Ny affärsplan för Gexco

Gexco har lagt fast en ny affärsplan innebärande en fokusering på exploatering av fyndigheter innehållande guld i Norden. Som ett led i fokuseringen har det inletts förhandlingar avseende ytterligare förvärv av guldfyndigheter i Norge.

Etableringen färdig och analysarbetet i Bindal fortsätter

Utrustningen för att starta provdrift är på plats och är i drift. Investering har gjorts i krossanläggning, kul- och stångkvarnar, hydrocyklon, spiraler, pumpar och skakbord för anrikningen. För malmbrytning finns Wagner lastmaskin, hjullastare och borraggregat på plats. El-aggregat som försörjer anläggningen är nyservat och det finns inkvartering för 10 personer.

I direkt anslutning till huvudmineraliseringen och i dess förlängning norrut har det tagits ytprover. Proverna visar lovande 45 gram guld per ton i fyra meter bredd. Även om provresultaten är positiva väljer Gexco för närvarande att inte ändra klassificeringen av mineraltillgången i Bindal.

Samtidigt har det tagits en del kompletterande prover tillsammans med NTNU, Norges tekniska Naturvetenskapliga Universitet på Institutet för Geologi och Bergsteknik. Professor Malvik har startat ett projekt för att hitta avancerade metoder att karaktärisera mineraler. I arbetet används elektromikroskop för avbildning och kemisk analys av mineralprover som ger mer exakthet och möjlighet till grundligare analys än tidigare.

Analysarbetet under Professor Malviks ledning är en fortsättning på ett samarbete som startade 2003 och kommer att ge god hjälp till Bindal i arbetet med att utvärdera provdriften.

Citat från Professor Peter Ihlen, Norges Geologiske Undersøkelser i boken ”...bygger i berge”, Tapir Akademisk Forlag, 2000.

”Gull opptrer i Norge i hovedsaklig på to forskjellige måter. I Nord-Norge er gullforekomstene knyttet till store regionale skjærsoner i elddlgamle grønnsteinsbelter. Bergartene i og langs skjærsonene fører årer impregnasjon av sulfider og gull. På den annen side har vi hydrotermale forekomster som er utviklet i forbindelse med fjellkjededannelser. Gull dannet på denne måten finner vi gjerne i enkeltstående kvartsganger eller gangsystemer. Gullforekomstene i Sør-Helgeland representerer en mellomting melleom skjærsone og kvartsgangforekomster. NGU har gjennom sine detaljerte undersøkelser av Kolsvik-forekomsten i Bindal vist at den i det minste har et driftspotensitial på 0.5 milljoner tonn malm med 5 – 10 gram gull/tonn malm.”

Händelser efter periodens slut

Förvärvet av Bindal Gruver

Gexco ägde fram till förvärvet 10 procent av aktierna i det norska bolaget Bindal Gruver A/S. Förvärvet innebär att Gexco nyemitterar 2 200 Gexco-aktier för varje utestående aktie i Bindal Gruver, motsvarande 132 660 000 nyemitterade Gexco-aktier, att riktas till aktieägarna i Bindal Gruver.

Efter förvärvet och emissionen är antalet aktierna fördelade så här:

(För tabell se bifogad fil)

Ägarspridning

Styrelsen beslutade att medverka i bildandet av ett nytt bolag som skall bli aktivt inom oljeindustrin. Det betyder att aktieägarna i Gexco kommer att, enligt Gexcos modell för ägarspridning, utan vederlag erhålla aktier i det nya bolaget. Tilldelning beräknas ske under hösten 2004.

Under juli månad fattade styrelsen i Gexco beslut om att affärsområdet ”Ägarspridning” skulle föras över till ett separat bolag på ett sådant sätt att aktieägarna vederlagsfritt skulle erhålla aktier i det nya ägarspridningsbolaget. Anledningen till beslutet var att renodla Gexcos verksamhet.

Aktieägare i Gexco kommer att, per avstämningsdag den 27 augusti, vederlagsfritt att erhålla aktier i ägarspridningsbolaget Yield AB. Gexco kommer att kvarstå med ca 10 % ägarandel medan resten av aktierna fördelas på Gexcos aktieägare. Tilldelningen av Yield-aktierna är planerad att ske under hösten 2004. Bolaget Yield har för avsikt att notera aktien på en börs.

ÖVRIG INFORMATION

Börsnotering på NGM Equity

Gexco är sedan februari 2004 noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är SE0001057910. En börspost uppgår till 10 000 aktier.

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under årets andra kvartal.

Anställda

Medelantalet anställda under perioden var tre personer på deltid.

Aktiedata

Den 30 juni uppgick antalet aktier i Gexco till 56 683 292 stycken. Vid samma tidpunkt fanns cirka 2 800 VPC-registrerade aktieägare i bolaget. Vid periodens slut var börskursen för Gexcos aktie 0,30 och börsvärdet cirka 17 Mkr. Aktiekapitalet uppgick till 1 133 666 kr.

(För tabell se bifogad fil)

Nyckeltal per den 30 juni 2004

Resultat per aktie: - 0.01 kr

Eget kapital per aktie: 0,03 kr

Soliditet: 64 %

Kassalikviditet: 248 %

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden januari-september 2004 lämnas torsdagen den 28 oktober 2004. Bokslutskommuniké för 2004 lämnas torsdagen den 24 februari 2005. Rapporterna finns tillgängliga på www.gexco.se vid publiceringstillfället.

Göteborg den 26 augusti 2004

Styrelsen för Gexco AB (publ)

Granskningsrapport

Denna halvårsrapport har inte granskats av revisorn.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar