SpiffX AB: Kommuniké från årsstämma 2017-06-20

Vid årsstämma i SpiffX AB fattades följande beslut:

Fastställande av Resultat- och Balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2016 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2016 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett prisbasbelopp per ledamot samt att arvode till revisorer skall utgå efter godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde Peter Liljestrand, Lennart Gillberg, Jacob Dalborg och Tobias Fagerlund till ordinarie styrelseledamöter och beslutade att Peter Liljestrand även fortsättningsvis ska vara styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller tillskjutande av apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå̊ till högst 6 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 13:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar