Kommuniké från årsstämma 2017

Vid SpectraCures årsstämma, som hölls i Lund den 23 maj 2017, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m. 

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och av revisorer 

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina Svanberg och Sune Svanberg, samt om omval av styrelsesuppleanten Johannes Swartling. Ingemar Kihlström omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Beslut avseende arvode 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor genom nyemission av högst 25 000 000 aktier, ge ut högst 25 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 25 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

SpectraCure AB (publ) Lund den 23 maj 2017

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

Prenumerera

Dokument & länkar