Rådssalseko 001002

Report this content

Kommunfullmäktiges beslut i korthet Barry Andersson (s) utsedd till fullmäktiges förste vice ordförande efter Bertil Karlberg. Äldreboende med 96 vårdbostäder byggs vid Värtavägen. Parkeringshus rivs och ersätts av 150 lägenheter i kvarteret Elefanten i Södra Klara. Avtalet för köp och exploatering inom Sickla Kaj antaget. Bostadsförmedlingens avgift höjs till 2000 kronor per förmedling från 10 oktober. Kommunfullmäktige 2 oktober 2000 klockan 18.00-22.25. NYA beslutsärenden NY FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Till ny vice ordförande för fullmäktige efter framlidne Bertil Karlberg utsågs Barry Andersson, socialdemokraterna. ROTEL II Utl. 175/00. Förslag till detaljplan för område invid kvarteret Kampementet, Ladugårdsgärdet. Mikael Söderlund (m) Ett bra projekt där en redan exploaterad yta används till 96 viktiga vårdbostäder åt människor i ett sent skede av livet. Dick Urban Vestbro (v) Detta är ett område med en klassisk stadsplan. Genom att bygga på föreslaget sätt täpper man till flera av de speciella funktionalistiska byggnaderna. Dessutom får det tänkta äldreboendet dålig utsikt och begränsad soltillgång. Ett litet ingrepp i en grönyta sker också. Cecilia Obermüller (mp) Det har funnits ett kompakt motstånd mot detta bygge. Befintliga byggnader får sämre utsikt. Miljöfarlig verksamhet i form av en mack bedrivs endast 20 meter från den föreslagna byggnaden. Mikael Söderlund (m) Det blir 18 meter mellan byggnaderna, ett mycket normalt avstånd i staden. Kritikerna glömmer också att en ny grönyta tillkommer enligt förslaget. Stella Fare (sp) Detta är i huvudsak redan exploaterad mark. Stenstaden kan kompletteras med nya hus utan att inkräkta på grönområden, det visar denna plan. Vi måste kunna förena ansvarstagande för miljön med vettigt byggande. Birgitta Rydell (fp) Att byggnaden ligger intill ett annat hus är inget konstigt. Det är normalt i en storstad. Kerstin Rossipal (kd) Jag förstår de kringboendes oro men jag tror inte skuggningsproblemen på befintlig bebyggelse blir så stora. Utl. 176/00. Förslag till detaljplan för kvarteret Elefanten, Norrmalm. Mikael Söderlund (m) Detta är en del av återställandet av nedre Norrmalm. Det är en skandal att området fick förstöras som skedde och det är en glädje att få åtgärda en del av de värsta missgreppen. Dick Urban Vestbro (v) Vi var med på det ursprungliga ombyggnadsförslaget. Men i nya förslaget har kontorsytan ökats på ett omotiverat sätt. Vi vill återgå till det tidigare förslaget. Mikael Söderlund (m) I det förslaget var antalet bostäder långt under 100. Nu blir det 150. Stella Fare (sp) Vi är mycket glada åt att parkeringshuset försvinner. Vi lade motionen för nio år sedan. Då hånskrattades det - nu är vi där. ROTEL III Utl. 177/00. Genomförande av detaljplan för Sickla Kaj, Hammarby Sjöstad, inklusive avtal om köp och exploatering. Sten Nordin (m) Ytterligare 1000 nya bostäder kan nu påbörjas, liksom nya butiks- och kontorslokaler. Ann-Marie Strömberg (v) Förslaget måste kraftigt omarbetas för att Hammarby Sjöstad ska bli den ekologiska spjutspets det var tänkt att bli. Det blir nästan bara bostadsrätter. Marken bör inte säljas utan upplåtas med tomträtt. Planeringen för kollektivtrafiken har inte skötts väl. Sten Nordin (m) Tvärbanan skulle ha dragits hit 2004 om planerna från vänstersidan skulle uppfyllts. Nu kommer den igång redan 2002, dessutom kommer det fram till dess finnas goda bussförbindelser. Börje Vestlund (s) Vi vill ha fler hyresrätter. Men det här blir ett samhälle för ett fåtal väldigt rika personer, en gräddhylla som inte stämmer med de ursprungliga tankarna. Mångfalden går förlorad. Cecilia Obermüller (mp) Marken borde inte säljas utan upplåtas med tomträtt, annars behåller staden inte rådigheten över den framtida markanvändningen. Ska området göra skäl för beteckningen ekologisk stadsdel måste miljöambitionerna höjas. En fast förbindelse till Södermalm bör ordnas. Ann Mari Engel (v) Det finns ingen godtagbar förbindelse mellan Södermalm och Sjöstaden, färjan är tänkt att gå enbart vardagar mellan 6 och 18. Detta har bidragit till att servicen inte kommer att komma igång, vare sig social eller kommersiell, fastän de första människorna flyttar in redan i december. Svante Linusson (sp) Den bro ni vill bygga skulle ha en lutning skarpare än Hammarbybacken. Den skulle inte vara bra för vare sig cyklister eller fotgängare. Moderna färjor fungerar alldeles utmärkt för människor med funktionshinder, i likhet med moderna spårvagnar. Börje Vestlund (s) Majoriteten vill inte bygga hyresrätter för ni vill göra innerstaden till ett reservat för höginkomsttagare. Juan Carlos Cebriàn (s) Sjöstaden skulle vara en spjutspets när det gäller tillgänglighet, likaväl som miljö. Men en färja i stället för en fast förbindelse försämrar definitivt tillgängligheten. Dessutom tycks majoriteten vara beredd till en rad dispenser för byggherrar som vill avvika från kraven på tilgänglighet. Votering skedde om förslag från mp och s att marken i Sjöstaden endast borde upplåtas med tomträtt. Förslaget föll med siffrorna 53 mot 48. Utl. 178. Höjning av förmedlingsavgiften. Ann-Margarethe Livh (v) Den ena åtgärden efter den andra som försvårar för människor med låga inkomster. De som har störst behov av bostadsförmedlingen kommer kanske in te ha råd att använda sig av dem. Christer Öhgren (mp) Ett exempel på hur man effektivt utestänger låginkomsttagare från möjligheten att byta lägenhet. Sedan kommer också en köavgift som gör det ännu svårare för dessa människor. Göran Dahlstrand (s) Får vi majoritet igen kommer vi att återinföra avgiftsfri bostadsförmedlingen. Men för att rädda bostadsförmedlingen är vi beredda att gå med på en kommande köavgift och höjningen av förmedlingsavgiften. Sten Nordin (m) Avgiften rör den reguljära förmedlingsverksamheten, inte förturerna. Att betala för en service som ger ett förstahandskontrakt är fullt rimligt. ROTEL I Utl. 179/00. Arvodering av förtroendevald. Ingen debatt. Utl. 180/00. Förvaltning av pensionsmedel. Ingen nämnvärd debatt. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 139/00. Social kompetens som frivilligt ämne (Ulla Dahl, mp). Sabina Bossi (mp) Skolan bör aktivt arbeta för att integrera social kompetens i allt skolarbete. Jan Björklund (fp) Arbetsklimatet i många skolor är helt oacceptabelt. Det krävs ordning, reda och arbetsro i skolorna. Motionen avslogs. Utl. 140/00. Fritidsförsäkring för alla Stockholms skolelever (Christer Öhgren m fl, mp). Christer Öhgren (mp) Familjerna till många av offren för brandkatastrofen i Göteborg hade svårigheter att ens kunna betala begravningarna. Många familjer visste inte att de hade kunnat teckna försäkringar. Erik Nilsson (s) Vi har ett gemensamt ansvar att ge alla barn och ungdomar lika villkor och förutsättningar. Av kunskapsskäl eller ekonomiska skäl är vissa betydligt sämre försäkrade. Kostnaden blir inte stor, kanske 3,5 miljoner för staden. Jan Björklund (fp) När barnen är i skolan har staden ett ansvar. Men i övrigt anser vi att det är familjerna som har ansvaret. Det är en principfråga - samhället ska inte frånta föräldrarna ansvaret för barnen. Christer Öhgren (mp) Åtminstone borde ni då gå ut och informera föräldrarna om att de själva måste ta ansvaret. Jan Björklund (fp) Varje år får varje förälder mycket tydlig information om den saken. Margareta Olofsson (v) Björklund vill inte se att det faktiskt finns barn som är oförsäkrade. Det visar inte minst Göteborgsbranden. Det är förvisso inte dyrt för föräldrarna att försäkra sina barn men det finns mycken okunskap. Christer Öhgren (mp) Kanske vissa föräldrar inte tar sitt ansvar. Då drabbas tredje man, alltså barnen. Inge-Britt Lundin (fp) Vi kan inte ta hand om varenda människa från vaggan till graven. Motionen avslogs. Utl. 141/00. Gymnastik och självförsvar (Christopher Ödmann, mp). Jan Björklund (fp) Motionären vill att vi ska utbilda flickor i våld till självförsvar. Men jag anser inte att våld ska mötas med våld. Det är fullständigt fel väg att gå. Patricio Rodriguez (v) Nu har vi chansen att ge alla tjejer möjligheten att slå tillbaka. Det handlar om icke-våld och självförsvar. Motionen ansågs besvarad. Slut klockan 22.25. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar