Rådssalseko 000615

TORSDAG 000615 KL 20.00-02.06. Fortsättning Rotel VII Integration, miljö- och idrottsroteln. Integrationsnämnden-ytterstadssatsning. Rolf Könberg (m) Se människors resurser istället för problem. Undanröj näringslivshinder. En näringspolitisk syn ger större resurser och ger bättre integration än socialpolitiken. Lars Rådh (s) Den som inte syns och inte får vara med skapar ofta egna subkulturer, inte sällan kriminella. Har majoriteten lagt ned de resurser som behövs? På vilket sätt skapar nedläggning av medborgarkontor, fritidslokaler och annat, till integration? Kanske majoritetens politik rent av leder till större segregation? Ann-Margarethe Livh (v) Var man bosätter sig blir allt mer en klass- och ibland en etnisk fråga. Ohälsotalen är höga i Järva, mycket högre än i Bromma. Om majoriteten vill leva upp till sina förslag, så ge nämnden ökade resurser och möjlighet till utvärdering. Fredrik Malmberg (fp) Barn med invandrarbakgrund har svårare att få jobb, det är belagt. Hur går det för Sverige om vi inte blir bättre på att ta till vara på de resurser som människor med invandrarbakgrund utgör? Integration är inte att tycka synd om. Paul Lappalainen (mp) Hon som förut var ansvarig för jämställdhetsarbetet har nu fått utökat ansvar och ansvarar även för denna typ av jämnställdhet, utan mer resurser eller tid. Helve Tsai (sp) Integration är ingen enkelriktad rörelse. De som kommer till Sverige är en färdig resurs, de kommer som vuxna människor med erfarenheter som inte vi, som vuxit upp här, har. Anita Habel (v) De medel som avsatts i ytterstadssatsningen ska granskas utifrån könsperspektiv. Hälften bör gå till kvinnor. Lars Rådh (s) Det är ett stort problem att få män att delta i kunskapslyftet. Problematiken är inte likadan alltid, men för vår del tänker vi arbeta för båda könen. Eva Oivio (s) Ytterstadssatsningen skapades som en demokratisatsning. Den var framgångsrik. Nu råder dock på många håll tveksamhet om satsningen fortfarande pågår. Hur återupplivas engagemanget? Abebe Hailu (s) Biblioteket i Rinkeby är flititgt utnyttjat, men hälften av invånarna är arbetslösa. Hur ska det gå med alla dessa männiksor när m vill ta bort eller minska socialbidragen? Ann-Marie Strömberg (v) Det viktigaste var att det var ytterstadsborna som engagerade sig. Hamid Mosavi-Porasl (v) Vi pratar och pratar och ingenting sker! Man skär ned istället för att satsa och förväntar sig att regeringen ska fylla i de hål som uppstår. Om regeringen inte skänkte pengar, vad skulle det vara kvar då av ytterstadssatsningen. Var ärlig Hedman, säg att det finns stora brister i programmet. M vill inte satsa på dessa områden. Rebwar Hassan (mp) Det är svårt att få privata arbetsgivarare att anställa invandrare. Staden ska visa invandrarnas kapacitet med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Hardy Hedman (kd) Om det nu fanns ett fantastiskt projekt som invånarna i ytterstaden älskade, hur kom det så att väljarna övergav er? Början av vår tid var klantigt skött. Nu har vi chans att nystarta i ytterstadssatsningen. Vi har råd att anställa projektledare. Möblera inte med människor. Antag att vi hade norrlandskonsulenter som placerar norrlänningar så fort de kommer hit. Lars Rådh (s) Lite resurser, de beslut som tagits fullföljs inte. Vi gör inte vad vi kan som arbetsgivande kommun. När det presenteras personalstrategier i staden ska det stå på första sidan om vår progressiva anställningspolitik. Ann-Margarethe Livh (v) Öronmärkta integrationspengar används för att täcka nedskärningar! Fredrik Malmberg (fp) Inget annat land har satsat så mycket som vi på integration, trots diskrimineras det. Hur kan man tro att det bara är mer av samma medicin som hjälper? Nej det är nya recept som behövs. Gå från omhändertagande till egenmakt. Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena AB. Alf T Samuelsson (kd) Vi behöver elitidrotten som förebilder för våra barn, men framför allt finns förebilderna inom verksamheterna för ungdomar. De ledare som lär ut normer och ansvar. Vi är en av mycket få kommuner i landet som behåller nolltaxan. Vi satsar även på tillgänglighet för de funktionshindrade på stadens olika arenor. Mats G Nilsson (m) Stockholmarna badar mer än någonsin. Främst ungdomar under arton år. Koloniverksamheten drivs nu med mångfalld. Problemen är att det är svårt att nå fram med satsningen på tjejidrotten, handikappanpassningen och den tidiga elitsatsningen. Skattemedel ska inte finansiera elitsatsningar. Stefan Sjöberg (v) Alla stockholmare ska ha tillgång till stadens anläggningar. Sänk entreavgifterna. När den borgerliga majoriteten vill lägga ut verksamheter på entreprenad får stadens egna bolag också lägga bud? Det är oklart. Utveckla, inte avveckla, den offentliga sektor.n Sabina Bossi (mp) Samlingslokalerna är viktiga. De kraftiga avgiftshöjningarna under senare tid har säkert minskat besöken. Det är inte bra. Stella Fare (sp) Idrott handlar mycket om lokaler. Under lång tid har många av dem förfallit. I vårt ansvar ligger inte bara att bygga nytt utan även att renovera. Idrott är även spontant och oorganiserat och det är viktigt för barn och ungdomar att de ska kunna göra det. Anläggningarna som redan finns kan användas till mycket mer än de var avsedda från början. Nu har vi hamnat på en rimlig lokalnivå. Iris Birath (v) Om samlingslokalerna läggs ned, var ska pensionärsgrupperna, dansarna och alla de andra dagsgrupperna ta vägen? Caroline Silverudd Lundbom (fp) Jag är bekymrad över nyttjandegraden i samlingslokalerna. Mats G Nilsson (m) Enligt idrottsförvaltningen har pensionärsföreningarna 0,04 procent i Årsta folketshus som exempel. Jag tror vi klarar av det problemet. Alf T Samuelsson (kd) Vi har nu 16 samlingslokaler, låt oss utvärdera hur det gått i höst. Iris Birath (v) Hur känns det för kd i salen att föra en helt annan politik än i riksdagen? Ska det finnas 16 lokaler, måste något göras. Pengarna tar slut i stadsdelarna. Rolf Pettersson (s) Det är brist på istider i Stan. Alla barn som vill vara med får inte vara med. Likadant är det med fotbollen. Det behövs fler planer. Eller snarare planerna som finns behöver rustas upp. Majken Wennberg (v) Kolloverksamhetern är en av stadens bästa verksamheter. Alla barn som vill ska beredas en kolloplats, organisera en central platsberedning. Alf T Samuelsson (kd) För första gången drivs nu kollo i privat regi och alla ska kunna få vara med. Trots det bredare utbud barnen har att välja bland har priset gått ned. Iris Birath (v) Vilka var det för hundra år sedan som förbjöd samlingslokaler för arbetarna? Det var högern! Vilka var det som förbjöd demonstartioner? Det var högern! .ROTEL 1 FINANSROTELN, NÄRINGSLIVSNÄMNDEN. Carl Cederschiöld (m) En viktig uppgift för nämnden är att vara barnmorska för nya företag. Vi ska också göra analyser. Jag hoppas att debatten ska handla om vi har rätt strategi. Lars Rådh (s) Stockholm rankas som hetaste IT-marknaden i Europa och andra i världen. Stella Fare (sp) Varje stad behöver en kontaktyta mot näringslivet. Förutom IT är design, reklam och musik, populärmusik områden där Sverige och Stockholm håller sig väl mer än väl framme. Teres Lindberg (s) Majoritetens politik för arbetsmarknaden är ingen politik. Staden borde satsa på matchningsprogram så att de arbetslösa ska kunna kvalificera sig för de lediga jobben. Ulla Ericsson (m) Det är staten som ska satsa på arbetsmarknadsåtgärder. Företagen som är bäst på företagande ska ägna sig åt det. En snabb och effektiv myndighetsutövning är nödvändigt liksom en skola som även främjar eget företagande. Lars Rådh (s) Det krävs en samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Conny Nilsson (s) Den borgerliga majoriteten slår vakt om oligopol som minskar utvecklingen. Carl Cederschiöld (m) Att staden säljer Stokab är inte märkvärdigare än att staten säljer ut Telia. Anders Broberg (kd) Att gå från ett oligopol med tre aktörer till fyra aktörer är inte så kul. Men sedan fanns det inte möjlighet för regional licens. Hamid Mosavi-Porasl (v) M pratar som ett enfrågeparti om skatten, skatten, skatten. Det största problemet som de stora företagen säger sig ha är att det inte finns nog med utbildad arbetskraft. Satsa på utbildning! Jag så många gånger berättat om de dåliga studieresultaten i Kista, men ingen bryr sig. Lotta Edholm (fp) Det är för få som söker sig till högskola och universitet. Carl Cederschiöld (m) Det är svårt att se i förväg hur utvecklingen blir, därför vill vi att företagen själva ska ha möjlighet att utvecklas så att det kan ge sig av sig självt. Förutom det som Fare nämnde att staden nått framgångar i, kan även bioteknik nämnas. Lars Rådh (s) Om vi ej kan samlas kring satsningen på näringslivet blir det inte någon lyckad satsning. Det har kostat kommunala pengar och hårt arbete att marknadsföra Stockholm, och det är det vi kan tacka för nu när vi har satt Stockholm på kartan. Lotta Edholm (fp) Självklart ska Stockholm ha PR. Nu bör vi försöka engagera det privata näringslivet i de satsningar som behöver göras. Saluhallsstyrelsen, Koncernen Stockholm Stadshus AB inkl övergripande koncernfrågor, Stockholm Vatten och övriga bolag. Annika Billström (s) De strategiskt långsiktiga förutsättningarna för koncernen bör utredas. Vi bör också diskutera hur vi förvaltar det egna kapitalet. De kortfristigt placerade miljarderna ger inte optimal avkastning. Carl Cederschiöld (m) Vinstnivåerna i koncernen bör bli högre om årets nivå på utdelningen ska hållas. Annika Billström (s) Staden är oerhört förmögen och vi behöver göra ett antal investeringar, vilka? Carl Cederschiöld (m) Jag vill varna för att vara för tydig, annars kan förhandlingarna inför affärerna gå dåligt och kosta för mycket. Ewa Törngren (v) Den elektroniska infrastrukturen ska inte ägas av staden enligt majoriteten, trots att all annan infrastruktur som vägar och dyligt ska göra det. Viviann Gunnarsson (mp) Att sälja parkeringsbolaget som är ett bra styrmedel för staden är dumt. Insyn är viktigt. De enda bolagen som går med vinst idag är bostadsbolagen. Därmed får hyresgästerna betala för andra verksamheter i staden. Minska vinstkraven för bostadsbolagen nu när staden går bra. Rebwar Hassan (mp) Det är att gå över ån efter vatten att köpa vatten till staden. Slammet från vattenreningen går att sälja. Efter år 2005 får organiskt avfall inte deponeras. Vattenutagningen ur Mälaren är inte dyr, men reningen är det. Förertagen som förorenar ska finansiera reningen. Conny Nilsson (s) Stokab bygger inte bredband, utan står för fibernät. Det finns inga privata bolag som är beredda att stå för nät utan att samtidigt kräva att de har trafiken där. Carl Cederschiöld (m) Om staden äger ett bolag till hundra procent får den även stå för förluster och kostnader i samma mån. Om en köpare kan garantera operatörsoberoendet så kan Stokab säljas, annars måste Stokab förbli en kommunal verksamhet. Erik Nilsson (s) Vill ni ha vinster att betala vård, skola och omsorg med skulle ni inte sälja bostäder. Tvärt om. Ni säljer bostäder och köper sådant som ger en mindre vinst. Håkan Tenelius (fp) Ska stadens ekonomi skötas så, så skulle staden köpa företag och andra företagsverksamheter. Erik Nilsson (s) Vi ska inte köpa verksamheter, men gärna placera pengar i långsiktiga satsningar. Carl Cederschiöld (m) Äger staden denna typen av bolag så är det klart att de ska gå med vinst. Viviann Gunnarsson (mp) Alla verkar ni överens om att bolagen ska mjölkas på 600 miljoner istället för 300. Först skapas det ett bra företag som går med vinst, sedan säljer man det och placerar vinsten i aktier som ger lägre vinst än från början. Använd pengarna till ytterligare boende. Beslut Res. 88. Punkt 1. S, v och miljöpartiets de gröna yrkar med stöd av majoriteten att regeringe ska uppvaktas för fotsatt stöd till berdeskapsdagar och ledningsövningar. Fortsättning på Stockholm Stadsmuseum. Ingen nämnvärd debatt. Beslut. Fortsättning Gatu- och fastighetsnämnden. Ingen debatt. Beslut Voteringar. Res:48. p 4, res 49. p 7, 9, 10, Majoritetens motförslag vann med 46 röster mot 41. I re50 p 22 vann majoriteten med 65 röster mot 22. I p 24 bifölls s-förslaget med 57 röster mot 30. I res 51. p 38 vann majoriteten med 65 röster mot 22. I p 45 vann majoriteten med 59 röster mot 22. I p 47 vann majoriteten med 48 röster mot 19. I res 52. p 50 vann majoriteten med 60 röster mot 27. I p 56 vann majoriteten med 59 röster mot 27. I res 53. p 67 vann majoritetens förslag med 59 röster mot 27. I p 68 vann majoriteten med 64 röster mot 22. Fortsättning; bostäder, bostadsbolagen, Bostadsförmedlingesbolaget och SISAB Beslut Slut kl 02.06. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar