Orezone AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan

(for English version see below)

Den 24 februari 2019 offentliggjorde Orezone AB pressmeddelandet “Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.”  och pressmeddelandet “Orezone utser Roberto Garcia Martinez till ny VD”. Med anledning av detta har Spotlight, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas tillbaka till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Orezone AB will be subject to a new listing process and will be traded on Spotlights’s observation list  

On February 24:th, 2019, Orezone AB announced the press release Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.”  and the press release “Orezone utser Roberto Garcia Martinez till ny VD”.  In accordance with the current rules, Spotlight has decided that Orezone AB will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that Orezone AB fulfil all the terms in the listing agreement in relation to the company’s operation, owners, management, board and capacity to inform the market.

In connection to the new listing process the company’s instruments will continue to be traded on Spotlight’s observation list.  Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a fast transfer to the ordinary list. If Orezone AB is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the company.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar