Kommuniké från årsstämma 2019 i Sportamore AB (publ)

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

 • Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
 • Att behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten om 123 093 634 kronor, överkursfonden om 101 205 696 och årets vinst om 222 081 kronor, totalt 224 521 411 kronor, överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnades.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
 • Att arvode om 275 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 137 500 kronor utgår till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvode, utöver styrelsearvode, ska vidare utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorn skulle ersättas enligt löpande godkänd räkning.
 • Att omvälja Jan Friedman, Mariette Kristenson, Birgitta Stymne Göransson, Thomas Ekman och Emil Ahlberg som styrelseledamöter i bolaget intill nästa årsstämma avhållits.
 • Att omvälja Jan Friedman som styrelsens ordförande.
 • Att nyvälja Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har för avsikt att utse Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Att i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och med utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten då emissionsbemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Informationen lämnades, genom VD, Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 17.20 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.
För mer information vänligen besök 
www.sportamore.se

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar