STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Stabelo Fund 1 AB (publ) (’Bolaget’) offentliggör att Bolaget emitterat SEK 317 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0168 procent till ett värde av SEK 317 289 340 inklusive Interest compensation.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2018A (ISIN Nr. SE0010663195) registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) tidigaste den 2 augusti 2018. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från det tredje kvartalet 2018. Prospektet och Final Terms är tillgängligt på  www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta: 

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184 , mats.nilsson@stabelo.se 

Wilhelm Moberg, VD, Stabelo Group AB, +46703382082 , wilhelm.moberg@stabelo.se 

Om Stabelo Asset Management 

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för institutionella investerare att investera i svenska bolån som uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy. Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen kommer att noteras för handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar