Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 · Försäljningen tredje kvartalet ökade med 5% och resultatet ökade 10% · Fortsatt stark tillväxt för LOKA, Mariestad och Norrlands · Minskade läskandelar p g a Pepsi och 7-Up · Resultat Koncernens resultat för perioden januari - september, efter finansiella poster, uppgick till -1 (53) MSEK. I resultatet för 2001 ingår jämförelsestörande poster med 13 MSEK (återbetald dryckesskatt hänförlig till tidigare år) samt 24 MSEK i resultatet för 2000 (företagsanknutna medel från Alecta). Resultatet för tredje kvartalet blev 22 MSEK vilket är 10% bättre än samma period förra året. Försäljningen steg med 5% till 491 MSEK. Spendrups Vin AB gjorde en vinst på 2 (9) MSEK för de tre första kvartalen. Marknad Den svenska dryckesmarknaden har ökat något tack vare att vädret i juli och augusti var ganska bra. Ökningen i perioden var 0,8%. Ölmarknaden minskade med -4% medan läsk och vatten hade en ökning på 3% respektive 8% . Under september skedde en allmän tillbakagång efter den fina sommaren. Gränshandeln med starköl ökade kraftigt under sommarmånaderna med följd att försäljningen av folköl 2,8 samt lättöl har minskat med mer än 10%. Den legala gränshandeln med öl fortsätter att öka och vi har anledning att förmoda att detsamma gäller för den illegala smugglingen. Studier visar att införseln motsvarar mer än 120 miljoner liter. Adderas dessa starkölsvolymer till den officiella Svenska starkölskonsumtionen så betyder det att varannan öl som dricks i Sverige är en starköl. Systembolagets ölförsäljning fortsatte att öka medan minskningen märks på restaurangerna och framförallt i dagligvaruhandeln. Konsumtionen av starköl ökar på bekostnad av svagare öl och konsumtionen i restaurangerna minskar till förmån för hemmakonsumtionen. Försäljning Spendrups marknadsandelar på öl och vatten ökar stadigt. Försäljningen har följt marknadsutvecklingen med två bra sommarmånader och en tillbakagång september. De senaste 12 månader uppgår andelen av ölmarknaden till 26% och vattenmarknaden till 33%, en ökning inom båda marknadsavsnitten med 0,5%. Spendrups andelar på läskmarknaden minskade till knappt 15% (18%) som en följd av det avslutade samarbetet med Pepsi och 7-up. Bland varumärkena är det framförallt LOKA, Mariestad, Life och Norrlands som visar den kraftigaste ökningen. Investeringar och finansiering Periodens investeringar uppgick till 123 MSEK varav de största avser en tappningslinje för plastflaskor i Vårby samt produktionsutrustning för licenstillverkning av Heineken i Grängesberg. Koncernförhållande Sedan början av juli är Spendrups Bryggeri ett dotterbolag till Spendrup Invest. Efter den förlängda anmälningstiden för erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av köpoptioner i Spendrups Bryggeri som gick ut den 10 augusti 2001 kontrollerar Spendrup Invest sammanlagt 95,9 procent av det totala antalet aktier och 98,1 procent av röstetalet i Spendrups Bryggeri. Moderbolaget har inlett en tvångsinlösenprocess. Avnotering Aktierna i Spendrups Bryggeri AB avnoterades från Stockholms Fondbörs den 22 augusti 2001. Stockholm den 20 november 2001 SPENDRUPS BRYGGERI AB Jens Spendrup Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT01160/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT01160/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar