Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring

• Omsättningen ökar med MSEK 1 238 till MSEK 3 017 (1 778), vilket motsvarar en ökning med 70 procent.

• Mycket stark resultatförbättring i alla huvudverksamheter som samtliga redovisar rekordresultat.

- Rörelseresultatet före goodwill uppgår till MSEK 280 (93), vilket innebär en tredubbling av resultatet.

- Resultat efter finansnetto ökar med MSEK 62 till MSEK 184 (122).
2005 års resultat innehöll en positiv engångspost på MSEK 53, vilken uppkom vid försäljning av andelar i tryckerirörelsen.

• De nya tidningsverksamheter, som tillkommit genom köp av Centertidningar, bidrar fortsatt positivt till rörelseresultat.

• Förvärvet av Reklambruket stärker V-TAB:s position.

• Familjeliv, som är Sveriges största familjecommunity på internet, bidrar positivt till resultatet.

I Stampen-gruppen utgör affärsområdena Göteborgs-Posten, Lokala tidningar och
V-TAB de största verksamheterna. I koncernen ingår också bl a affärsområdena Stampen Affärsservice och Stampen Fastigheter samt utvecklingsbolaget mkt media AB.

En stark konjunktur, i kombination med fortsatta kostnadsbesparingar, och väl genomförda strukturaffärer slår igenom positivt på koncernens alla verksamheter. Resultatet för de ingående rörelserna är det bästa hittills. Särskilt kan en fortsatt positiv utveckling noteras för affärsområdet Lokala tidningar, där bl a Hallands Nyheter, Bohusläningen, Nerikes Allehanda, Södermanlands Nyheter och VLT ingår.

Den snabba förändringen inom mediabranschen, som präglas av stark tillväxt för nya
medier som mobiltelefon, internet och digital-TV, fortsätter. Stampens engagemang i utvecklingsbolaget mkt media AB skall bl a ses mot denna bakgrund. Inom Stampen-gruppen har t ex en plattform för lokal webb-TV börjat implementeras under året med mkt media AB som pådrivande kraft.

Stampen Media Partner AB har bildats i syfte att genomföra Stampens tillväxtstrategi, som bygger på nya beteenden bland människor och nya behov inom medieområdet. Under förra året förvärvades aktiemajoriteten i Familjeliv Media, som driver familjeliv.se, Sveriges största familjecommunity på internet och Sveriges största bröllopssajt, bröllopstorget.se.
VD för Stampen Media Partner är Pelle Mattisson, som tillträdde vid årsskiftet.

Göteborgs-Posten
Affärsområde Göteborgs-Postens rörelseresultat (EBITA) ökar till MSEK 104 vilket är MSEK 55 bättre än föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 4 procent till 8 procent. Intäkterna ökade med MSEK 93.

Under 2006 ökade annonsintäkterna med MSEK 84, vilket motsvarar en ökning om elva procent. Samtliga av GP:s annonsmarknader överträffade fjolårets försäljning, mest ökade plats- och varumärkesannonseringen. Upplagan minskar något, med ca en procentenhet till 245 700 ex per utgivningsdag. Upplageintäkterna ökade dock med MSEK 8.

Det förbättrade resultatet är också en direkt effekt av en fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan med flera väl genomförda rationaliseringsprogram.

Läsarna av GPs olika mediekanaler har responderat mycket positivt på de förändringar som genomförts under året. Räckvidden för GP:s papperstidning ökar i år med 2 000 läsare, vilket ger en räckvidd på 65 procent. Detta trots en ökad konkurrens på utgivningsorten, med bl a etableringar av två nya dagliga gratistidningar. Räckvidden för gp.se och GP i mobilen har ökat rejält under 2006. gp.se har nu mer än 300 000 unika besökare varje vecka.

Affärsområde Lokala tidningar
Affärsområde Lokala tidningars rörelseresultat (EBITA) ökar till MSEK 81 (33), vilket är MSEK 48 högre än föregående år.

Lokala tidningar är Stampen-gruppens snabbast växande affärsområde. Inom affärsområdet har såväl dotterbolag som intressebolag samlats. Några av de tidningstitlar som utges inom affärsområdet är Hallands Nyheter, Bohusläningen, Nerikes Allehanda, VLT, Södermanlands Nyheter, Länstidningen och Norrtelje Tidning.

Den starka annonskonjunkturen resulterade i ökade annonsintäkter för samtliga tidningsföretag inom affärsområdet. Upplageintäkterna ökade också, vilket, tillsammans med fortsatt god kostnadskontroll, bidrog till det starka resultatet.

Under 2005 ingick Hallands Nyheter och Södermanlands Nyheter bara under två månader.
2006 har dessa båda tidningsrörelser, vilka förvärvades i samband med Centertidningsaffären, bidragit till resultatet hela året. Bohusläningen är sedan halvårsskiftet ett dotterbolag.

Sedan den 1 februari 2007 är VLT AB, som noteras på First North, ett dotterbolag inom Stampen-gruppen.

V-TAB
Affärsområde V-TAB:s rörelseresultat (EBITA) fördubblas till MSEK 142 (72).

Affärsområde V-TAB genomgick under 2006 fortsatt stora förändringar. De nya verksamheterna som förvärvades hösten 2005, genom förvärvet av Tabloidtryck och samgåendet med VLT Press, har integrerats i V-TAB på ett effektivt sätt. Synergieffekterna har varit betydande såväl på intäkts- som kostnadssidan.

En fortsatt stark tillväxt på marknaden, för såväl tidningstryck som direktreklam och fortsatt rationalisering har stärkt V-TAB:s position som marknadsledare för tidnings- och direktreklamtryck, s k cold set produktion. Rörelsemarginalen sjunker något från 8,9 procent till 8,5 procent.

Intäktsfördelning under 2006 har medfört att ägartidningarnas andel minskat med ca 20 procent till 31 procent, övriga dagstidningar står för 35 procent och DR och periodiska tidskrifters andel är 33 procent.

Tryckerikoncernen V-TAB driver nio helägda tryckerier samt Markbladets Tryckeri i Skene, i vilket V-TAB:s ägarandel är 35 procent.

Sammanlagt ökar intäkterna från tryckeriverksamheten med MSEK 862 till MSEK 1 670 (808).

Förvärven av Reklambruket i Jönköping och Hallands Nyheters Civiltryckeri stärker V-TAB:s position markant inom reklamområdet.

Under året har ett antal större befintliga kontrakt förnyats som ex. SvD och Metro. Dessutom har nya avtal tecknats med Punkt SE, City Göteborg, El-Giganten Sverige/Danmark och Ny teknik.

V-TAB har tillsammans med Bold bildat ett gemensamt bolag som har förvärvat konkursboet JMS Tidningstryckarna AB.

Radioverksamhet
Stampen-gruppen är genom Svensk Radioutveckling, SRU, en aktör på den svenska
reklamradiomarknaden. RIX FM, som SRU och MTG Radio driver tillsammans sedan 1996, har utvecklats till att bli Sveriges största nationella radionätverk och Sveriges största etermediekanal mätt i räckvidd. Stampens resultat från radioverksamheten uppgick till MSEK 1,8.

Omstruktureringskostnader
Avvecklingen av Hallands Nyheter Tryckeri i Falkenberg belastar resultat med MSEK 10.

Kostnader för växling och avveckling av personal genom frivillig avgång har reserverats med MSEK 8.

Under 2005-2006 har ett s k kompetensväxlingsprogram genomförts inom delar av Stampen-gruppen. Syftet har varit att minska bemanningen tillräckligt för att kunna rekrytera nödvändig, ny kompetens. För de 83 medarbetare, som valt att lämna sin anställning, har företaget erbjudit avgångsvederlag och professionell vägledning.

Finansnetto
Koncernens finansnetto uppgår till MSEK -41 (37). I föregående års finansnetto ingick en positiv engångspost på MSEK 53, vilken uppkom i samband med att tryckeriverksamheten omstrukturerades. Räntekostnader för upptagna krediter i samband med CT-affären försämrar finansnettot 2006.

Likviditet och kassaflöde
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid årets slut till MSEK 222 (305).
Koncernens kassaflöde har påverkats positivt av förvärvade verksamheter. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till MSEK 307 (238).

Under året har amorteringar på räntebärande skulder till kreditinstitut gjorts med MSEK 278. Vid årets utgång uppgår de räntebärande skulderna till MSEK 1 344 (1 594).

Soliditeten har under året förbättrats till 26 (22) procent.


Tomas Brunegård
VD Stampen AB
Ytterligare information på telefon 0705 – 624400

-----------------------------------------------------

Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Dokument & länkar