Formas och SGI i forskningssamarbete för att snabbare åtgärda förorenade områden

Pressrelease Linköping den 17/6 2013

I Sverige finns drygt 80 000 identifierade områden som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter. Flera av dessa är så förorenade att de riskerar skada miljön eller vår hälsa och behöver saneras innan de kan tas i anspråk för exempelvis byggnation. I dag beslutade Formas forskarråd att satsa 21 miljoner kronor i Tuffo, SGI:s nystartade teknikutvecklingsprogram för forskning kring förorenade områden i Sverige.

Bedömningar visar att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålet med nuvarande saneringstakt och därför är det angeläget att det satsas medel i detta nystartade program, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Formas skjuter inledningsvis till totalt 21 miljoner kronor fördelat på 7 miljoner kronor per år i tre år, för forskning inom Tuffo. Statens geotekniska institut, SGI, är huvudansvarig för forskningsprogrammet och svarar för den långsiktiga driften av programmet.

Effektivare sanering

– Med Tuffo kan vi underlätta samverkan mellan olika aktörer – allt från problemägare, konsulter och entreprenörer till myndigheter och forskare vilket gynnar saneringsarbetet, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Visionen är att Tuffo ska leda till en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden.

SGI kartlägger löpande vilka kunskapsbrister som utgör hinder för att efterbehandlingstakten ska kunna ökas och effektiviseras. Tuffo ska därför stimulera kunskapsuppbyggnad genom att knyta samman forskning med det praktiska arbetet för att förbättra situationen.

Från den 1 januari 2010 har SGI, på uppdrag av regeringen, ett specifikt ansvar för forskning, teknik och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden i landet. Syftet är att medverka till att öka saneringstakten samt förbättra kunskapsnivån om förorenade områden så att miljömålen kan uppnås
.

För mer information om Tuffo: Forskningssekreterare Formas Elisabet Göransson, elisabet.goranson@formas.se 072 204 40 24 Projektledare SGI, Yvonne Ohlsson, Yvonne.Ohlsson@swedgeo.se 070 973 01 66
Läs även på www.swedgeo.se

Om Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut är en myndighet och ett forskningsinstitut. Vi har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. I vårt uppdrag ingår att minska riskerna för ras, skred och stranderosion. Vi har också ett ansvar för forskning och utveckling och kunskapsspridning inom efterbehandling av förorenade områden. En viktig del i arbetet är att anpassa samhället till nya risker och hot på grund av ett förändrat klimat. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.swedgeo.se

Taggar:

Dokument & länkar