Rådssalseko 000522

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (nya beslutsärenden) * Arbetsstruktur för nytt miljöprogram antaget. * Strategier för omvärldsbevakning samt arbetet i EU antagna. * Tredje vice fullmäktigeordförande utses till budgetbehandlingen. * Fem detaljplaner antagna. * Kommunen byter mark med i huvudsak JM för bostadsbygge på Lilla Essingen. * Klart för köpeavtal för hotellbygge vid Skanstull. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL VII Utl. 86/00. Förslag till struktur för arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholms stad. Alf T Samuelsson (kd) Det är glädjande att vi har en samsyn vad gäller miljöplanering. Ingen debatt. ROTEL I Utl. 87/00. Strategi för stadens omvärldsbevakning. Strategi för stadens arbete i Europeiska unionen. Christopher Ödmann (mp) I stort ett bra förslag. Men synen på konsumentfrågor saknas. Utl. 88/00. Upphandling av informationssystem med webbpubliceringsverktyg. Ingen debatt. Utl. 89/00. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige. Ingen debatt. ROTEL II Utl. 90/00. Förslag till detaljplan för kv Fårö, Farsta. Ingen debatt. Utl. 91/00. Förslag till detaljplan för kv Handkvarnen mm, Rinkeby. Mikael Söderlund (m) En historisk plan som kommer till rätta med felaktig planering härrörande ur miljonprogrammet. Här får vi en ny upplåtelseform som skiljer sig från den hittills dominerande hyresrätten och skapar ökad integration. Stockholms problem är att hyresrätten som upplåtelseform dominerar. Utl. 92/00. Förslag till detaljplan för kv Härden, Vasastaden. Mikael Söderlund (m) Här skapas arbetsplatser inom denna bostadsdominerade stadsdel. Tyvärr visade det sig omöjligt att bygga bostäder här. Viviann Gunnarsson (mp) Bostäder hade mycket väl kunnat placeras här. Ärendet bör återremitteras. Utl. 93/00. Förslag till tillägg till detaljplan för del av kv Björnen och Loen mm, Norrmalm. Viviann Gunnarsson (mp) En bemannad offentlig toalett bör inrättas i anslutning till tunneln. Utan tunnel är det mycket svårt att ta sig till busshållplatserna. Stella Fare (sp) Miljön i tunnlarna är vedervärdig. Bra att gången stängs. Anders Broberg (kd) Jag har arbetat i åtta år nära denna plats och dagligen passerat där. Förbättringen bör ske i gatuplanet och tunnlarna stängas. Thomas Fürth (sp) Det finns övergångsställen till busshållplatserna. Ingen människa vill ner i tunnlarna vid Tegelbacken, de är förfärliga. Ingen vågar sig ner där. Utl. 94/00. Förslag till detaljplan för del av kv Fredrikslund mm, Åkeslund. Dick Urban Vestbro (v) Västerort har sällsynt mycket grönområden och vi vill inte vara dogmatiska i fråga om förtätning. Bygget är fantasieggande och fin arkitektur. ROTEL III Utl. 95/00. Markbytesavtal rörande kv Lux på Lilla Essingen. Ann-Marie Strömberg (v) Vi är missnöjda med att byggherren JM tillåts dominera marknaden som nu sker. Djungelns lag råder, den starkaste vinner. Kommunala bolag har på sistone inte fått en enda markanvisning. Viviann Gunnarsson (mp) Vi hoppas att ytterligare mark kan anvisas till SKB. För konkurrensens skull borde andra bolag än JM få fler anvisningar. Svante Linusson (sp) Här handlar det om att byta mark mellan staden och JM, svårare är det inte. Sten Nordin (m) Ett oerhört positivt bostadsprojekt som tar till vara den tillgång vattnet är. JM köpte under förra mandatperioden marken som nu byts. Alla är överens, inklusive SKB. Karin Wanngård (s) Trist att SKB får bara 75 lägenheter. Inge-Britt Lundin (fp) JM har jobbat häcken av sig. Det är mer än vad andra bolag gjort, inklusive våra egna. Utl. 96/00. Köpeavtal för hotell vid Skanstull, fastigheten Södermalm 5:2. Ann-Marie Strömberg (v) Markförsäljningen betyder att staden avhändar sig rådigheten över marken. Vi stöder hotellbygget som sådant men vi vill ha kvar marken som kan upplåtas med tomträtt. Sten Nordin (m) Detta är god markpolitik. Vi får fler hotellrum, i bra läge. Marken upphör inte att vara användbar bara för att den byter ägare. Projektet gynnar skattebetalarna och staden. Barry Andersson (s) Den här marken är inte så viktig för staden. Utl. 97/00. Ändrad överenskommelse mellan staden och Skanska Fastigheter AB om tomträttsupplåtelse av del av fastigheten Akalla 4:1 söder om kv Knarrarnäs i Kista församling. Hamid Mosavi-Porasl (v) Vi försvarar folkets intressen, därför säger vi nej till markförsäljning. Marken ska förbli i kommunens ägo. Cecilia Obermüller (mp) Förlusten av grönmark bör kompenseras av tillskapande av grönytor i området. Marken bör inte säljas. Börje Vestlund (s) Det är inte många grässtrån som kröks i denna plan. Jag har under tio år aldrig sett någon nyttja gräsplätten i fråga. Den här marken kan säljas. Det här är ett produktionsföretag, det är bra och betyder ett komplement till alla IT-företagen. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 50/00. Väghänvisningar för att underlätta tillgängligheten för besökare till större företag inom Stockholmsregionen (Marie Vallée, m). Ingen nämnvärd debatt. Utl. 53/00. Ökad tillgänglighet i trevåningshus utan hiss (Elisabet Falemo, c). Dick Urban Vestbro (v) Goda tekniska lösningar vill till för att få bättre tillgänglighet. Många äldre bor i dessa områden och de vill ogärna flytta. Dock är det svårt att få till stånd lösningar i dessa smalhus med trånga trappor om de kulturhistoriska värdena ska bevaras. Kerstin Rossipal (kd) Det är viktigt att hitta nya, okonventionella lösningar som ökar tillgängligheten utan att förstöra de värden dessa hus representerar. Juan Carlos Cebriàn (s) En smal hiss kan installeras om trappan sågas itu. Detta skedde i Hökarängen, men i otillräcklig omfattning. Staden har inte tagit tillräckligt ansvar. Sådana åtgärder betyder att människor kan bo kvar längre hemma. Utl. 64/00. Minskning av antalet parkeringsplatser på Skeppsholmen (Stella Fare, sp). Stella Fare (sp) En del parkeringsplatser ska bort från stränderna och det är jag nöjd med. Ann-Marie Strömberg (v) Motionen bör bifallas. Skeppsholmen ska förbli en oas med minimerad biltrafik. Utl. 65/00. Användandet av befintliga spår för spårvägstrafik till Norra Hammarbyhamnen (Stella Fare, sp). Stella Fare (sp) Spåren kan bli en värdefull sidolinje till Tvärbanan. Det är viktigt att spåren bevaras för eventuella framtida behov. Ann Mari Engel (v) Motionen handlar om att använda spåren, inte bara bevara dem. Märkligt att sp inte stöder sin egen motion. Norra Hammarbyhamnen är inte väl försedd med kollektivtrafik. Förslaget bör utredas. Viviann Gunnarsson (mp) Det är synd att motionären backat från sitt förslag. Spåren finns och kan tas i bruk. Börje Vestlund (s) Vi bör se på hela kollektivtrafiksituationen i området. Skandalöst är att det inte blir en bro utan bara en färja mellan Södra och Norra Hammarbyhamnen. Dick Urban Vestbro (v) Konstigt att sp inte vågar tillstyrka sina egna motioner, inte ens i denna hjärtefråga. Utl. 66/00. Målsättning för en klotterfri och ren stad samt konkreta åtgärder för det (Stig Dingertz, m). Bordlades ånyo. Utl. 67/00. Förbättring av möjligheten att sammanhålla stadens trafikpolitik i det dagliga arbetet (Stig Dingertz, m). Ingen debatt. Utl. 68/00. Fortsatt stopp för Ormbackaleden (Hans Peters, c). Hamid Mosavi-Porasl (v) Leden skulle innebära ett avsevärt ianspråktagande av obebyggd mark. Motionen bör bifallas. Svante Linusson (sp) Lyckligtvis kan leden inte byggas förr än E18-problemen lösts. Därför kan vi inte ta ställning nu och motionen bör avslås. Utl. 69/00. Möjlighet för synskadade, dyslektiker m fl att få TV-textremsa uppläst (Margareta Olofsson, v). Margareta Olofsson (v) Med lite god vilja borde detta kunna lösas med nutida teknik. Trollhättan har lyckats, vi skulle kunna göra detsamma. Juan Carlos Cebriàn (s) Tillgänglighet är inte bara hissar, trösklar och trappor, det handlar också om tillgång till information och kultur. Utl. 70/00. Tillgängligheten på Söderstadion (Roger Mogert, s). Alf T Samuelsson (kd) Tillgängligheten är i dag hyggligt tillgodosedd. Rullstolsplatser och hissar finns bland annat. Py Börjeson (s). KS förslag till beslut kan bifallas med tanke på att ombyggnader pågår. I det fortsatta arbetet är det viktigt att uppmärksamma de rullstolsbundnas situation. Majken Wennberg (v) Rullstolsbundna ska ha samma rättigheter som vi andra att se idrott. Utl. 71/00. Bildande av ett vattenvårdsförbund för kartläggning, rening och skydd för Bällstaån (Hans Peters, c). Ingen nämnvärd debatt. Utl. 72/00. Uppföljning av stadens Miljöbokslut (Björn Mellstrand, c). Alf T Samuelsson (kd) Arbete enligt motionärens önskemål pågår redan. Yildiz Kafkas (mp) Ett fint arbete har gjorts. Dock saknas åtgärdsförslag. Slut klockan 22.00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000522BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000522BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar