Kallelse till årsstämma i Ytrade Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Ytrade Group AB (publ), 559026-0963 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar per post i den ordning som föreskrivs nedan, med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 5 maj 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 9 maj 2022,
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast måndagen den 9 maj 2022. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://investors.yaytrade.com/, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Ytrade Group AB (publ), Att. Mikael Wiborgh, Skeppargatan 65, 114 59 Stockholm eller via e-post mikael.wiborgh@yaytrade.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, https://investors.yaytrade.com/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två protokolljusterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. (a)–(h) Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om principer för utseende av valberedning
 5. Beslut om ändring av bolagsordningen
 6. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag från styrelsen, valberedningen och revisor

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets valberedning, bestående av Johan Hernmarck (som representant för Provider Investment AB), Marcus Isaksson (som representant för Thoren Tillväxt AB), Oscar Salén (som representant för Oscaria Capital AB) samt Magnus Agervald (styrelsens ordförande), föreslår att advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar, är ordförande vid stämman.

Förslag till val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Bolagets CFO Mikael Wiborgh väljs till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Förslag till fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 7(a))

Styrelsen föreslår att Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställs.

Förslag till dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämmans förfogande disponibla medel om 1 744 633,37 kronor ska balanseras i ny räkning.

Förslag till ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (punkt 7(c))

Bolagets revisor föreslår att Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor utan suppleant.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår följande:

 • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse och revisor (punkt 10(a)–(h))

Valberedningen föreslår att följande styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 1. Luca Di Stefano (nyval)
 2. David Knape (omval)
 3. Flora Berglund (omval)
 4. Oscar Salén (omval)
 5. Henrik Hobik (omval)
 6. Stefan Alvarsson (omval)

Magnus Agervald har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Luca Di Stefano är född 1978 och utbildad till marknadsekonom. Han är grundare av ett flertal bolag inom media och IT. Sedan år 2017 har Luca även haft en aktiv roll som verkställande direktör/operativt ansvarig och styrelseledamot för flera tillväxtbolag. Luca kommer senast från posten som delägare och verkställande direktör för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köptes upp av Defiso Media AB. Han har lång erfarenhet av styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i diverse noterade och onoterade bolag.

Valberedningen föreslår vidare att:

 1. Luca Di Stefano väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår slutligen att:

 1. den auktoriserade revisorn Thomas Kullman omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande principer fortsatt ska gälla för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska inför nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller på annat sätt kända aktieägarna den sista handelsdagen i augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Representanterna ska utses av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget men ska representera samtliga aktieägare i Bolaget.

Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

När valberedningen utses, ska aktieägare beakta att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren. Vid det första sammanträdet ska valberedningen inom sig välja ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt och så vidare). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som frånträder, till styrelsens ordförande).

Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att Bolagets företagsnamn ändras från Ytrade Group AB (publ) till Spherio Group AB (publ). Punkt 1 (Företagsnamn) i bolagsordningens får därmed följande lydelse:

Bolagets företagsnamn är Spherio Group AB (publ).

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Bolagsordningens punkt 4 (Aktiekapital) får därmed följande lydelse:

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Bolagsordningens punkt 5 (Aktier) får därmed följande lydelse:

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Det föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny punkt 10 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det föreslagna beslutet behöver biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Fullständiga förslag m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://investors.yaytrade.com/ senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Ytrade Group AB (publ), Att. Mikael Wiborgh, Skeppargatan 65, 114 59 Stockholm eller via e-post till mikael.wiborgh@yaytrade.com senast den 3 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på https://investors.yaytrade.com/ senast den 8 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i april 2022
Ytrade Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)
E-post:
david.knape@yaytrade.com
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Ytrade Group
Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se

För mer information, se www.investor.yaytrade.com

PM kallelse till årsstämma i Ytrade Group