Rapport för tre första kvartalen 2002

Report this content

Rapport för de tre första kvartalen 2002 · Resultatet efter finansnetto för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades med 75 Mkr till 79 (4) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen uppgick därmed till 556 (868) Mkr. · Leveranserna av specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål ökade under tredje kvartalet med 12% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 7%. · Kassaflödet för de tre första kvartalen förbättrades med nästan 800 Mkr till 915 (143) Mkr. Koncernens resultat 2001 2002 2001 2002 2001 okt 01- Mkr kv 3 kv 3 Kv 1-3 kv 1-3 helår sep 02 Försäljning 4 535 4 331 15 111 14 404 19 682 18 975 Kostnad för sålda varor -4 142 -3 865 -12 934 -12 609 -16 984 -16 659 Bruttoresultat 393 466 2 177 1 795 2 698 2 316 Försäljnings- och -394 -330 -1 357 -1 100 -1 786 -1 529 administrationskostnade r Övriga rörelseintäkter 135 5 155 8 153 6 och -kostnader *) Intressebolag -5 -23 9 -16 3 -22 Rörelseresultat 129 118 984 687 1 068 771 Finansnetto -47 -39 -116 -131 -155 -170 Resultat efter 82 79 868 556 913 601 finansnetto Skatt -30 -21 -266 -164 -277 -175 Minoritetsandelar -12 -3 -20 -10 -17 -7 Resultat efter skatt 40 55 582 382 619 419 Räntabilitet på - - - - 8 6 sysselsatt kapital före skatt (%) Räntabilitet på eget - - - - 6 4 kapital efter skatt (%) Vinst per aktie (kr) 0,40 0,50 5,80 3,80 6,10 4,20 Eget kapital per aktie 96,40 95,20 96,40 95,20 96,70 95,20 (kr) Soliditet (%) 51 53 51 53 51 53 Nettoskuldsättningsgrad 37 35 37 35 38 35 (%) Aktier vid periodens 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 100,90 slut (milj. st.) Genomsnittligt antal 100,90 100,90 101,12 100,90 101,06 100,90 aktier (milj. st.) *) Resultatet av försäljningen av Tibnors industrivaruhusgrupp på 135 Mkr ingick som övrig rörelseintäkt i kvartal 3 2001. Marknad Stålkonsumtionen i Västeuropa kulminerade i mitten av 2000 och har sedan dess minskat i svag takt. Det förfaller dock som om botten i stålkonjunkturen nu har nåtts och International Iron and Steel Institute (IISI) förutser i sin höstprognos att stålförbrukningen inom EU under nästa år ökar med ca 3%. Även i USA kulminerade stålkonsumtionen i mitten av 2000. Efter ett snabbt och kraftigt fall stabiliserades stålförbrukningen därefter på en ca 15% lägre nivå. Även i USA förutser IISI en måttlig uppgång av stålförbrukningen nästa år. Kina uppvisar fortsatt mycket kraftig ökning av stålkonsumtionen och stålefterfrågan förväntas i år uppgå till ca 200 Mton att jämföra med en stålefterfrågan i EU på ca 140 Mton och i USA på ca 100 Mton. Detta skulle innebära att stålförbrukningen i världen når en ny rekordnivå i år på drygt 800 (770) Mton. Under tredje kvartalet kunde koncernens tunnplåtspriser i lokala valutor höjas med 8% för de avtal som omförhandlades och som motsvarade knappt 70% av leveransvolymen. En säsongsmässigt bättre produktmix påverkade dessutom priset positivt med 4%. Sammantaget medförde detta tunnplåtspriser som i svenska kronor var 9% högre än under föregående kvartal. Priserna på såväl kylda stål som ordinär grovplåt var i stort sett oförändrade. För stålrörelsen innebar detta att priserna i svenska kronor under kvartalet ökade med 7%. Hittills under året har dock priserna varit 5% lägre än under fjolåret. Inför fjärde kvartalet har fortsatta prishöjningar genomförts för tunnplåt. I de avslut som hittills gjorts uppgår prisökningarna till ca 4%. Prishöjningarna kommer att påverka de drygt 50% av leveransvolymerna som omförhandlas för kvartalet. Produktion och leveranser Produktionen av såväl plåt som råstål var fortsatt stabil. Plåtproduktionen under kvartalet ökade med 15% jämfört med i fjol till 675 (587) kton. Hittills under året har därmed plåtproduktionen varit 9% högre än i fjol och uppgått till 2 377 (2 182) kton. Ökningen förklaras främst av att bredbandverket i år har körts under vårens långhelger samt av att sommarstoppet kortats med ytterligare en vecka. Råstålsproduktionen under kvartalet uppgick till 841 kton vilket var 8% högre än i fjol. För de tre första kvartalen har produktionen därmed ökat till 2 836 (2 771) kton. Under fjolåret levererades 158 kton av råstålet till Inexa Profil men dessa volymer har under detta år istället använts i tunnplåtsrörelsen. Leveranserna i stålrörelsen uppgick till 643 (588) kton - en ökning med 9% jämfört med tredje kvartalet i fjol. Hittills under året har leveranserna därmed ökat med 13% till 2 329 (2 056) kton. Leveranserna under kvartalet av specialprodukterna höghållfast tunnplåt och kylda stål ökade med 12% till 284 (254) kton jämfört med i fjol. Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt ökade med 24% främst tack vare en fortsatt tillväxt i bl a Tyskland och Kina. För kylda stål har efterfrågan minskat i främst Tyskland och USA. Ökad försäljning i bl a Sydeuropa och Asien har dock medfört att leveranserna av kylda stål hittills under året varit 6% högre än i fjol. Hittills under året har leveranserna av höghållfast tunnplåt och kylda stål ökat med 7% jämfört med i fjol. Såväl stålrörelsens som handelsrörelsens leveranser till den svenska marknaden var under det tredje kvartalet i nivå med fjolåret. Försäljning och resultat Försäljningen under det tredje kvartalet var - rensat för den under föregående år avyttrade industrivaruhusrörelsen - oförändrad jämfört med i fjol. Sammantaget för årets tre första kvartal ökade försäljningen med 1% och uppgick till 14 404 (14 224 exklusive industrivaruhusgruppen) Mkr. Lägre priser gav en försäljningsminskning med 3 procentenheter medan högre volymer gav en ökning med 4 procentenheter. Årets kol- och malmavtal innebar prissänkningar i dollar på 3% respektive 8%. Inköpen terminssäkrades i mitten av juli och för andra halvåret ger därmed avtalen en prissänkning i kronor på ca 12% för kol och ca 9% för malm jämfört med första halvåret. Kolavtalen gäller från 1 april. Inneliggande lager gör dock att de nya avtalen får full effekt först under tredje kvartalet. Kostnaderna för kol har därmed hittills under året varit 20% högre än i fjol. Malmavtalet gäller från årets början men på grund av en hög genomsnittlig dollarkurs under första halvåret har kostnadsminskningen för malm hittills under året begränsats till 7% jämfört med i fjol. Sammantaget har råvarukostnaderna under de tre första kvartalen varit 3% högre än under fjolåret. Trots ökade volymer i stålrörelsen och i SSAB HardTech var förädlingskostnaderna under det tredje kvartalet i absoluta tal 2% lägre än i fjol. Sammantaget för de tre första kvartalen har de varit 1% lägre än i fjol. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades med 67 Mkr till 118 (51) Mkr exklusive poster av engångskaraktär på 0 (78) Mkr. Resultatförbättringen berodde främst på ökade volymer i stålrörelsen. Sammantaget för de tre första kvartalen minskade rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till 687 (906) Mkr. Lägre marginaler i stålrörelsen försämrade resultatet med 475 Mkr medan ökade volymer i stålrörelsen samt lägre förädlingskostnader och avskrivningar förbättrade resultatet med ca 280 Mkr. Resultatanalysen framgår av nedanstående tabell. Förändring av rörelseresultatet mellan de tre första kvartalen 2002 och 2001 (Mkr) Stålrörelsen - Försämrade marginaler -475 - Högre volymer +200 Handels- och vidareförädlingsrörelserna - Förbättrade marginaler +30 - Lägre volymer -15 Lägre förädlingskostnader +40 Lägre avskrivningar +40 Övrigt -39 Förändring i rörelseresultat -219 Förändrade valutarelationer jämfört med i fjol har påverkat stålrörelsens marginaler och därmed resultatet positivt med drygt 50 Mkr. Finansnettot uppgick till -131 (-116) Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick därmed till 556 (868) Mkr. Vinsten per aktie för de tre första kvartalen minskade till 3,80 (5,80) kronor. Återbetalning av SPP-premier Alecta meddelade i början av oktober att man temporärt fryser återbetalning av tidigare inbetalda SPP-premier (s k företagsanknutna medel). Någon information om hur långvarig denna temporära frysning kan bli har dock inte lämnats. Den sista september fanns i koncernens balansräkning en fordran på 375 Mkr avseende kommande återbetalning av dessa medel varav 275 Mkr berörs av frysningen. I avsaknad av ytterligare information har någon omvärdering av fordran inte gjorts i kvartalsbokslutet. En ny värdering kommer att ske så snart ytterligare information föreligger. En senareläggning av återbetalningen skulle innebära en nedvärdering av fordran med knappt 15 Mkr per års försening. Poster av engångskaraktär Fjolårets poster av engångskaraktär bestod av en reavinst på 135 Mkr avseende avyttringen av industrivaruhusgruppen samt en nedskrivning av fordran på Inexa Profil med 57 Mkr. Sammantaget ingår poster av engångskaraktär i tredje kvartalets resultat med 0 (78) Mkr och i resultatet hittills med 0 (78) Mkr. Investeringar Hittills under året har beslut tagits om nya investeringar på totalt 734 (530) Mkr. Av dessa avser knappt 210 Mkr besluten att investera i en första och andra etapp av en renovering av koksverket i Luleå. Ytterligare knappt 100 Mkr avser investeringen i en fjärde presshärdningslinje i SSAB HardTechs anläggning i USA. Den nya linjen beräknas tas i drift i början av 2004. Investeringsutbetalningarna minskade till 569 (686) Mkr. De stora projekt som pågår är en investering i utökad klippkapacitet för höghållfast tunnplåt för ca 200 Mkr samt en renovering av koksverket i Luleå. En femte presshärdningslinje i SSAB HardTechs anläggning i Luleå togs i drift efter sommaren. Investeringen uppgick till ca 60 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -31 (255) Mkr. I kassaflödet ingår effekten av utbetalningar av medel från Alecta med 42 (11) Mkr. I föregående års kassaflöde ingick dessutom 381 Mkr avseende avyttringen av industrivaruhusgruppen. Detta innebär att kassaflödet i den egentliga verksamheten under kvartalet förbättrades med drygt 60 Mkr jämfört med i fjol. Hittills under året har därmed kassaflödet förbättrats med 772 Mkr till 915 (143) Mkr. Det positiva kassaflödet har medfört att nettoskulden efter årets utdelning på 504 Mkr har minskat med 327 Mkr till 3 332 Mkr. Likvida medel uppgick vid utgången av september till 252 (221) Mkr, varav i moderbolaget 113 (96) Mkr. Utsikter för resten av året Leveranstakten i stålrörelsen bedöms bli ungefär oförändrad jämfört med läget i slutet av tredje kvartalet. Priserna på tunnplåt har dock inför fjärde kvartalet kunnat höjas i Västeuropa vilket kommer att påverka marginalerna i stålrörelsen positivt under årets sista kvartal. Någon generellt ökad stålförbrukning i Europa förväntas inte förrän under nästa år. De kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits i koncernen medför att förädlingskostnaderna i absoluta tal inte bedöms öka jämfört med fjolåret. Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt, Effekt på vinst under fjärde Mkr per aktie, kr kvartalet, % Plåtpris - 5 150 1,10 stålrörelsen Volym - stålrörelsen 5 60 0,45 Volym - 5 10 0,10 handelsrörelsen Marginal - 2%-enh 25 0,20 handelsrörelsen I känslighetsanalysen beskrivs hur förändringar under resterande del av året i angivna faktorer jämfört med de tre första kvartalen påverkar årets resultat före skatt och vinst per aktie. Stockholm den 23 oktober 2002 Anders Ullberg Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 23 oktober 2002 Göran Tidström Åke Danielsson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 12 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00980/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00980/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar