Budgetdebatt torsd 10-14

TORSDAG 000615 KL 10.00-13.45. Sammanträdet inleddes med en debatt i ordningsfrågan huruvida en timmes övergripande debatt om stadsdelsnämnder skulle tillfogas morgondagens dagordning, vilket var presidiets förslag. Så blev slutligen beslutet - efter votering som slöt 75 mot 18 (v och mp röstade nej). Debatten läggs fredag klockan 10 med följd att skoldebatten avkortas till två timmar. INLEDANDE DEBATT Carl Cederschiöld (m) Stockholm går i spetsen för den ekonomiska och politiska nydaningen av Sverige. Planerat och en bit i taget sänker vi skatten. Konsekvent följer vi upp den plattform vi presenterade 1998. En normalfamilj får, tillsammans med sänkt landstingsskatt, över 3000 kronor mer i hushållskassan. I årets budget får skolan mer tilläggsanslag än någonsin förr under ett enskilt år. Tyvärr betyder det statliga brandskattningssystemet att staden betalar 1,7 miljarder till andra kommuner. Det motsvarar 2700 kronor per stockholmare. För s tycks det vara ett självändamål att höja skatten. Den egendomliga föreställningen synes vara att pengar som politikerna tar in betyder välfärd till skillnad från pengar som medborgaren behåller i egen ficka. Vi har redan satsat 300 miljoner mer på äldreomsorg än den förra majoriteten under hela dess mandatperiod. Vi har lagt dubbelt så mycket på skolan som de. Annika Billström (s) I Kista finns en enorm framtidstro och optimism, dock växtverk. I Hägersten är det annorlunda. Där tillverkade funktionshindrade klätterträd för katter. Tyvärr har stadsdelsnämnden måst lägga ner den verksamheten. Många får alltså inte del av högkonjunkturen. Många får varken bostad eller jobb samtidigt som tidningsrubriker skriker ut att det går bättre än någonsin förr. Vi vill höja skatten med 50 öre för att satsa på barn, ungdomar, vård av äldre och integration. Stockholmarna förtjänar bättre kvalitet på vård, skola och omsorg. Vi vill satsa på integration, utbildning och återinvestering i kommande generationers viktiga frågor. Kraftiga sänkningar av skolhyrorna är av vikt.Skatten måste höjas eftersom stadens verksamheter urholkats med fyra miljarder. I vårt skatteförslag är vartenda öre kopplat till kvalitetshöjning. Margareta Olofsson (v) Missbruksvården förfaller. Föräldrar och barn protesterar mot försämringar av verksamheten, men majoriteten vill inte stoppa skattesänkartåget. Alla nämnder ska rationalisera och spara. Inga pengar blir över till kvalitetssäkringar. Sten och betong är viktigare än människorna i borgarnas stad. Deras budget är en bluffbudget. Vi vill satsa på de små och utsatta. Vi vill stoppa konkurrensutsättning och satsa på kvalitetshöjningar, demokrati och rejäla tillskott till skola, vård och omsorg. Vi vill öppna parklekar, fritidsverksamhet och kulturaktiviteter. Vårt alternativ står på stockholmarnas sida - rättvisetåget till skillnad från majoritetens förstaklasståg. Förvisso har ni satsat mer i pengar än vi under vår mandatperiod. Men nu kommer det in mer i skatteintäkter och då måste vi satsa på de små, på barnen. Det gör inte nuvarande majoritet. Jan Björklund (fp) En av de största kommunala utmaningarna är att möta behovet av äldreomsorg. Vi satsar hårt på utbyggnaden av äldreomsorgen. Ingen verksamhet är viktigare för framtiden än skolans kvalitet. Vi lägger nu så mycket kraft på skolan att lärare från andra kommuner söker sig hit. Det är dags för en ny trafiköverenskommelse över blockgränserna. Socialdemokraterna bör fundera över hur de bidrar till att legitimera vänsterpartiet. Faran är att oppositionens finansborgarrådskandidat i nästa val heter Margareta Olofsson. Stockholmarna stöder vår politik, det visar opinionsmätningarna i staden. Att kalla vänsterpartiet för dysterkvistar är en svartmålning av det ordet. Det finns inget sakligt skäl för skattehöjningar när våra skatteintäkter är större än någonsin. Det vore oansvarigt. Hardy Hedman (kd) Just nu är det ton i stockholmsorgeln. Men den goda staden behöver en infrastruktur av människor, inte bara de som spelar utan även de som trampar orgeln måste få vara med. Vår budget ger mer pengar till skolan, öppna förskolor och de äldre. Likaså går större resurser till drogberoende samt individ- och familjeomsorg. Den goda staden får inte kassera människor. Äldreomsorg, skolan, de hemlösa tillskott. Samtidigt blir det något större utrymme i plånboken. Det är en skandal att vi inte kan få fler flyktingar i arbete. Viviann Gunnarsson (mp) Man måste kunna andas och äta i en stad utan att bli sjuk. Visst ökar skatteintäkterna men standarden ökar bara för en del. De nya svenskarna, de gamla och de handikappade är eftersatta liksom barnen som måste vara för länge på dagis. Budgeten är i balans men samhället i obalans. Stadens mark och bolag har sålts ut alltför snabbt. Vi vill skapa ett tryggt och framgångsrikt ekologiskt samhälle. Miljöstyrande vägavgifter bör införas, då behöver vi inte höja skatten så mycket. Gröna kilar får inte byggas bort, vi behöver det gröna för att leva. Miljö- och klimatfrågorna måste lösas, men de glöms sorgligen bort när det går bra i Stockholm. Stella Fare (sp) De flesta bilresor är kortare än fem kilometer. Av stockholmarna har 60 procent cykel. En ökad cykeltrafik är önskvärd, därför vår satsning på cykelbanor. Den sammanhängande cykelbanan längs Hornsgatan är logisk. (0,5 timme efter tidplan.) ROTEL VIII Stadsmiljöroteln Hamnstyrelsen, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden Stella Fare (sp) Det finns en betydande negativ hamnnostalgi som fördröjt en modernisering av hamnen. Vi utreder ett regionalt samarbete. Konkret har vi sagt upp alla oljebolag vid Loudden och under kommande året hoppas vi komma överens om en avveckling i ordnade former. Lars Rådh (s) Ett Stockholm utan levande hamnverksamhet är otänkbart. Vi vill ha en vision och en utvecklingsplan för hamnen. Att ta bort passagerartrafiken från Stockholm skulle betyda ökad belastning på miljön - genom längre resor till andra hamnar. Detsamma gäller godset. De borgerliga tycks se hamnen som något som är i vägen för annat som bostäder eller parker. Långsiktiga alternativ måste hittas för Loudden. Christer G Wennerholm (m) Hamnen ska utvecklas. Verksamheten bör renodlas. Den del av marken som inte behövs till hamnverksamhet kan användas till annat. Oljeverksamheten vid Loudden ska på sikt försvinna, vi börjar med flygbränslet. Troligen kan vi finna alternativa lösningar i norr eller söder om Stockholm. Patricio Rodriguez (v) Energimängden per fraktton är mycket låg, därmed är sjötransporter mycket kostnadseffektiva. Ett rörledningssystem skulle vara ett realistiskt alternativ för oljetransporterna. Ann-Christin Kjellman (fp) Mark som inte långsiktigt behövs för hamnen bör frigöras för andra ändamål. Bror Stefenson (kd) Hamnen måste utvecklas så den kan möta behoven - med hänsyn till miljö- och säkerhetsaspekterna. Järnvägen mellan Värtahamnen och Norra station bör rustas. Krister Skånberg (mp) Alla säger, utom möjligen s, att oljehanteringen måste bort från Loudden. Men inget händer. Det är en jättefarlig hantering som bör överföras till järnväg. Maria Bosdotter Abrahamsson (s) Om vi inte ska tappa rollen som hamnstad måste vi satsa långsiktigt och visa att Stockholm kommer att vara att räkna med både på gods- och passagerarsidan. Lars Furehed (s) Stockholm har Sveriges ledande brandförsvar. Vi bor i en komplex riskmiljö, en krutdurk. Hur har majoriteten tänkt utforma brandförsvaret i framtiden, med tanke på de besparingskrav som lagts? Margareta Olofsson (v) Majoritetens besparingsbeting på 5,4 miljoner för brandförsvaret drabbar hårt. Så kraftiga rationaliseringsförslag kan betyda att man inte orkar styra krutdurken Stockholm så den inte smäller av. Stella Fare (sp) Brandförsvaret får kompensation för besparingarna med samma belopp. Katastrofer kan inte förutses men förebyggas. Brandförsvaret har en viktig uppgift i att tolka varningssignaler. Rebwar Hassan (mp) Vi vill att staden snarast ska genomföra en medborgarövning. Tänk om luften blir giftig och vattnet odrickbart av radioaktivitetet eller tänk på ett stort elavbrott. Debatten avbröts på grund av tidsutdräkt (0,5 timme). Rotel III Gatu- och fastighetsroteln - trafik Sten Nordin (m) Vi har lagt en tidsplan för kringfartslederna. Vi är beredda att omgående börja diskutera med Björn Rosengren och andra regeringsföreträdare om ett igångsättande. Vi överlämnar dessa förslag till socialdemokraterna i salen. Annika Billström (s) Kraftfulla väginvesteringsinsatser krävs. Sten Nordins tidplan för Västerleden och Österleden ska jag studera. Men vilken snabb tidplan du än har kan dessa leder inte färdigställas före Norra Länken. Är majoriteten beredd att ta ställning för de nödvändiga kollektivtrafiksatsningarna och för Norra Länken? Ann-Marie Strömberg (v) Att åka buss från Landstingshuset till Tegelbacken kan ta en halvtimma. Men det är inte bussarna som proppar igen, det är bilarna. Biltrafiken måste minskas. Därför bör miljöstyrande bilavgifter införas med sikte på en bilfri innerstadsmiljö. I samarbete med landstinget vill vi bygga ut tunnelbanan, spårvägen och tvärförbindelserna. Också vattenvägarna bör utnyttjas bättre. Vi motsätter oss med kraft att nya motorleder byggs. Vi vill att den 21 september ska vara en bilfri dag. Inge-Britt Lundin (fp) Taxiförare liksom den som saknar ben eller måste leverera varor skulle nog inte uppskatta en bilfri dag. Vi behöver en komplett ringled, i huvudsak förlagd till tunnel. Planeringen för Österleden måste komma igång. Redan nu kan en del enkelriktade gator öppnas för dubbelriktad trafik. Bra kringfartsleder, bättre parkeringsmöjligheter och ordentliga cykelbanor är en sann miljösatsning. Anders Broberg (kd) I trafikfrågorna är en stor del av salen överens om väldigt mycket. Årligen flyttar 20 000 människor in till vårt område. Mycket görs redan för att klara av inflyttningen. Men vi måste få bredare diskussioner med kommunerna i hela regionen och inte minst med SL. Viviann Gunnarsson (mp) Stockholm borde gå före och för miljöns, klimatets, barnens och vår framtids skull snarast införa miljöstyrande bilavgifter. Svante Linusson (sp) Äntligen har modern spårvägstrafik på nytt kommit igång i Stockholm. Trenden är ytterligare spårväg och jag ser framför mig ett framtida nät av spårvägar. Vi ska också fortsätta satsningen på cyklisterna. Börje Vestlund (s) Det är ont om gatuutrymme på flera av våra huvudleder. Varför då inte lägga cykeltrafiken på en annan sträckning än på huvudgatan som är så belastade. Jag skulle också vilja veta vad majoriteten vill göra i fråga om infartsparkeringarna. Svante Linusson (sp) Exempelvis på Torsgatan finns inga alternativa möjligheter för cykelbanor. Krister Skånberg (mp) Det pågår en spännande motortävling mellan de vänskapliga två största partierna om vilket som ska skövla miljön och staden mest till bilismens fromma. Stockholmarna borde varsna vilka värden som är på väg att skövlas, inte minst genom Förbifart Stockholm. Annika Billström (s) Alla vet att en varaktig lösning på trafikproblemen i Stockholm förhindras av tre mandat här i fullmäktige, närmare bestämt stockholmspartiets. Moderaterna böjer och kröker ryggen för dem. Skyll inte på oss socialdemokrater. Sten Nordin (m) Bilköerna är ett miljöproblem. Om inte socialdemokraterna vill arbeta med oss för en lösning påtar de sig ett stort ansvar. Fortsättning följer i utskick nr 2 omkring klockan 19. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar