Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 msek

Den 27 oktober 2016 tog styrelsen i SpectraCure AB (publ) beslut om att genomföra en garanterad företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 november.

Emissionen omfattar högst 29 986 979 units, motsvarande 23 989 583 kronor före emissionskostnader. Företrädesmissionen är genom garantiåtagande garanterad till ca 80 % motsvarande 19 Mkr.

De medel som emissionen inbringar skall framför allt användas av SpectraCure för löpande drift och slutförandet av klinisk fas I-studie och även påbörjande av fas II-studie. Därutöver finns utsikter att utnyttjande av den ingående teckningsoptionen kan komma att finansiera slutförandet av fas II-studien och tjäna som en buffert i de förhandlingar om utlicensiering av teknologin som Bolaget räknar med att kunna inleda i samband med genomförandet av fas II-studierna.

Företrädesrätt – Den som på avstämningsdagen den 29 november 2016 är registrerad som aktieägare i Spectra Cure AB (publ)s aktie erbjuds med företrädesrätt att teckna en (1) unit ny unit för en (1) innehavd registrerad aktie i Bolaget. Aktieägare i Spectra Cure AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. En unit består av en vederlagsfri teckningsoption av serie 2 (TO 2) och en aktie. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 1,00 kr med utnyttjande period 31 januari – 28 februari 2018.

Avstämningsdag - hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 29 november 2016. Sista dag för handel i Spectra Cure AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 25 november 2016. Första dag för handel i SpectraCure AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 28 november 2016.

Emissionsvolym – 23 989 583 kronor fördelade på 29 986 979 units. Teckningskurs – 0,80 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid 2 december 2016 – 16 december 2016.

Teckning med företrädesrätt – För befintliga och direktregistrerade ägare sker teckning på den färdigtryckta emissionsredovisningen eller Särskild anmälningssedel 1. Förvaltarregistrerade ägare ska teckna sin företrädesrätt genom instruktioner från respektive förvaltare.

Handel i uniträtter – uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget från den 2 december – 14 december 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas i det memorandum som offentliggörs senast i samband med att teckningstiden inleds.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

2016-10-25    Extra bolagsstämma
2016-11-25     Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt att deltaga i företrädesemissionen
2016-11-28     Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen                                            
2016-12-02     Första teckningsdag
2016-12-16     Sista teckningsdag

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance och G&W Fondkommission är finansiella rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid med Aqurat FK AB, som är emissionsinstitut.

Om SpectraCure AB

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från avdelningen för atomfysik vid Lunds Universitet. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med interstitiell fotodynamisk tumörterapi, (PDT efter photodynamic therapy), en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se 

Prenumerera

Dokument & länkar