Kraftig resultatförbättring

Report this content

Kraftig resultatförbättring SSAB presenterade idag sitt resultat för årets tre första kvartal. Vinsten efter finansnetto uppgick till 1 391 (146) Mkr. I resultatet ingår 575 Mkr, som utgör nettoeffekten av utbetalningar av överskottsmedel från SPP och tillkommande energiskatter för åren 1995-1999. Rensat från engångseffekter förbättrades därför resultatet till följd av förbättrade marginaler i stålrörelsen och ökade volymer i samtliga verksamheter med 670 Mkr till 816 (146) Mkr. -Efterfrågan har varit fortsatt god och vi har som planerat kunnat höja priserna även inför tredje kvartalet, säger verkställande direktören Torsten Sandin i en kommentar till kvartalsrapporten. Priserna i svenska kronor har under tredje kvartalet i genomsnitt varit 6% högre än under andra kvartalet, varav drygt 4 procentenheter beror på högre priser i lokala valutor. -Den goda efterfrågan har även medfört att vi kunnat öka våra leveranser med 7% i stålrörelsen och med 10% i handelsrörelsen. Glädjande är också utvecklingen inom våra nischområden. Leveranserna av höghållfast tunnplåt och kylda stål är 13% högre än i fjol, säger Torsten Sandin vidare. -De åtgärder vi vidtagit för att bromsa ökningen av förädlingskostnaderna har börjat ge effekt. Förädlingskostnaderna under tredje kvartalet var trots högre volymer oförändrade jämfört med i fjol. -För fjärde kvartalet förutser vi en fortsatt hög leveranstakt och i stort sett oförändrade priser. Resultatet rensat från den positiva effekten från poster av engångskaraktär kommer därför att bli väsentligt bättre än föregående år, säger Torsten Sandin avslutningsvis. I samband med publiceringen av delårsrapporten meddelade verkställande direktören Torsten Sandin att han av hälsoskäl begärt att omgående få lämna sin befattning. -Jag har nu arbetat drygt 30 år inom koncernen. Det har varit en oerhört stimulerande tid inte minst de senaste 2,5 åren som koncernchef. På min läkares bestämda inrådan måste jag nu tyvärr dra ner på takten och jag begärde därför idag att omgående få lämna min befattning. Det känns naturligtvis mycket trist att lämna SSAB mitt i en oerhört spännande utveckling av företaget men när kroppen säger ifrån har man inget annat val, säger Torsten Sandin. -Torsten Sandins besked kom mycket överraskande. Styrelsen beklagar djupt att han inte kan fortsätta att leda koncernen. Vi får nu starta processen att utse en ny verkställande direktör, säger styrelsens ordförande Leif Gustafsson. -Befattningen som verkställande direktör kommer tills vidare att upprätthållas av vice verkställande direktören Anders Ullberg, som arbetar nära både Torsten Sandin och mig, säger Leif Gustafsson avslutningsvis. Koncernstab Information Ivar Ahlberg 08-45 45 734 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar