Rådsalseko

Rotel III Gatu- och fastighetsroteln - trafik, fortsättning. Kerstin Rossipal (kd) Vi kan tänka oss någon form av bilavgifter, men är ännu inte klara över utformningen. Goda kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för ett minskat trafikproblem. Anders Broberg (kd) Vi får lösa del för del av trafikpolitiken tillsammans även om vi har olika målinrikting partierna emellan. Annika Billström (s) Det är förvirrande vid namnbyten på de olika trafikprojekten. Viviann Gunnarsson (mp) Ska det fortsätta så här; att två partier själva löser trafikfrågor? Kollektivtrafiken måste fungera i en storstad. M:s nya yrkande (är det ett yrkande?) kostar 90 miljoner kronor extra. Sten Nordin (m) Mp har sagt att varje ny väg innebär skövling. Svante Linusson (sp) Vi har inte tid att låta trafikproblemen vara i femton år, det krävs snabba lösningar med hjälp av bilavgifter. Kollektivtrafik, fotgängare och cyklister är det som vi måste satsa på. Rolf Lindell (s) En kollektivring är viktigare än en bilring. Ytterligare trafikdebatt fortsätter i slutet av dagen. Rotel III Gatu- och fastighetsroteln - bostadsdebatt. Sten Nordin (m) Staden växer och det ställer krav på att bostäder byggs. Samtliga partier måste se till att vi kan intensifiera och underlätta för detta. Kommunala bostadsbolag ska vara med på samma villkor som privata bolag. Annika Billström (s) Varför får stadens hyrestgäster hyreshöjningar när de som har hus får chans att köpa markrätter till klippriser? Ann Mari Engel (v) Hyreshöjningen slukar gott hela skattesänkningen för en medelinkomsttagare. Hans-Göran Olsson (fp) Skatterna är ett problem. Det vore rimligt att sänka byggkostnaderna så att boendet blir billigare. Vi behöver fler byggare. Man kan bjuda in andra aktörer än dem som redan är verksamma i vårt land. Hardy Hedman (kd) V vill att staden ska upphöra med att omvandla hyresrätter till bostadsrätten. Det vill inte vi, men värdarna måste följa de oberoende värderingarna inte minst ytterstaden. Stella Fare (sp) Vi stödjer ett ökat bostadsbyggande. Varför är s emot bostadsrättsföreningar? Endast ett fåtal bor i dylika och är ni för mångfalld borde ni vara för dem. Bostadsrättsföreningar är kooperativa ekonomiska föreningar. Anita Habel (v) Bostadsförmedling är viktig för låg- och medelinkomsttagare. En förutsättning för att förmedlingen ska fungera är dock att värdarna lämnar uppgifter om tomma lägenheter. Som det ser ut nu gör endast en bråkdel av de privata värdarna det. Elisabeth Brandt (s) Vi vill bygga nytt, vi vill bygga om och vi vill kompletteringsbygga. Men av 67 nya bostadsrättsföreningar har 17 skapats utanför tullarna och de 17 ligger på platser som Aspudden, med sjöutsikt och så vidare. Dag Larsson (s) Äntligen har majoriteten sagt ja till att allmännyttan faktiskt får bygga! Ni skänker bort vår gemensamma egendom till vissa. Det handlar om bl.a. om tomträtterna men även om lägenheter på Östermalm . En lägenhet såldes där för 2,9 miljoner fastän den var värd mer än 6. Sten Nordin (m) Värdestegen sker när bostadsrätter skapas. Annika Billström (s) Vad fanns det för skäl att förbjuda allmännyttan att bygga tidigare och varför tog ni av allmännyttan markanvisningar som de redan fått. Sten Nordin (m) Vi tog fram en marknadsanvisningspolicy där alla har samma rätt att konkurrera. Vi beordrar inte bolagen att bygga. Ann Mari Engel (v) En enda markrätt har gått till bygge för hyresrätter, som ändå är den bostadsformen som eftersöks mest. Börje Vestlund (s) Vid förra mötet fick Skanska en markrätt - därför att de var de enda som var intresserade av denna mark. Det var väl ingen annan som visste om att marken skulle bjudas ut. Små byggherrar måste få möjligheter som de stora. Viviann Gunnarsson (mp) Det behöver byggas bostäder, men policyn att inte bygga på vatten eller grönområden är väsentlig! Vi tror inte på 22-våningshus. Det behövs 50 miljoner kronor till ett solenergiprojekt. Regeringen är intresserad. Kristina Alvendal (m) Över 280 föreningar har lämnat in intresseanmälingar för att få köpa sina bostäder. Vi gör speciella insatser för eget ägande av bostäder i ytterstaden. Hur skapar ombildandet större segregation? Samma människor bor ju kvar. Ann Mari Engel (v) Man måste styra bostadsmarknaden och ha mål och medel. Majoriteten vill låta marknaden bestämma. Får man bara bostadsrätter i innerstaden och hyresrätter i ytterstaden blir staden segregerad. Det är de rika som köper bostadsrätter. Hans-Göran Olsson (fp) Vi har sålt i förorterna, där fick de samma månadskostnad som tidigare, trots att amorteringarna ingick. Barry Andersson (s) Hyresgästföreningarna är inte ovilliga att förändra hyresstrukturerna. Olssons majoritet har sålt ut 60 % av pensionärernas förturslägenheter som stadsdelsnämnderna har att anvisa. Hans-Göran Olsson (fp) Vi har skapat en bostadsförmedling för medicinska och sociala förturer. ROTEL II Stadsbyggnadsroteln Mikael Söderlund (m) Det finns planer för 16.000 bostäder i staden, det behövs fler men det kräver en regering som hjälper och inte stjälper. Stockholm ska få en levande citykärna som invånarna längtat efter. Vi ger möjlighet till tillväxt och goda stadsvärden. Dick Urban Vestbro (v) 33 fall på senaste tid har byggen godtagits på grön mark. Speciellt förvånande att sp gått med på det. Mats Sahlin (fp) Bostadsbristen börjar bli stadens allvarligaste problem. Vilken typ av stad vill vi ha? Vill vi ha en utsmetad amerikansk typ eller en komprimerad av europeisk typ? Kerstin Rossipal (kd) En ny analys och en planrevidering behövs nu när staden växer med sådan hastighet. Cecilia Obermüller (mp) Byggandet kräver samarbete med omkringliggande kommuner. Trycket på all bebyggbar mark ökar, även på grönmark. Grönmark ska vårdas. Stella Fare (sp) Den stora cityförändringen är till för alla stockholmare, alla stockholmare delar vi denna del av staden. Maria Hannäs (v) Växter och djur behöver ett starkare skydd. Redan fattade beslut som Nackareservatet, måste realiseras. Carin Jahn (s) Att m låter enskilda intressen få gå före stadens kulturvärden är ej förvånande, men att sp gör det är det. Det verkar som sp:s enda mål är att bevara stenstaden. Stella Fare (sp) Sedan vi fick en stadsmuseinämnd har vi lyckats avvärja en rad både synliga och osynliga projekt. Viviann Gunnarsson (mp) Söderlund nämnde inte ett ord om det gröna. Är det försvarbart att bygga i nationalstadsparken, eller på vattenytor? Mats Sahlin (fp) Mp saknar socialt ansvar som säger nej till alla byggplaner. Ni skulle skämmas. Alla är överens om att inte bygga på grönytor och görs det ändå ska det kompenseras. Viviann Gunnarsson (mp) Vi kan tänka oss att byta ett grönmarksområde mot ett annat, men så många exempel på det finns det inte. Stella Fare (sp) Planen om vattenytan togs 1991. Byggytan skulle motsvara en bråkdel av den marina som ligger där nu. Mp kunde väl ha rivit upp planen under förra majoriteten. Mikael Söderlund (m) Vi har antagit 59 nya planer. Av dem har 13 godkännts av en samlad opposition. Mp står för åtskilliga av nejen. Hur skulle s och v kunna samarbeta med mp som inte arbetar för de nya stockholmarna och skapar infrastruktur och bostäder. Olivia Wigzell (s) Breda lösningar över blockgränserna är inget för Mikael Söderlund. Tyvärr. Mikael Söderlund (m) S levererar ej. Ni kommer oss ej till mötes. Att gå ut och tala bostads- och trafikkaos när man måste luta sig mot ett parti som miljöpartiet är märkligt. Hamid Mosavi-Porasl (v) Järvafältet skulle rustas upp, stod det i intervjuer i tidningen med Mikael Söderlund. Jag visste ingenting. Jag som sitter här och i Kista stadsdelsnämnd. Sen kom konsulter. De kom till nämnden. "Vi tycker si, vi tycker så", sa de. Vilka vi undrar jag. Järvafältet tillhör dem som bor där. Jag är inte nöjd om det kommer information om beslut bara om en tid. Detta är inte demokrati. Mikael Söderlund (m) Jag tror på samråd, dialog och breda lösningar. Jag har tidigare försökt förklara hur detta har gått till. Det har ju varit ett ärende. Alla förvaltningar har varit tillfrågade. Du får gärna allt material som finns. Hela tanken är att det ska finnas ett lokalt engagemang. Ewa Törngren (v) Håll stadsbyggnadsnämndens möten öppna! Vi vill även uppmuntra andra sätt att få delta i debatten. Det kan läggas fram olika förslag att ta ställning till som ex. Mats Sahlin (fp) Vi är positiva till öppna byggnämndssamanträden, något som jag även arbetat för i hälso- och sjukvårdsnämnden. Olivia Wigzell (s) Det blir fler bostäder i Årsta och i Östberga, men en park där behövs också. Mikael Söderlund (m) Majoriteten har satsat mer pengar på att få fram fler planer. Dick Urban Vestbro (v) Vad jag vet är kontoret underbemannat beträffande bygglov. Höj ambitionerna och lägg ut 13 miljoner mer på Stadsbyggnadsnämnden. Cecilia Obermüller (mp) Synd att ej stadsbyggnadsnämnden var inbjuden till samrådsmötet i Järva. Fler planritare, handläggare och andra behövs till stadsbyggnadskontoret - speciellt om turordningen på besluten ändras. Olivia Wigzell (s) Gå ej emot kulturvärdena. Om Stockholmarna säger nej till ett Sergelstorg i två plan, kan sp tänka sig att omvärdera? Stella Fare (sp) Vår inställning till Sergelstorg är klar, det finns annat att samråda om. Debatten fortsätter i slutet av dagen. Rotel II, Stadsbyggnadsroteln. Renhållningsnämnden och MFO. Ulla Ericsson (m) Vi har genom att sälja och omskapa rehållningsverksamheterna gjort mycket klart var ansvaret ligger. Dick Urban Vestbro (v) Väl fungerande bolag har sålts ut och från 60 personer har renhållingspersonalen minskat till 20. Det ser mörkt ut för stadens renhållning. Staden bör göra något åt det ökande elektronikavfallet och dessutom skapa fler återvinningcentraler. Ulla Ericsson (m) Vi kommer att nå bra och frivilliga lösningar. Arbeten pågår mellan olika parter som bolag och den nya renhållningsförvaltningen. Dick Urban Vestbro (v) Det var lika klart förut vart ansvaret låg som nu. När kommunen hade egen hämtverksamhet vanns erfarenhet, nu måste man teoretisera och kanske göra fel vid upphandlingar som inte behövdes tidigare. Ulla Ericsson (m) Eftersom det var ostädat kring behållarna, måste någon oklarhet ha förkommit. Debatten fortsätter i slutet av dagen. ROTEL VII INTEGRATIONS, MILJÖ- OCH IDROTTSROTELN. Alf T Samuelsson (kd) Kortsiktigt och lönsamt/långsiktigt och hållbart är de svåra valen för oss politiker. Stadens arbete att integrera miljöarbete i alla verksamheter är viktigt. Vägtrafiken står för största buller- och luftföroreningarna. Elisabet Lönngren (s) I dag drunknar miljöarbetet i stadens olika nämnder och styrelser och så vidare. Margareta Olofsson (v) Motorn för stadens miljöarbete är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kompetens för bullerfrågor saknas. Verksamheter säljs ut, det kan göras bättre ägs det - underförstått betyder det att de som hittills gjort arbetet inte gjort det bra.. Yildiz Kafkas (mp) Att förvaltningen inte kan uppfylla sina tillsynsuppgifter är lagtrots. Svante Linusson (sp) Trafikfrågorna är bland de värsta miljöfrågorna. Vi måste bevara viktiga naturområden. Bror Stefenson (kd) Nämndarbetet går bra i Kyrkogårdsnämnden och där är vi överens. Elisabet Lönngren (s) Kraven på tillsynen har ökat. Vi har avsatt extra medel för det. Alf T Samuelsson (kd) Vill stadsdelsnämnderna ha Agenda 21-samordnare så är det bra. Margareta Olofsson (v) Bara för att man lägger ned projekt innebär inte att man sparkar personal. Alf T Samuelsson (kd) Det innebär inte heller att de ska vara anställda livet ut. Projektanställning är en tillfällig anställningsform. Margareta Olofsson (v) Det behövs en generell förstärkning för att miljökontoret ska kunna leva upp till målsättningarna. Vi vill fortsätta med allergi- och förebyggande hälsoarbete. Vad ska majoriteten göra med Monitor? Och med de ökande växthusgaserna? Alf T Samuelsson (kd) Vi har ännu inte fördelat resurserna. Beträffande växthusproblematiken, så pågår ett program och är ännu inte utrett. Anders Hellström (m) Det har bedrivits hetsjakt med miljöbalken på vissa entreprenörer. Margareta Olofsson (v) Ni gillar inte att vägverket anmäldes enligt miljöbalken, men att kalla det för häxjakt? Anders Hellström (m) Det finns många andra exempel. Elisabet Lönngren (s) Lippengarna användes dåligt och vill gärna vara med att diskutera hur nästa Lippengarn kan användas. Middagspaus en timma. Debatten fortsätter i slutet av dagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01410/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar