Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 · Koncernresultatet 81 MSEK (74) · Spendrups volymer upp 7% i en vikande marknad · Ökade marknadsandelar i alla sektorer · Mariestads upp 26% och Loka 22% · Det egna kapitalet 414 MSEK, soliditeten 36% Resultatet Koncernens resultat efter finansiella poster blev 81 MSEK (74) under det senaste verksamhetsåret. Av resultatet svarade det helägda dotterbolaget Spendrups Vin AB för knappt 8 MSEK. Koncernresultatet har påverkats positivt med 24 MSEK som följd av redovisad diskonterad återbäring på pensionsmedel från SPP medan resultatet påverkades negativt med 16 MSEK för utrangering av pepsiemballage. Regnigt väder ledde till lägre sommarförsäljning vilket också påverkade resultatet negativt med ca 15 MSEK. Vinst per aktie, efter beräknad skatt, ökade till 6,20 kr (5,58) Räntabiliteten på eget kapital blev 15% (15). Marknaden Bryggerimarknaden minskade sammantaget med 1,5 % under 2000. Lätt- och folkölskonsumtionen minskade ca 10% medan starkölsförsäljningen ökade drygt 4% och vattenkonsumtionen steg med 2%. Läskedryckskonsumtionen var oförändrad jämfört med 1999. Den regniga sommaren inverkade över lag återhållande på dryckeskonsumtionen medan den starka minskningen för de svagare ölsorterna hänger samman med den ökande privatinförseln av öl och andra alkoholdrycker. Bryggeriernas ölförsäljning sjönk kraftigt efter halvårsskiftet i samband med att införselkvoterna höjdes och Öresundsbron öppnades för trafik. Gränshandeln beräknas svara för ungefär en tredjedel av starkölskonsumtionen, motsvarande ungefär 100 miljoner liter per år. En inte obetydlig del smugglas in i landet. Branschstrukturen Konkurrensverket gav i slutet av året klartecken till Carlsbergs förvärv av Pripps/Ringnes. Den omedelbara konsekvensen för den svenska marknaden blir att Pripps och Falcon läggs samman i ett bolag under namnet Carlsberg Sverige. Med denna förändring får Carlsberg över 60% av öl- och vattenmarknaderna. Redan tidigare kontrollerar Coca-Cola drygt 60% av läskedrycksmarknaden. Försäljning Koncernens nettoomsättning efter dryckesskatter blev under det senaste verksamhetsåret 1761 MSEK (1759). På jämförbara enheter är det en ökning med knappt 3 procent, beaktat att den avyttrade norska verksamheten ligger med i föregående års omsättning. Av faktureringen svarar Spendrups Vin AB för 106 MSEK. Spendrups stärkte sina positioner på en vikande totalmarknad. Sammanlagt ökade koncernens försäljning med nästan 7% eller 18 miljoner liter medan branschen i övrigt minskade med 3,5% eller 37 miljoner liter. Bäst utvecklades varumärken som Mariestads och Grevens Cider som båda ökade 26 % i volym. Loka steg med 22% och Life med 21%. Spendrups framgångar på marknaden under år 2000 motsvarar en andelsökning på 1,7 procentenheter av hela bryggerimarknaden. Bakom den starka utvecklingen ligger satsningar på ökad distributionstäckning samt ökade marknads- och säljinsatser. Under de senaste tjugo åren har den årliga ökningstakten för Spendrups motsvarat en marknadsandel på runt 1 procentenhet. Den trenden fortsätter och för närvarande är bolagets andelar inom restaurangsektorn över 30% av ölmarknaden och över 42% av mineralvattenmarknaden. Inom dagligvarusektorn är Spendrups andelar av öl- och vattenmarknaderna ca 23% och i Systembolaget är andelen av ölmarknaden över 20%. Investeringar och finansiering De sammanlagda investeringarna var under året 129 MSEK (66). Förutom löpande ersättningsinvesteringar i fordon och bryggeriutrustning samt fatölsinstallationer i nya restauranger avser merparten av investeringarna en ny tappningsanläggning i Vårby för plastflaskor samt en ny kontorsbyggnad för bryggeriet i Grängesberg. Soliditeten var vid årsskiftet 36 % (35). Koncernens kreditramar uppgick vid samma tidpunkt till 570 MSEK (666) varav 211 MSEK (223) var utnyttjade. Under året har bolaget återköpt 40.900 Spendrupsaktier att användas för det optionsprogram som föregående års bolagsstämma beslutade om. Vid årsskiftet uppgick Spendrups substansvärde till 414 MSEK (373). Det motsvarar 42 kronor per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 164 MSEK (170). Framtiden Den övergripande målsättningen för Spendrups det kommande året är fortsatt expansion. Spendrups är nu vid sidan av Carlsberg Sverige det ledande bryggeriet men avståndet till konkurrenten är betydande. Genom förvärvet av Pripps får Carlsberg samma dominerande ställning på öl- och vattenmarknaderna som Coke har på läskedrycksmarknaden. För att stärka Spendrups ställning måste gapet till konkurrenterna minska. En viktig utmaning blir därför att under året lansera Heineken på den svenska marknaden som ett ledande internationellt premiumöl. Med Heineken kan Spendrups stärka konkurrenskraften inom de lönsamma premiumsegmenten. En annan viktig utmaning för Spendrups under innevarande år är att etablera Virgin Drinks på den svenska marknaden. I vattensegmentet har Spendrups lyckats utomordentligt bra med satsningarna på Loka, Vittel och Perrier. Med ökad distributionstäckning kan Loka bli marknadsledare i detta intressanta segment. Utdelning Styrelsen föreslår oförändrad utdelning eller 1,80 kr per aktie. Det motsvarar 17 MSEK eller 29% av vinsten efter schablonskatt. Spendrups policy är att över en längre tidsperiod dela ut minst 25% av vinsten efter schablonskatt. Under 90-talet har mer än 30 procent av vinsten delats ut till aktieägarna. Bolagsstämma Bolagsstämman hålls i Cassels donation i Grängesberg, lördagen den 5 maj 2001 kl. 13.30. Årsredovisningen för 2000 sänds till aktieägarna i mitten av april. Stockholm den 15 februari 2001 Spendrups Bryggeri AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01370/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01370/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar