Rådssalseko 001016

Report this content

Kommunfullmäktiges beslut i korthet. Exklusive motionerna Ett förslag om ett alternativ till guldklocka som hedersbelöning, till exempel en hedersmedalj, godkändes av fullmäktige. Utbildningsnämnden fick i uppdrag att tillsammans med kulturnämnden genomföra projektet Läsår Stockholm som ska verka för ökad läsning hos stockholmarna. Socialtjänstnämnden gavs i uppdrag att tillsätta en genomförandegrupp avseende särskilda boendeformer för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. KS fick i uppdrag att tillsätta en samordningsgrupp för utbyggnad av särskilda boendeformer. En upprustning av Östbergahöjdens centrum och byggnation av 32 nya lägeneheter i centrumet godkändes. Detaljplaneförslaget för kv Gunnebo m.m. inom stadsdelarna Lunda och Solhem godkändes. Det innebär att en ny väg ska byggas intill järnvägen och att obebyggd industrimark bebyggs med bostäder och en ny skola. Det nya detaljplaneförslaget för kv Mässingen i Grimsta godtogs. Planteringen i Gotlandsgatan, mellan kvarteren Obelisken och Monumentet, gavs namnet Gotlandsparken. rotel iii Utl. 185/00. Förslag om större valfrihet eller alternativ till guldklocka som hedersbelöning. Skrivelse av Viviann Gunnarsson (mp). Sten Nordin (m) Det viktiga är egentligen inte klockan utan uppvaktningen. Viviann Gunnarsson (mp) (Läser ur ett brev från en stockholmare ungefär såhär: )Under hela mitt arbetsliv har jag blivit jagad av klockan, därför känns det fel att när jag nu närmar mig pensionsålder så ska jag få en klocka. Jag tycker att det påminner om en feodal bedömning. Viviann Gunnarsson (mp) Nu är ett förslag till guldklockan, något ännu mer feodalt - en medalj. Sten Nordin (m) Man kan få välja medalj om man vill. rotel iv +vi Utl. 186/00. Läsår Stockholm. Lälskampanj i Stockholm stad. Jan Björklund (fp) Sverige har varit en läsande nation. Det håller på att förändras. Allt för många saknar tillräckliga läskunskaper för att klara sig i samhället. Vi ska slå vakt om kulturarv och bildningsarv. Det motverkar socialt utanförskap. Att läsa och tänka får inte ersättas med att surfa. Per Sundgren (v) Roligt att vi är överens! Vi ska visa att det är roligt att läsa. Olivia Wigzell (s) Barn till korttidsutbildade föräldrar läser betydligt mindre än barn till högutbildade. Klass- och könstillhörighet slår hårt för tillgången av all kultur. Grimstaskolans bibliotek som stänger, de har öppet en timme i veckan, talar emot fp:s satsning. Jan Björklund (fp) Självklart är det barn som inte självklart blir serverade böcker och kultur som vi måste stödja främst. Hardy Hedman (kd) Det är viktigt att acceptera trappan för läsinlärning. Det finns en serie lättläst för vuxna. Läs Berättelsen om Elin som är mycket bra. Sabina Bossi (mp) Läsning av dagspress minskar. Bibliotek läggs ned. Satsningen är liten men god. Jan Björklund (fp) Vi har inte lagt ned bibliotek. 1998 fanns det 41 bibliotek. Nu finns det 42 och det projekteras för ännu ett. Kristina Alvendal (m) IT får INTE ställas till motsats till läsandet. Författare publicerar verk på nätet. Det finns många pedagogiska dataprogram med interaktiv handling som kan användas för att man ska lära sig att läsa. Det finns även en rad nättidningar som presenterar nyheter på ett helt nytt sätt. rotel v+vi Utl. 187/00. Utbyggnad och förmedling av bostad med särskild service. Uppdrag i handikapplanen. Samlad aktion för särskilda boendeformer. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) Ann-Marie Strömberg (v) De stadsdelar som tar sitt ansvar och bygger gruppbostäder gör en ren förlustaffär. Eivor Karlsson (mp) En inventering bör göras tillsammans med stadsdelsnämnderna. Kristina Axén Olin (m) Mycket litet har gjort framför allt för bostäder för psykiskt funktionshindrade. Gruppbostäder behövs verkligen. Även bostäder till studenter, flyktingar, hemlösa och äldre. Och de unga. Vi bör tillsätta en genomförandegrupp och en samordningsgrupp. Problemet med finansieringen måste lösas och de problem som Strömberg skrivit om i Liljeholmen arbetar tjänstemän med nu för att hitta en lösning. Ann-Marie Strömberg (v) Hoppas inte att vi måste vänta till jul för att få besked. För då stänger Björnkulla och kommer beskedet sent kommer det FÖR sent. Kristina Axén Olin (m) Vi arbetar med Liljeholmen nu. Iris Birath (v) Det finns en lag som ger utvecklingsstörda rätt till bostad. Under två är har Axén Olin inte gjort någonting för att vi ska kunna uppfölja lagen. Viviann Gunnarsson (mp) Det är en skam att vi måste tillsätta samverkansgrupper för gruppbostäder. Gör något nu istället. Det finns pengar i kommunen. Varför satsas de inte! Inge-Britt Lundin (fp) Iris Birath går upp och smockar till någon som verkligen försökt göra något! Juan Carlos Cebriàn (s) Den som har rätt till bostad, måste få det inom 6 månader. Vi måste bygga mer. Viviann Gunnarsson (mp) Under de 15 år har denna fråga kommit på efterkälken. Det handlar om normer, klagande grannar, stödformer som kan vara bättre. Blanda inte in de andra grupperna. Ann-Marie Strömberg (v) I stället för att fyra gäng dammsuger staden efter lägenheter, skulle vi ha en gemensam. Vissa lägenheter fungerar inte för handikappade, men kan fungera för en bostadslös. Kristina Axén Olin (m) Vi undersöker om vi kan använda medelsreserven men jag återkommer i frågan. Juan Carlos Cebriàn (s) Säg till stadsdelsnämnden att de måste ordna bostäder som dessa människor har laglig rätt till. Votering: V:s 4:e attsats om att ge KS i uppdrag att hitta ett system för kompensation till stadsdelar när nya gruppbostäder byggs röstades ned med 52 röster mot 46 beroende på att det redan arbetas med frågan (enligt röstförklaringar). rotel ii Utl. 188/00. Förslag till detaljplan för kv. Släkten m.m. inom stadsdelen Östberga. Cecilia Obermüller (mp) Bra förslag! Kollektivtrafikförsörjningen bör dock förbättras. En snabblinje vore bra. Förutom solstudier är det viktigt att utreda vindförhållandena. Det vore synd om torget drabbades av hård blåst - och vad värre är ansamlingar av dålig luft. Utl. 189/00. Förslag till detaljplan för kv. Gunnebo m.m. inom stadsdelarna Lunda och Solhem. Cecilia Obermüller (mp) Bra i stort, men vägtillgängligheten kan bli bättre. Pendeltågstationen måste ha en passage över eller under spåren. Mycket dagvatten går till Bällstaåns känsliga område. Det är över huvud taget inte ett enkelt område att bygga på, titta närmare på miljön. Utl. 190/00. Förslag till detaljplan för del av kv. Mässingen inom stadsdelen Grimsta. Cecilia Obermüller (mp) Det är förkastligt att bygga på grönmark! Stella Fare (sp) Från början skulle 4.000 kvadratmeter bebyggas. Nu är vi nere på 8% av detta. Mycket har gjorts åt den ursprungliga planen och man har lyssnat på den lokala opinionen. Utl. 191/00. Namn för allmän plats inom stadsdelen Södermalm. Cecilia Obermüller (mp) Att kalla en plantering för en park ligger i den nuvarande majoritetens intresse. Bordlagda beslutsärenden Utl. 143/00. Gemensamt nätverk för skolbibliotek. Motion av Per Sundgren (v). Beståndet på alla våra kommunala bibliotek ska vara lättillgängligt. Nätverken på skolorna bör därför kopplas ihop med folkbiblioteken. Trots att ingen tycker att det är dåligt händer det inte tillräckligt. Datasystemen är inte kompatibla. Jan Björklund (fp) De flesta grundskolorna har idag möjlighet att koppla upp sig på internet. Det är med andra ord på gång. Erik Nilsson (s) Förslaget innebär inte att elever ska kunna gå in på nätet och titta vad det finns för böcker, utan de ska ges möjlighet att låna böcker från hela stadens bokbestånd från sin egen skola. Utl. 146/00. Möjlighet för elever att helt eller delvis ta körkort inom Stockholms gymnasieskolor. Motion av Eva Oivio (s). Jan Björklund (fp) Skolan behöver inte lösa samhällets alla problem. Förutom att branchen för körkortsskolor skulle sabboteras kostar det en hel del pengar. Eva Oivio (s) Det handlar om trafiksäkerhet, jämställdhet, lyhördhet för de unga. Det handlar om möjlighet att skaffa jobb. Det finns kommuner som agerat annorlunda. I Stockholm har nästan inga remisser skickats ut, det finns inga redovisningar för kostnader. Det finns inga redovisningar från de kommuner som helt eller delvis agerat annorlunda om hur de resonerat och hur de gjort. Jan Björklund (fp) Inte ens din egen partigrupp ville svara på en remiss i frågan. Det finns inget stöd i skolan för detta. Eva Oivio (s) Min partigrupp i utbildningsnämnden svarar så som jag tycker verkar rimligt, att man ska kunna läsa teorin i skolan. Att köra bil är något man verkligen lär för livet. Patricio Rodriguez (v) Utred frågan grundligare. Sabina Bossi (mp) Det är för dyrt. Många ungdomar i Stockholm inte tar körkort för att de tycker att det är onödigt. Beträffande utbildningar där körkort skulle kunna krävas, kan man utreda vidare. Carl Cederschiöld (m) Varför kostar körkortsutbildningen 20.000? Varför är det så svårt att få ett kort? Jo, regeringen har infört regler för att göra det svårt att få körkort. Titta på teorin! Något så korkad petimeterkunskap har man väl aldrig hört på maken. Jan Björklund (fp) Om man lägger in endast teoriundervisningen i skolundervisningen återstår ju problemet med kostnaderna för körundervisningen. Eva Oivio (s) Vi klagar på att ungdomars bristande politiska intresse, men när man tar upp en ungdomsfråga så tillfrågas de inte ens om vad de tycker. Konstigt med ointresset? Erik Nilsson (s) I fordonsprogrammet skulle det här kunna vara ett inslag. Man skulle också kunna införliva det i det individuella valet för att förbättra möjligheterna för dem som vill ta körkort. Thomas Fürth (sp) Vad skulle man ha för glädje av att ta teorin vid 18 år om man väntar till låt säga till tio år senare med att göra praktiken? Votering: Förslaget röstades ned med 58 röster mot 41. Utl. 147/00. Konvertering av kylsystemet till Kungsträdgårdens isbana. Motion av Peter Nilsson (mp). Alf T Samuelsson (kd) Att förhindra utsläpp är viktigt. Att denna anläggning inte avvecklades samtidigt som övriga kylsystem med freon i Staden, berodde på att anläggningen var ny. Cecilia Obermüller (mp) Ingen remiss har sänts till miljöförvaltningen. Men visst är det viktigt att något görs, så fort som möjligt. Stefan Sjöberg (v) Ska stoppdatumet i årsskiftet år 2001-2002 klaras, måste något göras fortast möjligt. Kersti Py Börjesson (s) Det räcker inte att minska utsläppen av freoner. Oavsett vilket alternativ som väljs måste nämnden få extra medel. Alf T Samuelsson (kd) Att enbart konvertera räcker inte för att få bort allt vi vill få bort. Utsläppen som sker är marginella och enbart vintertid. Utl. 151/00. Kulturen i Stockholm efter kulturhuvudstadsåret. Motion av Annica Dominius m.fl. Per Sundgren (v) Den reservation av s och v och eventuellt av mp avlade har försvunnit. Birgitta Rydell skönmålar världen. I stadsdelarna har kultursekreterarna rationaliserats bort. Därmed har det lokala kulturlivet raderats. Emil Marczak (mp) Till hur stor del ska Kulturhuset sponsras och hur? Varför kan inte pengarna som ska läggas på undersökningen av Stadsteaterns besökare på Vår Teater i stället? Birgitta Rydell (fp) Det är viktigt att framhålla alla de bra sakerna som har hänt. Fler besöker biblioteken. Det finns stadsdelsbibliotek som lever i största välmåga. Fler besöker kulturhuset. Vi satsade 10 miljoner mer på kulturskolan för att fler elever skulle kunna komma med. Även om dessa verksamheter kommer att ligga under kulturnämnden är kulturen knappast utraderad. Vi verkar dessutom för att anställda inom äldreomsorgen ska bli kulturombud för att förbättra de äldres tillgång av kultur. Erik Nilsson (s) Visst är kulturskolan bra och tack och lov lades inga bibliotek ned även om öppethållandetiderna och bemanningen skurits ned. Men i kulturrapporten för 1999 och 2000 står om nedskärningar på 40 miljoner. Ann-Marie Strömberg (v) Det är kulturanslagen som gör att vi har råd i stadsdelarna med kulturevanemang. I min stadsdel har de dragits ned från 600.000 kronor till 100.000. Det betydde att vi hade råd med ett enda evanemang. Och naturligtvis är det inte arbetet som kostar då, utan omkringkostnaderna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001016BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001016BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar