Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * Ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden från 1 februari 2001. * Fastigheten Godsvagnen 8 i Hammarby sjöstad säljs till Medborgarskolan. * Stockholm Information Service får villkorat bidrag om 25 miljoner. * Kristina Alvendal (m) tillerkänns halvtidsarvode som förtroendevald från 1 januari 2001. * Hundskyddsföreningen får bygga hundstall i Åkeshov för vilsegångna hundar. * Drott Kontor AB får friköpa fastigheten Helgafjäll 7 i Kista. BORDLAGT BESLUTSÄRENDE ROTEL III + VII Utl. 244/00. Cykelevenemang "Velócity" i Stockholm år 2003. Ärendet återkallades för att återupptas vid senare sammanträde. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL VII Utl. 1/01. Avrapportering av ZEUS-projektet. Alf T Samuelsson (kd) Projektets syfte har varit hur marknadshinder kan övervinnas, dem vilka försvårar utnyttjande av miljövänliga fordon. Projektet innebär en fortsatt satsning på miljöbilar. Elisabet Lönngren (s) Projektet har satt Stockholm på kartan vad gäller lyckade satsningar på miljöbilar. Yildiz Kafkas (mp) Projektet var ett startskott för introducerandet av miljöbilar i flera europeiska städer. Nu bör vi utveckla och intensifiera arbetet. Margareta Olofsson (v) Det är roligt att Stockholm kunnat driva på och vara koordinator för detta goda projekt. Utl. 2/01. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Ingen nämnvärd debatt i sakfrågan. ROTEL I Utl. 3/01. Försäljning av fastigheten Godsvagnen 8 i Hammarby sjöstad. Börje Vestlund (s) Detta är en felaktig försäljning. Vi bör behålla rådigheten över marken och upplåta den med tomträtt till Medborgarskolan. Vår stad ska väl inte bedriva affärsverksamhet, det är inte vår uppgift. Viviann Gunnarsson (mp) Vi ser positivt på Medborgarskolans verksamhet men det hade varit bättre med tomträttsupplåtelse. Inge-Britt Lundin (fp) Det är viktigt att den som köper byggnaden också kan äga marken den står på. Debatten om att tappa rådigheten är skev, vi kan väl i vilket fall inte kasta ut dem som bedriver verksamhet i fastigheten. De 66 miljoner vi får in kan investeras på ett vettigt sätt. Detta är en god affär. Carl Cederschiöld (m) Det finns ingen anledning för staden att behålla marken. Staden gör en mycket bättre affär genom att sälja marken i stället för att upplåta med tomträtt. Ann-Marie Strömberg (v) Stadens mark tillhör invånarna i staden och det ska den fortsätta göra. Den ska upplåtas med tomträtt. Utl. 4/01. Hemställan från Stockholm Information Service om bidrag rörande Destination Stockholm AB och Bokser Travel AB. Anders Broberg (kd) Det är bra att avvecklingen av SIS påbörjas. Men tyvärr är det så illa att vi måste låna ut dessa 25 miljoner, vilka SIS kommer att behöva under tiden processen mot Tieto Enator pågår. Frågan är om det kommer att räcka med dessa miljoner. Carl Cederschiöld (m) Inget tyder på att mer pengar behöver tillskjutas. Staden är en stor kund hos Tieto Enator. Därför bör företaget betänka hur det agerar i tvisten angående Bokser Travel. Utan överdrift kan sägas att förtroendet för Tieto Enator är rubbat. Christopher Ödmann (mp) Återigen får kommunen betala en stor nota för något som vi inte haft möjlighet att påverka. Kommunstyrelsen synes ha noll koll på SIS. Hela tiden återkommer det att SIS är mycket dålig på att ha hand om pengar. Organisationsformen med ett helt fristående SIS är det stora problemet. Det bör göras om så att kommun och landsting får inblick. SIS som det nu ser ut bör avvecklas. Vi kan inte tänka oss att ge en enda krona mer till SIS, som i stället bör försättas i konkurs. Lotta Edholm (fp) Detta är ett djupt upprörande ärende. Det akuta skälet är Tieto Enators oförmåga att skapa ett bokningssystem för biljetter. Men det djupare skälet är att skattemedel går till en resebyråverksamhet som det privata näringslivet skulle klarat bättre. SIS bör läggas ner och en tydligare verksamhet bör byggas upp. Margareta Olofsson (v) Detta är ingen lustig historia, det är värre än debaclet kring Police and Fire Games. Men vi måste satsa detta belopp för att senare kunna få tillbaka våra pengar. Förutsättningen för ett lån är dock att också landstinget ställer upp med sin del. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Det SIS har som uppdrag, att marknadsföra Stockholm, är de fruktansvärt bra på. Att Tieto Enator misslyckats med att skapa ett dataprogram kan inte SIS lastas för. Notera att SIS alltid hållit sin budget. Carl Cederschiöld (m) Stockholm måste marknadsföra sig som besöksstad. Därom råder ingen tvekan. Men uppenbart är att stiftelseformen inte fungerat. Annika Billström (s) Dock är vi politiker representerade i stiftelsens styrelse. Formen är inte det väsentliga, utan innehållet. Det är slafsigt att säga att skattebetalarnas pengar används för en sorts resebyråverksamhet, vilket folkpartiet påstår. Votering begärdes om mp-förslaget att kommunstyrelsen borde ges i uppdrag att ta fram förslag på ny organisation för stadens internationella marknadsföring. Förslaget avslogs med siffrorna 82 mot 6 (13 avstod). Utl. 5/01. Arvodering av förtroendevald. Ingen debatt. ROTEL II Utl. 6/01. Namn för bro inom Södra Hammarbyhamnen. Ingen debatt. Utl. 7/01. Förslag till detaljplan för del av Åkeshov 1:1, Nockebyhov. Yvonne Fernell-Ingelström (m) Hundskyddsföreningens verksamhet är angelägen, något som vägts mot naturintressena kring Judarn. Med rätt volym och placering kan hundgården inlemmas i området utan att detta är till förfång för vare sig Åkeshovs slott eller Judarnskogen. Cecilia Obermüller (mp) Det här är inte bra. Frågan är hur det kommer att påverka vårt första naturområde Judarn, liksom café- och konferensverksamheten på slottet. Notera att stadsdelsnämndens i Bromma samtliga partier sade nej till planen. Hundstallet blir störande både visuellt och med oljud. Dessutom innebär det ett intrång på grönmark. Vi vill ha en annan lokalisering. Det gamla fårstallets lokaler vore bättre. Ann-Marie Strömberg (v) Det är utmärkt att denna verksamhet äntligen kommer till stånd. Det är inte lätt att hitta en lämplig placering. Åkeshov är det bästa vi kunnat komma fram till för denna angelägna sak. En fördel är också de goda förbindelserna kollektivt till platsen. Mats Sahlin (fp) Inte bara får utan även hundar är gulliga djur. Det borde miljöpartiet betänka. Krama inte bara träd, krama hundar också. Cecilia Obermüller (mp) Mördarhundar har man hört talas om men inte mördarfår. Vi vill återremittera för att få en vettigare placering. Gissa om det redan nu finns protester mot de myckna hundarna i området. Dag Larsson (s) Vi kan stödja förslaget om återremiss. Stella Fare (sp) Vi måste ta ansvar för de hundar som springer bort. Projektet är behjärtansvärt och platsen lämplig. Hundgården anläggs på en nu asfalterad yta. Mikael Söderlund (m) Vi måste ta ansvar för vilsekomna hundar och någonstans måste verksamheten placeras. Vi har lyssnat och sökt gå de berörda till mötes. ROTEL III Utl. 8/01. Friköp av fastigheten Helgafjäll 7 i Kista. Villkorat med kommunfullmäktiges godkännande senast 31 januari 2001. Viviann Gunnarsson (mp) Fastigheten bör även i fortsättningen upplåtas med tomträtt. Hamid Mosavi-Porasl (v) Ännu ett exempel på hur den borgerliga majoriteten säljer ut stockholmarnas egendom. Detta är beklagligt. Börje Vestlund (s) Detta är en motiverad försäljning som bör bifallas. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 163/00. Omedelbart stopp för farliga transporter på Tegeluddsvägen, Lidingövägen och Valhallavägen (Stella Fare, sp). Farliga godstransporter (skrivelse Mats Hulth och Lars Forsell, s). Stopp för farliga transporter (skrivelse Krister Skånberg och Åke Askensten, mp). Stella Fare (sp) Vi ska nu tillskriva Räddningsverket om hantering av gasol. Vi ska också uppvakta Vägverket. Brandförsvaret lägger snart fram en ny riskanalys för Stockholm. Vi gör också en översyn av bensinstationer i innerstan och hoppas kunna hitta ersättningslägen för några av dem. På sikt måste vi avveckla Loudden, transporterna därifrån går på innerstadsgator på dispens. Patricio Rodriguez (v) Generellt finns förbud mot farliga transporter i innerstan. Men på dispens kör varje år 80 000 bilar med farligt gods på vissa gator. Vi pläderar för en rörledning som ett realistiskt alternativ. Karin Wanngård (s) Det är dags att göra något för att lösa detta. Till exempel pipeline eller järnväg. Yildiz Kafkas (mp) Louddens verksamhet bör omlokaliseras till flera hamnar, vilka kan diskuteras. I avvaktan på detta måste säkerhetskraven på transporterna skärpas. Norra Länken skulle inte öka säkerheten. Den bör varken byggas eller begagnas för farligt gods. Bror Stefenson (kd) Det måste bli högsta prioritet att få bort dessa transporter från bland annat Valhallavägen. Särskilt gäller detta det farliga flygbränslet. Stella Fare (sp) Frågan är verkligen på gång. Avvecklingen av flygbränsletransporterna ges högsta prioritet. Men att bygga en pipeline genom nationalstadsparken är ingen god idé. Det är inte heller realistiskt eller eftersträvansvärt att arbeta för en järnvägslösning. Jag vill i stället ha bort Loudden. Rolf Lindell (s) Fare själv har motionerat om omedelbart stopp. Det är klart att du nu ställs till svars för att så lite hänt. De boende kring Vallhallavägen uppfattar det som ett svek. Utl. 170/00. Djurförbud på cirkus (Sabina Bossi, mp). Sabina Bossi (mp) Kommunen bör inte upplåta mark åt cirkus med djur. Många kanske tycker det är underligt att jag vill frånta barn det nöjet, men jag är övertygad att inom en tjugoårsperiod kommer den inställningen att vara allmänt accepterad. Vi kommer att få en helt annan respekt för djuren. Vi har ett moraliskt ansvar att ta ställning till hur människor beter sig mot djur. Alf T Samuelsson (kd) Genom miljöförvaltningen har vi möjlighet att gripa in och kontrollera djurens kondition och status. Slut klockan 21.55. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010122BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010122BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar