Uttalande från styrelsen i Sportamore med anledning av Footways offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen för Sportamore (publ) ("Styrelsen" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Slutsats

Styrelsen för Sportamore rekommenderar enhälligt[1] aktieägarna i Sportamore att acceptera Footways offentliga erbjudande.

Bakgrund

Footway Group AB (”Footway”) lämnade den 17 februari 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore att överlåta sina aktier i Sportamore till Footway (”Erbjudandet”).

Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor[2] och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor[3].

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande[4]:

  • Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore, och
  • Avseende återstående 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 46,4 kronor kontant per aktie i Sportamore.

Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del, av sina aktier.

Erbjudandet representerar en premie om: 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 mars 2020 till och med den 3 april 2020, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Footway blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Sportamore, att aktieägarna i Footway vid en extra bolagsstämma beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till de aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera kontantvederlaget i Erbjudandet samt att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Sportamore, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Footway godtagbara villkor. Footway har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor enligt Erbjudandet.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande som Footway offentliggjorde den 17 februari 2020 och den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras innan acceptperioden inleds.

Styrelsen har anlitat Carnegie Investment Bank (”Carnegie”) som finansiell rådgivare i samband med utvärderingen av Erbjudandet. KANTER Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Sportamores styrelses utvärdering av Erbjudandet

Process

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Sportamores och dess marknads historiska utveckling, nuvarande position, den förväntade framtida utvecklingen, och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har även beaktat Sportamores historiska finansiella utveckling, Bolagets affärsplan de kommande åren samt bedömningar avseende den långsiktiga framtida finansiella utvecklingen.

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland Sportamores och Footways värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Sportamores och Footways lönsamhets- och kursutveckling samt styrelsens syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden.

Vidare, Footway och Sportamore har genomfört begränsade ömsesidiga due diligence-undersökningar av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Footway Group respektive Sportamore. Under due diligence-undersökningarna har ingen annan information som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Footway respektive Sportamore lämnats.

Överväganden

Styrelsen har en positiv syn på den värdeskapande potentialen i det sammanslagna bolaget men har inte tagit del av detaljerade integrationsplaner eller riskanalyser och kan således inte uttala sig om den framtida värdepotentialen i Footway-aktien. Det kan även noteras att full realisation av synergier typiskt sett förutsätter att samtliga aktier i ett bolag förvärvas. Footway har förbehållit sig rätten att fullfölja Erbjudandet även om inte Footway blir ägare till aktier representerandes mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Sportamore, vilket kan innebära att Footway fullföljer Erbjudandet utan att ha möjlighet att förvärva samtliga aktier.

Slutsats

Sammantaget och mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att Erbjudandet är skäligt och rekommenderar enhälligt Sportamores aktieägare att acceptera Erbjudandet

Aktieägarna i Sportamore uppmanas att följa Footways aktiekurs under acceptperioden och notera att värdet på aktievederlaget kommer att förändras över tid i linje med förändringar i Footways aktiekurs vilket kan leda till ett högre eller lägre värde per aktie i Sportamore än vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande.

Påverkan på Sportamore

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Footway uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Sportamore, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Footways strategiska planer för Sportamore och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Sportamore bedriver sin verksamhet. Footway har i budpressmeddelandet angett följande:

”För att säkerställa synergier, kompetens och andra centrala värden i förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation inom koncernen är avsikten att det ska skapas en ny koncernledning bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag. Footway är även i andra avseenden angeläget om att behålla kompetens från båda bolagen i den nya organisationen. För att förverkliga önskvärda synergier kan samordningen av bolagens verksamheter komma att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, men inga beslut är ännu fattade. Vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av den nya koncernen. Inga beslut är fattade om några förändringar avseende Sportamores eller Footways anställda och ledning eller avseende den nuvarande organisationen eller verksamheterna, innefattande anställningsvillkor, sysselsättning och de platser där Sportamore bedriver sin verksamhet.”

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta uttalande har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

 

Stockholm den 12 mars 2020

Styrelsen för Sportamore AB (publ)

För ytterligare information om styrelsens uttalande, kontakta:

Jan Friedman, ordförande i styrelsen för Sportamore, jan@friedman.se

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 07.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

[1] Den tidigare styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson meddelade den 17 februari 2020 att hon utträder på egen begäran ur styrelsen i Sportamore. Birgitta Stymne Göransson är styrelseordförande i Industrifonden som är aktieägare i Footway och Industrifonden har åtagit sig att delta i den nyemission som ska finansiera Erbjudandet. Birgitta Stymne Göransson deltog inte före sin avgång i styrelsens behandling av Erbjudandet.

[2] Baserat på stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020.

[3] Erbjudandets totala värde är baserat på (i) stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 och (ii) 9 694 351 utestående aktier i Sportamore per den 14 februari 2020.

[4] Om Sportamore skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

       

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.
För mer information vänligen besök 
www.sportamore.se

Om oss

Om Sportamore Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018 omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport, till rätt pris och med snabb leverans.För mer information vänligen besök www.sportamore.se

Prenumerera

Dokument & länkar