Sportamore delårsrapport 1 juli- 30 september 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 30 september 2017.

1 juli– 30 september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 151,1 (160,1) MSEK under det tredje kvartalet.
 • Försäljningstillväxten för samma period var -5,6 (19,3) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -2,26 (3,35) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,0 (35,7) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -2,7 (4,5) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till -12,4 (3,6) MSEK.
 • Lagerflytten slutförd med direkta kostnader om 9,1 MSEK i perioden. Förseningar vid uppstarten av automationsanläggningen jämfört med plan, har medfört ett försäljningsbortfall beräknat till 35 MSEK i perioden.

1 januari – 30 september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 497,4 (463,1) MSEK för perioden.
 • Försäljningstillväxten för samma period var 7,4 (24,2) procent.
 • Resultat per aktie före utspädning var -2,36 (3,48) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 (17,7) MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 4,1 (11,6) MSEK.
 • Justerad EBITDA totalt uppgår till -8,6 (5,4) MSEK.
 • Lagerflytten slutförd med ackumulerade direkta kostnader om 12,6 MSEK under året. Förseningar vid uppstarten av automationsanläggningen jämfört med plan, har medfört ett försäljningsbortfall beräknat till 35 MSEK i perioden.    

"Sportamore har haft ett intensivt tredje kvartal 2017. Den strategiskt viktiga lagerflytten har äntligen genomförts och det har skett utan att vi äventyrat servicelöftet, i form av leveranskvalité, för våra kunder. Leveranskapaciteten har upprätthållits genom hela processen. I samband med kvartalets utgång har vi också förklarat lagerflytten slutförd. Personal och automation i vår nya anläggning är fullt driftsatta och har demonstrerat kapacitet vida överstigande våra historiska rekord. Vår utleveranskapacitet är redan dubblerad och inlagringstakten har tredubblats.

Driftsättningen av den nya automationsanläggningen har tyvärr inte varit problemfri och uppstartsprocessen kom att försenas en dryg månad. I kombination med en forcerad fysisk varuflytt medförde detta att ca 35% av Bolagets sortiment under augusti inte var tillgängligt för försäljning på site. Detta har medfört en lägre konverteringsgrad då våra kunder i mindre utsträckning hittade det de sökte efter. Samtidigt valde vi, mot bakgrund av den lägre konverteringsgraden, att se över investeringsnivåerna i online-marknadsföring vilket sammantaget lett till en lägre besöks- och försäljningsutveckling under perioden. Denna effekt uppskattas till ett bortfall av ca 1,4 miljoner besök och 35 MSEK i försäljning där 20 MSEK förklaras av lägre besökstillväxt och 15 MSEK härleds till en lägre konverteringsgrad än jämförelseperioden.

Kostnad per besök har varit i linje med föregående kvartal medan en lägre konverteringsgrad ökat online-marknadsföringskostnaden i relation till försäljning. Under perioden ökade vi offline-marknadsföringen väsentligt och den uppgick till 7 MSEK och härrör primärt till tv-kampanjer i Finland och Sverige samt genomförandet av event och aktiviteter kopplat till Tjejmilen.

 

Direkta flyttkostnader är upptagna som kostnader av engångskaraktär i kvartalet och uppgår för perioden till 9,1 MSEK och ackumulerade direkta flyttkostnader uppgår därmed till 12,6 MSEK. Detta kan jämföras med tidigare kommunicerad kostnadsram om 20-25 MSEK. Inga ytterligare kostnader relaterade till lagerflytt förväntas uppkomma.

Lagerflytt i sammanfattning

 • Nytt lager i full drift
 • Bibehållen leveranskvalitet till kund under hela lagerflytten
 • Försäljningsbortfall beräknat till 35 MSEK
 • Engångskostnader betydligt lägre än estimerat, uppgick till 12,6 MSEK mot förväntade 20-25 MSEK
 • Flytten avslutad, inga ytterligare kostnader förväntas uppkomma
 • Dubblerad kapacitet för utleveranser och tredubblad kapacitet för inlagring

Efter genomförd lagerflytt står vi nu redo att återigen fokusera på tillväxt och resultatutveckling i Bolaget.

Vidare kan sägas att i kvartalet uppgår rörelsens intäkter till 151,1 (160,1) MSEK och bruttomarginalen uppgår till 34,5 (36,7) procent. Minskningen i bruttomarginal ska ses i sken av en mer aggressiv likvidation av varor från tidigare säsonger än vanligt föranlett av den fysiska flytten av lagret där önskan varit att minimera omfattningen varor att flytta. Detta har också bidragit till att lagret även fortsättningsvis är kurant, mindre än 15 % av varorna är äldre än sex månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår under tredje kvartalet till 30,0 (35,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer också framledes att uppvisa tydliga säsongsvariationer men förväntas fortsätta stärkas på årsbasis. Bolagets finansiella ställning är stark och kassan uppgår på balansdagen till 125,1 (57,4) MSEK.

Kvartalet har också inneburit fortsatt arbete med att leverera marknadens bästa service och erbjudande till våra kunder. Vi satsar omfattande resurser på att utveckla relationen med våra kunder – ett exempel på det är det treåriga samarbete med Tjejmilen där vi under kvartalet framgångsrikt genomfört årets stora event i anslutning till loppet. Vi erbjöd inte bara försäljning av relevanta produkter över multipla plattformar utan skapade även en uppskattad social samlingsplats i aktiviteten Sportamore After Run där över tretusen glada löpare deltog. Vid sidan av Tjejmilen har vi också intensifierat vår satsning på rörligt innehåll och produkttester – ett initiativ som fått fantastiskt fint mottagande och bidragit till att öka engagemanget från både existerande och nya kunder.

Vi kommer fortsätta göra vårt yttersta för att överträffa våra kunders högt ställda förväntningar också i framtiden."

Stockholm i oktober 2017

Johan Ryding, VD

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.00 CET

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar