Sportamore delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Accelererande tillväxt och förbättrad bruttomarginal

Under årets andra kvartal har Sportamore ökat tillväxttakten till 18,3 procent och den totala försäljningen* uppgår till 244 (206) MSEK. Bruttomarginalen stärks, både gentemot föregående kvartal och föregående år, och uppgår för perioden till 37,6 (37,4) procent . Stålbadet för fysisk sporthandel fortsätter i kölvattnet av den snabba förflyttningen till digital handel och trots goda väderförutsättningar har marknaden präglats av hög kampanjintensitet. Sportamore visar att vi även under dessa förutsättningar kan kontrollera vår bruttomarginalutveckling. Vi förväntar oss att också under andra halvåret stärka bruttomarginalen jämfört med föregående år och samtidigt leverera tillväxt i enlighet med våra finansiella mål.

Ökande ordervärde

Vi konstaterar en väsentlig förbättring i genomsnittligt ordervärde som ökar med sex procent för perioden. Utvecklingen drivs av både ett ökande antal varor per order och stigande genomsnittligt försäljningspris. Under slutet av perioden har vi dessutom infört ett lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga marknader. Denna förändring har föregåtts av noggrann analys av kundbeteende och förväntas ge ett antal positiva effekter. Dels förväntas den bidra till att lyfta det genomsnittliga ordervärdet i kommande kvartal, dels frigörs resurser från mindre lönsamma kundorder som vi istället kan nyttja till att ytterligare förbättra leveranserbjudande och servicegrad för våra lönsamma kundorder. Ytterligare en viktig aspekt är att denna förändring har potentialen att driva snabb förändring i kostnadsstruktur per order, något som förväntas bidra positivt till Sportamores lönsamhetsutveckling.

Ny marknad – Frankrike

I slutet av perioden har vi introducerat Sportamore i Frankrike och inleder nu arbetet med att växa och anpassa denna marknad. Genom vårt fokus på automation och skalbara processer har vi också lagt en god grund för möjligheten att fortsätta skala upp vår geografiska totalmarknad. I övrigt växer kundbasen planenligt med en årstillväxttakt om cirka 175 000 kunder och uppgår nu till 1 041 000 aktiva kunder samtidigt som genomsnittligt antal order per aktiv kund ökar. Vidare har vi under andra kvartalet investerat i utveckling av såväl varumärkeskoncept som en ny plattform för omhändertagande av vår existerande kundbas, ett spännande arbete vars resultat kommer att börja implementeras under det tredje kvartalet.

Skalbarhet och effektivisering för förbättrat helårsresultat

I perioden har vi påverkats signifikant av ökade fraktkostnader till följd av kapacitetsbegränsningar, växelkursförändringar och stigande oljepriser. Detta har haft en negativ inverkan på EBIT för kvartalet som uppgår till -9,5 (-6,2) MSEK. Mot denna bakgrund växer betydelsen av de investeringar vi gjort i infrastruktur och automation för skalbarhet och effektivitet. Nyttan av dessa satsningar när omsättningstalen stiger visades inte minst i fjärde kvartalet 2018. Skalbarheten visas också av det faktum att rörelsekostnader exklusive varu- och marknadsföringskostnader som andel av försäljning under perioden utvecklas positivt och minskat från 28,8% i första kvartalet till 28,3% i andra kvartalet som en effekt av fortsatt effektivisering och omsättningstillväxt.

Vi går nu in i en fas av ökat lönsamhetsfokus och vidtar en rad åtgärder, där införandet av fraktfri gräns är den första, för att driva på utvecklingen. Det är vår bedömning att fortsatt effektivisering jämte ett stigande ordervärde kommer att bidra till förbättrad kostnadsstruktur under kommande kvartal och att 2019 på helårsbasis ska generera förbättrat resultat jämfört med 2018 samtidigt som kundbasens starka tillväxt ökar den framtida potentialen.

Sunda finanser och kurant varulager

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 25,5 (44,0) MSEK exklusive checkkredit om 40,0 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 275 (229) MSEK, en planenlig minskning både jämfört med årsskiftet och föregående kvartalsslut vilket således innebär att lageromsättningshastigheten nu stiger i enlighet med tidigare kommunikation. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 18 procent är äldre än sex månader. Vi vidmakthåller vår ambition att öka lageromsättningshastigheten också under andra halvåret 2019.

* Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens intäkter minus provisioner vid kommissionsbaserad försäljning.

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET.


För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.
För mer information vänligen besök 
www.sportamore.se

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar