RådssalsEko

ROTEL IV SKOLROTELN SDN: Verksamhet för barn och ungdom, SDN: Förskola, SDN: Skolbarnomsorg, SDN: Grundskola, SDN: Barn med behov av särskilt stöd samt Utbildningsnämnden. Håkan Tenelius (fp) SDN är inte målet, målet är demokratin. Nu står vi inför en ny reform, e- demokrati. IT ska användas i demokratiarbetet. I Norrmalm gjorde vi en nätomröstning i en fråga om en parkering. 600 invånare deltog i en omröstning via internet, brev och telefon och de som röstade emot vann. Men i stadsdelen röstade s och m för!!! V reserverade sig till och med för omröstningen. Per Sundgren (v) Beslut efter beslut tas emot centralisering. Demokratireformen förfaller. Det är stadsdelarna som får ta smällen av skattesänkningarna. I Vantör fick en kristdemokrat nog och ville inte vara med och försämra mer. Christopher Ödmann (mp) Nollställ stadsdelarnas underskott. Barnläkare konstaterar stress hos sexåringarna. Skrota en tioårig grundskola. Erik Nilsson (s) Konkurrensdemokratin leder till tydligare sektorisering, centralisering och övergång till tjänstemannastsyrning. Jag är förvånad över att fp, sp och kd som varit för stadsdelsnämndsreformen och en helt annan typ av demokrati med möten mellan politiker och medborgare. Demokrati kostar pengar, tid och resurser men det är den enda vägen att gå om förtroendet för demokratin ska återvinnas. Birgitta Rydell (fp) Varför vill inte s ha äldreomsorgspeng? Erik Nilsson (s) Vi är intresserade, men hela resurstilldelningen kan inte låsas till personer för då blir inget kvar inför bedömningar om vem som behöver mer och vem som behöver mindre. Carl Cederschiöld (m) Man kan, enligt mp, inte sänka skatten, med stadsdelsnämnder. Jag sträcker mig så lång som att ska man klara ekonomin måste det finnas en central styrning. I fråga om omröstningen som Tenelius talade om var det 600 invånare i Norrmalm av 25.000 som hörde av sig och röstade.Det får inte bli så att bara de som har tid och lust att göra sin stämma hörd får sin vilja igenom. Men visst är e-demokratin intressant. Ann-Marie Furumark (s) Med alla utförsäljningar flyttas besluten till andra håll än i stadsdelsnämnderna. Skolan Jan Björklund (fp) Det viktigaste är att uppgradera lärarnas status, det är de som är kvalitetshöjningen. Vår satsning på skolan har inget tidigare motstycke. Svenska förskolan är bäst i världen. En brist är dock att eleverna inte får lära sig om stalinism och kommunism. Kristina Alvendal (m) Betyg i årskurs tre vore rimligt, i årskurs sex vore ett steg i rätt riktning. Erik Nilsson (s) Alla barn behöver självsäkerhet, kunskap, uppskattning och stöd och det ska de få. Margareta Olofsson (v) Jag tror inte att någon trodde att de stora skolsatsningarna skulle ätas upp av lärarlönerna. Barnomsorgens höjning betyder visserligen att de inte ska behöva skära ned mer, men motsvarar nästan ej ens löneökningarna. Sabina Bossi (mp) Nedskärningarna av hemspråksundervisning är en vingklippning av barnen med invandrarbakgrund. Helve Tsai (sp) Det kommer att bli brist på välutbildade. Skolan i Sverige är den näst dyraste och här har varje lärare färre elever än på andra håll. Både elever och lärare uppvisar stressymtom. Detta tyder på systemfel. Jan Björklund (fp) Det minsta man kan göra för barn som inte har hem som bryr sig och ställer krav på skolgången, är att skolan ställer krav. Pengar betalas för modersmålsunder-visning men stadsdelarna använder dem till annat. Kanske även förskolepengarna går till annat. Inför förskolepeng. Erik Nilsson (s) Bryr ni er om barn och unga, satsar ni ej bara på skola utan även på deras övriga liv. Jan Björklund (fp) Om elevinflytande betyder att gymnasie-elever kan rösta ned skolledningen i ekonomiska frågor gör det inflytandet till ett ansvarstagande som eleverna inte är mogna för. På ett sjukhus kan inte patienterna leda verksamheten. Patricio Rodriguez (v) Inför en avgiftsfri skolbarnsomsorg. Ann-Marie Strömberg (v) Kommunala skolor har ett annat ansvar än friskolorna. Kommunen har skyldighet att ta emot alla barn i upptagningsområdet. Jan Björklund (fp) Det är positivt när personalen vill göra avknoppningar och själva ta ansvar för verksamheter. Ann-Marie Strömberg (v) Utbildning ska ske i offentlig regi och valfrihet ska finnas inom verksamheterna. Jan Björklund (fp) Friskolornas antal växer i staden därför att invånarna väljer dem. Vad skulle hända med dem vid en ny majoritet? Ann-Marie Strömberg (v) Don't worry. De kommer att finnas kvar, men på likvärdiga villkor. Lotta Edholm (fp) Gymnasiereformen bygger på felaktiga premisser. Både teoretiska och praktiska programm har fått utbildningen utsuddad. Den senaste 30-åriga skolutvecklingen har varit till nackdel för elever från hem utan studievana. Erik Nilsson (s) Er syn på hur gymnasieskolan ska förbättras innebär tydligen att det ska gå utan mer medel. Hamid Mosavi-Porasl (v) Sätt inte betyg på barnen i våra problemområden. Skolan är ett problem där och de nedvärderar dem. Jan Björklund (fp) Har man inte lärt sig läsa i trean, så har man knappt någon möjlighet att lära sig. Det behövs därför tvärt om tidiga utvärderingar så att resurser kan sättas in i tid där det behövs. Barbro Noreson (m) Iris Birath borde be om ursäkt för sitt sk historiska påhopp på moderaterna igår. Margareta Olofsson (v) Om bara skolborgarrådet talade med samma glöd om kommunala skolor, barnomsorg och förskola som om friskolor. Lovisa Morén (mp) De kommunala verksamheterna upplever att de får mindre medel än de avknoppade. Ge skolpengen direkt till enheterna så undviks problemet. Jan Björklund (fp) Jag är inte rädd för barn lär sig att läsa i förskoleklasserna. Lovisa Morén (mp) Ska föräldrarna ha valfrihet om de vill att barnen ska få vara i barnomsorg eller gå i förskoleklass, eller ej? Margareta Olofsson (v) Det vore bra om utredningen om likvärdigheten mellan friskolors och kommunala skolor villkor kom loss. Lovisa Morén (mp) Ge skolpengen direkt till enheterna så blir det samma villkor. ROTEL V, SOCIALROTELN SDN: Omsorg om funktionshindrade, SDN: Individ- och familjeomsorg, SDN: Försörjningsstöd/socialbidrag/ar-betsmarknadsåtgärder. Socialtjänstnämnden. Kristina Axén Olin (m) Ovanifrånperspektivet måste bytas till underifrånperspektiv. Det finns några som är oerhört svåra att nå med hjälp. Vi måste hjälpas åt med detta. Catharina Tarras-Wahlberg (s) I stället för att höja skatten borde pengar underlätta för alla dem som får det allt svårare. Ge stadsdelsnämnderna resurser för ungdomslokaler och uppsökande verksamheter. Iris Birath (v) Stödet för utsatta grupper har urholkats med den borgerliga majoriteten. Fredrik Malmberg (fp) Välvilja utan respekt och som inte ger hänsyn till integritet kväver. Möjligheten att få välja ledsagare är viktigt. Ylva Branting (kd) Jag önskar att fler såg kopplingen mellan kvinnomisshandel och alkohol. Det har gjorts mycket för de hemlösa, men så länge vi ser människor utan hem i omgivningen finns det mer att göra. Christer Öhgren (mp) Socialtjänsten står ofta både som stödjare och myndighetsutövare. Fokusera hellre på goda boenden i nästa steg, än på avknoppning och konkurrensutsättning av härbärgen och liknande. Margareth Melin (sp) Inte bara kvinnor som blivit våldtagna och misshandlar behöver stöd och hjälp, männen som utför dylika gärningar behöver hjälp att reda ut varför de våldtar och slår av andra män genom mansjourer. Många hemlösa skulle behöva ett bra gruppboende då de många gånger inte klarar ett eget boende. Göran Dahlstrand (s) Att förhindra att fler människor blir hemlösa är mycket viktigt. Det har blivit svårt att få en egen bostad, särskilt med ett socialbidrag som prövas kontinuerligt. Fortsättning följer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar