Uppdaterat pressmeddelande – Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 10 augusti 2018 tog styrelsen i Star Vault AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 19 149 819 B-aktier, motsvarande 5 553 448 SEK före emissionskostnader för att stärka bolagets framtida utveckling, Star Vault AB (publ) har erhållit avsiktsförklaring motsvarande cirka 7,3 procent av emissionsvolymen. Beslutet är godkänt och bemyndigat vid årsstämma den 18 juni 2018. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Erbjudandet i korthet

  •  Teckningstid: 21 augusti till 4 september 2018. 
  •  Teckningskurs: 0,29 SEK per B-aktie.
  •  Erbjudandet omfattar högst 19 149 819 B-aktier. Idag finns 67 024 368 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.
  •  Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 17 augusti 2018. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 augusti 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 augusti 2018.
  •  De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Star Vault äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje sju 7 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
  •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 augusti – 31 augusti 2018.
  •  Handel med BTA B kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 augusti fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av oktober 2018.

Avsiktsförklaring

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca 0,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av emissionsvolymen.

Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 86 174 187 st.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:  

Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

Star Vault AB(publ), Drottninggatan 38, 211 41 MALMÖ Tel: 0708-271111

E-post:                info@starvault.se                         www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) och enklare spel Kitten´d samt Mortal Royale för en bredare publik.

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018. 

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.

Prenumerera