Statstjänstemannaförbundets avtalsyrkanden

Kl 15 den 19 januari överlämnar OFR/S, P, O (Offentliganställdas förhandlingsråd/ statstjänstemän, poliser, officerare) sina yrkanden inför avtalsrörelsen till Arbetsgivarverket (AgV). ST är det fackförbund inom OFR som organiserar huvuddelen av de ca 120 000 statstjänstemän som OFR omfattar. Statstjänstemannaförbundets avtalsyrkanden - Nu måste staten uppfylla löftet till de statsanställda om en kraftigt förbättrad arbetssituation! kräver Annette Carnhede, förbundsordförande i Statstjänstemannaförbundet (ST). Samhället har inte längre råd att låta de statsanställda betala statens effektiviseringsvinster med vare sig sin hälsa, arbetsmiljö eller egna pengar. Nu måste de statliga arbetsgivarna upp till bevis! ST betonar särskilt följande yrkanden - Problemen med stress, övertid och den utbredda tystnaden på arbetsplatserna måste tas på största allvar. I avtalet ska principer och riktlinjer för god arbetsmiljö ingå, särskilt vad gäller tystnaden på arbetsplatsen, fysiska och psykiska arbetssjukdomar, stress och dold övertid. Individen har rätt till god arbetsmiljö och ett stort inflytande över den. Kvalitetsprogram som säkrar arbetsmiljön ska användas i allt utvecklingsarbete, även IT-användning. Regelbundna undersökningar av arbetsmiljön ska göras med utgångspunkt från den enskilda medarbetarens uppfattning om sin egen arbetssituation och arbetsmiljö. På alla förhandlingsnivåer ska ett partsgemensamt arbete bedrivas för att kartlägga och åtgärda den egna arbetsplatsens arbetsmiljöproblem. - De lokala parterna ska enas om kriterier för lönesättning och fastställa metoder för att kartlägga osakliga löneskillnader, inklusive metoder för att värdera arbetet. De lokala parterna ska uppnå en likvärdig löneutveckling i förhållande till den konkurrensutsatta sektorn på den privata arbetsmarknaden. - Staten utvecklas alltmer mot en högt kvalificerad tjänstesektor. Behovet av att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerad kompetens är stort. I avtalet ska principer och riktlinjer för kompetensutveckling ingå. En nyhet är kravet att individuella kompetensutvecklingsplaner ska upprättas för alla anställda. På alla förhandlingsnivåer ska ett partsgemensamt arbete bedrivas för att åstadkomma verksamhets- och kompetensanalyser, åtgärdsplaner och former för de individuella kompetensutvecklingsplanerna. - Skyldigheten att arbeta övertid minskas till 100 timmar per år, inklusive tid som kompenseras med ledighet. Tillsammans ska parterna kartlägga och åtgärda det ökade uttaget av både betald och obetald övertid. - Regeringen har beslutat att antalet utbildningsplatser inom högskolan ska öka med ca 100 000 mellan åren 1997 och 2003. Det innebär en utmaning för det statliga högskoleområdet när det gäller att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerad personal. I samband med den centrala avtalsrörelsen ska parterna komma överens om särskilda insatser för att säkra högskolans personalförsörjning. Bakgrund och tidplan - Över fyra miljoner svenska berörs av avtalsrörelsen. En tredjedel arbetar inom offentlig sektor. - För fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor, bl a ST, finns samarbetsorganet OFR. Tillsammans har förbunden i OFR över 550 000 medlemmar. Förhandlingsledningen för OFRs statliga förbundsområden släpper idag, den 19 januari, sina yrkanden till Arbetsgivarverket. - De nuvarande ramavtalen om löner m m för arbetstagare hos staten m fl (RALS 1998-2001) löper ut den 31 mars 2001. - I mitten av februari till mitten av mars är det förhandlingsperiod mellan parterna med möjlighet till frivillig medling. - I mitten av mars till den första april är det tvistelösningsperiod vilket innebär att parterna kommer överens om ett avtal eller påkallar medling. - När parterna kommit överens om ett centralt avtal återstår lokala förhandlingar med varje verk och myndighet. - Det är i det lokala avtalet som den individuella lönen för varje anställd bestäms. - ST är det fackförbund inom OFR som organiserar huvuddelen av de ca 120 000 statstjänstemän som OFR omfattar. Läs hela avtalsyrkandet från OFR/S, P, O direkt på STs hemsida: www.stmf.se! För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Johan Tengblad, förhandlingschef, tel 070-579 52 17 Lena Gennemark, pressekreterare, tel 070-314 52 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar