Stilles rapport andra kvartalet 2016

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (2,4), motsvarande 16,6 % (11,3%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 MSEK (4,2).
 • Stor fokusering på utveckling av distributörsorganisationen i USA.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (41,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,7 % (45,5%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 MSEK (5,3), motsvarande 17,8 % (12,8%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 MSEK (5,4), motsvarande 18,0 % (13,1 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 MSEK (5,4).

VD KOMMENTAR

Resultatet efter skatt för andra kvartalet var 3,8 MSEK (2,4 MSEK) innehållande ett rörelseresultat på 3,5 MSEK (2,6 MSEK). Resultatet efter skatt är en förbättring med 58 % jämfört med samma period förra året. Det goda resultatet beror på en god försäljning i kombination med fortsatt stark bruttomarginal, samt god kostnadskontroll. Även kvartalets kassaflöde om 6,3 MSEK (4,2 MSEK) var starkt.

Försäljningen under kvartalet har ökat med 5,6 % från 21,5 till 22,7 MSEK jämfört med förra året, till följd av de förstärkningar av försäljningsorganisationen som gjorts. Insatser för att öka marknadsbearbetningen fortsätter, speciellt fokus ligger fortsatt på USA där distributörsorganisationen nyligen omorganiserats.

Under tredje kvartalet förväntas försäljningen växa något på grund av den ökade marknadsbearbetningen. Bedömningen är att resultatet under helåret kommer vara bättre än tidigare väntat och bättre än förra året.

David Jern

april-juni 2016 april-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 jul-juni 2015/2016 jan-dec 2015
Nettoomsättning, MSEK 22,7 21,5 45,0 41,5 87,0 83,5
Rörelseresultat, MSEK 3,5 2,6 8,0 5,3 12,9 10,2
Rörelsemarginal, % 15,4% 12,1% 17,8% 12,8% 14,8% 12,2%
Resultat efter finansiella   poster, MSEK 3,8 2,4 8,1 5,4 13,2 10,5
Resultat efter skatt, MSEK 3,8 2,4 8,1 5,4 13,2 10,5
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,78 0,50 1,68 1,12 2,73 2,17

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående konaktpersons försorg, föroffentliggörande den 25 augusti
2016 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium Nordic AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se. 

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se