Bokslutskommunike 2000

Bokslutskommuniké 2000 · Vinsten efter finansnetto rensat från poster av engångskaraktär förbättrades med 861 Mkr till 1 283 (422) Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär på 587 (45) Mkr uppgick resultatet till 1 870 (467) Mkr. · Leveranserna av stålrörelsens specialprodukter ökade med 12% och utgjorde 42 (40)% av stålrörelsens totala leveranser. · Utdelningen föreslås höjas till 5,00 (4,50) kr per aktie. · Styrelsen föreslår nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier. Koncernens resultat 1999 2000 1999 2000 Mkr kv 4 kv 4 helår helår Försäljning 4 513 5 261 16 807 19 271 Kostnad för sålda varor -3 710 -4 280 -14 530 -16 100 Bruttoresultat 803 981 2 277 3 171 Försäljnings- och -462 -505 -1 701 -1 830 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och - -19 12 -59 601 kostnader *) Intressebolag 21 8 25 20 Rörelseresultat 343 496 542 1 962 Finansnetto -22 -17 -75 -92 Resultat efter finansnetto 321 479 467 1 870 Skatt -131 -121 -177 -517 Minoritetsandelar -1 -3 -9 -42 Resultat efter skatt 189 355 281 1 311 Räntabilitet på sysselsatt - - 5 15 kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget kapital - - 3 14 efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) 1,70 3,40 2,50 12,00 Eget kapital per aktie (kr) 86,50 94,50 86,50 94,50 Soliditet (%) 56 50 56 50 Antal aktier vid periodens 112,11 102,54 112,11 102,54 slut (milj. st.) *) Resultateffekten av överskottsmedel från SPP uppgår till 636 Mkr och ingår som övrig rörelseintäkt. Marknad Enligt International Iron and Steel Institutes höstbedömning ökade stålkonsumtionen i världen med 6% till en ny rekordnivå, 752 Mton. Kapacitetsutnyttjandet i stålindustrin har generellt sett varit högt och stålproduktionen i världen bedöms ha ökat med 7%. Under hösten sjönk dock kapacitetsutnyttjandet i USA:s stålindustri i takt med en försvagad efterfrågan på stål. I Europa började stålefterfrågan öka under hösten 1999 efter en relativt kort nedgångsfas. Uppgången startade från en högre nivå än tidigare men blev svagare än i tidigare uppgångsfaser under det senaste decenniet. Mot slutet av året började dock efterfrågan plana ut men på en högre nivå än som tidigare uppnåtts. Stålförbrukningen i Sverige bedöms ha ökat med ca 5%. Efterfrågan på tunnplåt har ökat till drygt 1 900 kton och förbrukningen av grovplåt har ökat till ca 200 kton. Koncernens svenska marknadsandelar för tunn- och grovplåt uppgick till knappt 50%. Under första halvåret ökade leveranstiderna för tunnplåt markant på marknaden, vilket möjliggjorde successiva prishöjningar. Efter sommaren blev dock leveranstiderna åter normala och priserna stabiliserades. Grovplåt låg senare i konjunkturuppgången och priserna för ordinär grovplåt kunde börja höjas runt halvårsskiftet. I takt med minskade leveranstider för tunnplåt kom priserna under press under fjärde kvartalet. Mot slutet av året väntade därför en del tunnplåtskunder med att lägga sina order vilket medförde starkt minskad orderingång. I slutet av december tog dock orderingången fart igen och har under januari legat på en normal nivå. Under fjärde kvartalet var koncernens genomsnittliga tunnplåtspriser 2% lägre än under det tredje. De lägre priserna berodde främst på en säsongsmässigt förändrad produktmix. Priserna för grovplåt var ungefär oförändrade i lokala valutor. Stålpriserna i svenska kronor för hela året blev 13% högre än under 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00630/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00630/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Prenumerera

Dokument & länkar