Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)


Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642-1011, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016, klockan 11.00 på Magistratsvägen 10, 226 43 Lund

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 november 2016. Aktieägaren ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 21 november 2016 via e-post till mj@spectracure.com eller per telefon +46 (0)46 - 16 20 70.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.spectracure.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 18 november 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

B. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman 
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4. Val av en eller två justeringsmän 
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  6. Godkännande av dagordningen 
  7. a)   Förslag till beslut om ändring av bolagsordning 

       b)   Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. 

    8.     Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7a – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra den av styrelsen beslutade emissionen enligt punkt 7b föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

4.         AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 642 312 kronor och högst 6 569 248 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1,642,312 and not more than SEK 6,569,248.

5.         ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier skall vara lägst 16 423 120 och högst 65 692 480.

The number of shares shall be not less than 16,423,120 and not more than 65,692,480.”

Föreslagen lydelse:

4.         AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 998 697,90 kronor och högst 11 994 791,6 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 2,998,697.90 and not more than SEK 11,994,791.60.

5.         ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier skall vara lägst 29 986 979 och högst 119 947 916.

The number of shares shall be not less than 29,986,979 and not more than 119,947,916.”

Punkt 7b – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om emission av högst 29 986 979 aktier och teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en gammal aktier ger rätt att teckna en unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,80 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 31 januari 2018 till och med den 28 februari 2018 teckna en ny aktie för 1 krona. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 29 november 2016. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 2 december – 16 december 2016. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 2 998 697,90 kronor genom utgivande av högst 29 986 979 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 29 986 979  teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 1 499 348,90 kronor.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt punkt 7a.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 29 986 979 aktier och röster.

SpectraCure AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar