Tredje kvartalet 2000

Rapport för de tre första kvartalen 2000

Resultatet efter finansnetto rensat från poster av engångskaraktär förbättrades med 670 Mkr till 816 (146) Mkr till följd av ökade volymer och bättre marginaler i stålrörelsen. Härtill kommer 575 Mkr som en nettoeffekt av utbetalningar av överskottsmedel från SPP och tillkommande energiskatter för åren 1995-1999. Resultatet efter finansnetto uppgick därför till 1 391 (146) Mkr.
Leveranserna av stålrörelsens specialprodukter har under året ökat med 13% och utgjorde drygt 40% av de totala leveranserna.
Verkställande direktören Torsten Sandin har begärt att av hälsoskäl omgående få lämna sin befattning. Befattningen kommer tills vidare att upprätthållas av vice verkställande direktören Anders Ullberg.

Prenumerera

Dokument & länkar