Spendrup Invest AB (publ) delårsrapport augusti-september 2001

SPENDRUP INVEST AB (publ) Delårsrapport augusti-september 2001 Spendrup Invest AB (publ) är moderbolag till Spendrups Bryggeri AB (publ). Efter den förlängda anmälningstiden för erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av köpoptioner i Spendrups Bryggeri, som gick ut den 10 augusti 2001, kontrollerar Spendrup Invest sammanlagt 95,9 procent av det totala antalet aktier och 98,1 procent av röstetalet i Spendrups Bryggeri. Aktierna i Spendrups Bryggeri AB avnoterades från Stockholms Fondbörs den 22 augusti 2001. Moderbolaget har inlett en tvångsinlösenprocess. Förvärv av aktier har skett i juli och augusti men i koncernredovisningen har förvärvstillfället satts till 1 augusti 2001. Därför omfattar Spendrup Invests delårsrapport perioden augusti - september 2001. Innan förvärvet bedrevs ingen verksamhet. Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges. Denna lämnas direkt av bolaget. Resultat Koncernens resultat för perioden augusti - september, efter finansiella poster, uppgick till 1 MSEK. Redovisad minoritetsandel är 4.1%. Resultatet för den operativa verksamheten i dotterbolaget var för samma period 9 MSEK. Verksamheten Dotterbolaget Spendrups Bryggeri AB är verksamt på den svenska bryggerimarknaden där Spendrups marknadsandelar på Öl och Vatten ökar stadigt. Bland varumärkena är det framförallt LOKA, Mariestad, Life och Norrlands som visar den kraftigaste ökningen. Finansiering Under perioden har det egna kapitalet ökats från 0,5 MSEK till 10 MSEK genom ett ovillkorat aktieägartillskott. Kvarvarande efterställt ägarlån på 106 MSEK redovisas bland långfristiga skulder. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats, i tillämpliga delar, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Stockholm den 20 november 2001 SPENDRUPS INVEST AB (publ) Krister Wallin Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör Spendrups Bryggeri AB eller Caroline Ekman, informationschef Spendrups Bryggeri AB, telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT01120/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT01120/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar