Rapport för de tre första kvartalen 2000

Report this content

Rapport för de tre första kvartalen 2000 Resultatet efter finansnetto rensat från poster av engångskaraktär förbättrades med 670 Mkr till 816 (146) Mkr till följd av ökade volymer och bättre marginaler i stålrörelsen. Härtill kommer 575 Mkr som en nettoeffekt av utbetalningar av överskottsmedel från SPP och tillkommande energiskatter för åren 1995-1999. Resultatet efter finansnetto uppgick därför till 1 391 (146) Mkr. Leveranserna av stålrörelsens specialprodukter har under året ökat med 13% och utgjorde drygt 40% av de totala leveranserna. Verkställande direktören Torsten Sandin har begärt att av hälsoskäl omgående få lämna sin befattning. Befattningen kommer tills vidare att upprätthållas av vice verkställande direktören Anders Ullberg. Koncernens resultat 1999 2000 1999 2000 1999 okt 99- Mkr kv 3 kv 3 kv 1-3kv 1- helår sep 3 00 Försäljning 3 5984 161 12 294 14 16 807 18 010 523 Kostnad för sålda varor -3 -3 -10 792 -11-14 493 -15 352 843 823 524 Bruttoresultat 246 318 1 5022 187 2 3142 999 Försäljnings- och -411 -421 -1 267 -1 -1 738 -1 administrationskostnader 322 793 Övriga rörelseintäkter och - -15 -3 -40 589 -59 570 kostnader *) Intressebolag 1 3 4 12 25 33 Rörelseresultat -179 -103 1991 466 5421 809 Finansnetto -22 -39 -53 -75 -75 -97 Resultat efter finansnetto -201 -142 1461 391 4671 712 Skatt 60 39 -46 -396 -177 -527 Minoritetsandelar -2 -5 -8 -39 -9 -40 Resultat efter skatt -143 -108 92 956 2811 145 Räntabilitet på sysselsatt - - - - 5 15 kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget kapital - - - - 3 12 efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) -1,30-1,00 0,80 8,70 2,5010,30 Eget kapital per aktie (kr) 84,8090,80 84,8090,80 86,5090,80 Soliditet (%) 57 51 57 51 56 51 Antal aktier vid periodens 112,1105,0 112,11105,0 112,11105,0 slut (milj. st.) 1 3 3 3 *) Nuvärdet av utbetalningar av överskottsmedel från SPP uppgår till 625 Mkr och ingår som övrig rörelseintäkt under andra kvartalet 2000. Marknad International Iron and Steel Institute (IISI) förutser att stålkonsumtionen i världen i år kommer att öka med 6% till drygt 750 Mton. I Västeuropa är utvecklingen densamma och konsumtionen förutses öka till en ny högsta nivå - 5% högre än i fjol. Även för nästa år förutser IISI en ökning men då i en lugnare takt. Efterfrågan har varit fortsatt god för samtliga produkter. Leveranstiderna som generellt på marknaden var långa i början på året har dock successivt minskat och är nu mer normala. Stålrörelsens leveranser till den svenska marknaden har fortsatt legat på en hög nivå och sammantaget under årets tre första kvartal varit 20% högre än i fjol. Under kvartalet har prishöjningar i lokala valutor kunnat genomföras på samtliga tunn- och grovplåtsprodukter som omförhandlats. Sammantaget ökade stålrörelsens priser jämfört med föregående kvartal med drygt 6% i svenska kronor. Av ökningen berodde drygt 4 procentenheter på högre priser i lokala valutor, 1 procentenhet på en bättre produktmix och knappt 1 procentenhet på en svagare svensk krona. Hittills i år har därmed priserna i stålrörelsen varit 11% högre än under fjolåret. Produktion och leveranser Ombyggnaden av den stora masugnen i Luleå innebar att råstålsproduktionen i Luleå var kraftigt begränsad från början av juni till slutet av augusti. Jämfört med ett år med ett normalt sommarstopp innebar detta ett produktionsbortfall på ca 150 kton. Råstålsproduktionen under kvartalet blev därigenom 11% lägre än i fjol och uppgick till 547 kton. Sammantaget för de tre första kvartalen uppgick därmed råstålsproduktionen till 2 398 kton, en minskning med knappt 1% mot föregående år. För att kompensera bortfallet av råstålsproduktion under sommarens ombyggnad träffades under första halvåret avtal om köp av stålämnen från andra stålverk. Trots detta har tidvis en viss ämnesbrist inneburit att produktionen i bredbandverket fått bromsas något under kvartalet. Den totala plåtproduktionen uppgick ändock till 537 kton vilket var 3% högre än motsvarande kvartal föregående år. Sammantaget för de tre första kvartalen var plåtproduktionen 5% högre än 1999. Leveranserna av stålrörelsens specialprodukter - höghållfast tunnplåt och kylda stål - uppgick under kvartalet till 225 kton. Sammantaget har därmed leveranserna av dessa produkter under de tre första kvartalen varit 13% högre än i fjol och uppgått till 866 kton. De totala leveranserna från stålrörelsen ökade under tredje kvartalet med 5% jämfört med motsvarande kvartal 1999 och uppgick till 545 kton. Hittills under året har därmed leveranserna varit 7% högre än i fjol. Leveranserna i den Sverigeberoende handelsrörelsen var fortsatt höga under kvartalet, och har hittills ökat med 10% jämfört med i fjol. Poster av engångskaraktär Skattemyndigheten har efter genomförd punktskatterevision fastslagit att energiskatt skall utgå på vissa restprodukter (energirika gaser) som uppkommer i metallurgiproduktionen. I stort sett hela effekten av detta beslut uppkommer i metallurgin i Oxelösund där energiskatten ökar med drygt 10 Mkr per år. I rörelseresultatet för kvartalet ingår även energiskatter avseende åren 1995-1999 med 50 Mkr. Taxeringsbeslutet kommer att överklagas. Koncernens andel av SPPs överskottsmedel uppgår till 734 Mkr. Baserat på SPPs regelverk bedöms utbetalningarna till koncernföretagen komma att ske under drygt 6 år. Nuvärdet av utbetalningarna uppgår till 625 Mkr och redovisades under det andra kvartalet som en övrig rörelseintäkt. Sammantaget utgör således poster av engångskaraktär i resultatet för de tre första kvartalen 575 (0) Mkr, varav -50 (0) i tredje kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01100/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar