Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 maj 2017, beslutat att emittera totalt 512 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 21,50 kronor per aktie. 

För att stärka Bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt, har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission om 11 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 21,50 kronor per aktie genom en bookbuilding process vilket motsvarar en rabatt om knappt 5% procent mot de 10 senaste handelsdagarnas volymviktade kurs. Emissionen tecknas av ett begränsat antal kvalificerade investerare, däribland Roosgruppen AB som investerar cirka 5 Mkr genom emissionen.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansiering för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt och samtidigt stärka ägarbilden med flera kvalificerade investerare. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförs på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktar sig mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 6,8 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar med 512 000 aktier, från 7 062 836 aktier till totalt 7 574 836 aktier, och aktiekapitalet ökar med 51 200 kronor, från 706 283,6 kronor till totalt 757 483,6 kronor.

"Vi är mycket glada att nya och nuvarande ägare tror på bolaget och vår affärsidé. Våra projekt utvecklas enligt plan, vi har precis pressmedelat om positiva resultat mot AML i PIP4K2-projektet, och vi ser med tillförsikt fram emot att leverera värde genom båda nya och befintliga samarbeten. Kapitaltillskottet möjliggör att vi obehindrat kan fortsätta satsa på de projekt vi ser ett starkt industriellt intresse för med målet att kunna ut-licensiera ett projekt per år i enlighet med våra uppsatta mål", säger Anders Åberg, verkställande direktör i Sprint Bioscience.

Redeye AB har varit finansiell rådgivare och bookrunner i samband med nyemissionen.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Kapitaltillskottet möjliggör att vi obehindrat kan fortsätta satsa på de projekt vi ser ett starkt industriellt intresse för...
Anders Åberg, vd i Sprint Bioscience