Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-2,8 MSEK)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,15 SEK (-0,43 SEK)
  • Ett samarbete kring autofagi har inletts och Sprint Bioscience har erhållit medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning för en industridoktorand som skall studera autofagins roll i tumörutveckling.

Första kvartalet

  • Intäkter                          12 091 (5 417) TSEK
  • Rörelseresultat               1 083 (-2 795) TSEK
  • Resultat efter skatt         1 077 (-2 824) TSEK
  • Resultat per aktie                 0,15 (-0,43) SEK

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 12:e maj tecknade bolaget ett 10-årigt hyresavtal med Hemsö på större, specialanpassade lokaler.

VD HAR ORDET

Det är med glädje vi visar att Sprint Bioscience startat 2017 i samma anda som vi avslutade 2016; med positivt resultat.

Vi fortsätter att stärka vårt kunnande och vår kompetens inom biologi. I januari startade vi ett samarbete med dr. Bassam Janji. Dr Janji har visat att tumörceller använder autofagi för att undkomma kroppens eget immunförsvar. Tillsammans med dr. Janji kommer vi att studera hur våra Vps34-inhibitorer påverkar immunförsvaret. I januari meddelade vi att Sprint Bioscience tillsammans med prof. Dan Grandér fått anslag från Stiftelsen för Strategisk forskning för en industridoktorand. Vi har nu anställt en doktorand som initialt kommer att arbeta med att utveckla biomarkörer inom autofagi för att ge bästa förutsättningar för framgångar i kliniska prövningar.

Utöver de externa samarbetena, har vi sedan flytten till Novum stärkt den interna kompetensen inom biologi/medicin. Det senaste tillskottet är dr. Angelo de Milito som närmast kommer från Karolinska Institutet där han jobbat med tumörmetabolism och autofagi.

Med de nya samarbeten vi inlett och rekrytering av specialistkompetens till bolaget, har vi tagit ett helhetsgrepp på utmaningen att utveckla läkemedel för att bekämpa cancer. Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism.

Vårt samarbete med Petra Pharma i PIP4K2-projektet fortskrider enligt plan. Vid val av kandidat för GLP toxikologiska studier får Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet.

Under 2016 lämnades två patentansökningar in som täcker de kemiska serier vi utvecklat i Vps34-projektet. Dessa ansökningar har nu följts upp med motsvarande internationella patentansökningar. Detta är första steget mot ansökan om patenträttigheter i ett stort antal av världens länder.

Vi har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Hemsö. I avtalet ingår ombyggnad av lokalerna så att de blir ännu bättre anpassade till vår nuvarande verksamhet. De nya lokalerna erbjuder oss dessutom möjligheter att fortsätta att utveckla verksamheten mot vår målsättning att bli ett långsiktigt och lönsamt läkemedelsbolag.

På Sprint Bioscience vill vi omvandla kunskap till läkemedel som gör skillnad för patienter, skapa värde för våra aktieägare och bygga ett team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling. Vi strävar efter att alltid ha flera projekt igång samtidigt för att kunna uppfylla vårt mål att utlicenciera ett läkemedelsprojekt per år.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience