Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i Spago Nanomedical AB

Huvudägarna i Spago Nanomedical AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 8 maj 2019.

Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen:

Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav
Mikael Lönn, representerar eget innehav
Eva Redhe, representerar eget innehav
Andreas Bunge, representerar innehav via bolag

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 34,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: andreas.bunge@me.com

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, ordförande, +46 708 242525, andreas.bunge@me.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 januari 2019.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.