Rådssalseko 001030

Report this content

Kommunfullmäktiges beslut i korthet Erik Nilsson (s) nytt oppositionsborgarråd efter avgångne Lars Rådh. Staden ansöker om att World Anti-Doping Agency lokaliseras hit. Farsta Strand: 19 nya bostäder vid Magelungsskolan. Tio punkthus (omkring 100 lägenheter) i Hässelby Strand intill Grimstaskogen. Landskapspark på Årstafältet. Fyra hus inom Stureby sjukhemsområde säljs för ombyggnad till bostäder. Två fastigheter i Kista säljs för bland annat utbyggnad med 375 studentbostäder. KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 OKTOBER 2000 KLOCKAN 18.00-22.10. NYA BESLUTSÄRENDEN NYTT BORGARRÅD Till nytt oppositionsborgarråd (s) utsågs Erik Nilsson. ROTEL I Utl. 194/00. Lokalisering av World Anti-Doping Agency till Stockholm. Christopher Ödmann (mp) Ärendet hade behövt en grundligare genomgång. Beslutsgången har varit något bakvänd. Men om det inte innebär några ekonomiska åtaganden för staden kan vi tänka oss att bifalla. Carl Cederschiöld (m) Förslaget är bra men det blev bråttom på grund av omständigheter som staden inte råder över. För övrigt behöver kommunal verksamhet inte vara detsamma som att det ska gå så långsamt som möjligt. ROTEL II Utl. 195/00. Namn för allmän plats inom stadsdelen Gamla Stan. Ingen debatt. Utl. 196/00. Förslag till detaljplan för del av kv Vätö mm, Farsta Strand. Mikael Söderlund (m) Här används redan exploaterad mark för att skapa 19 nya bostäder. Inger Stark (v) Barnen i Magelungsskolan behöver sin skolgård och bollplan. Det är den roligaste delen av skolgården som ska bebyggas. Mycket lämpligare vore att bygga vid Larsbodafältet. Cecilia Obermüller (mp) Elevrådet och barnen borde ha tillfrågats. Barnen har ingen röst. Det är egendomligt att SISAB blir bostadsbyggare. Stella Fare (sp) Detta är ett mycket lämpligt område. Dessutom är det bra för en skola att ha bostäder intill. De boende håller lite koll på vad som sker kring skolan. Det är utmärkt att åldrar och verksamheter blandas. Lilian Falkbäck (s) Förslaget stämmer väl med översiktsplanens intentioner att bygga på exploaterad mark. Mats Sahlin (fp) Det är upprörande att v och mp inte vill se till den sociala verkligheten i staden med den bostadsbrist som råder. Kerstin Rossipal (kd) Vi måste alla ägna kraft åt att komma till rätta med bostadssituationen. Alla argument talar för att vi ska bygga på den här i huvudsak hårdgjorda marken. Mikael Söderlund (m) Under tre år har planarbetet pågått. Alla berörda instanser är positiva. Om det vore så att barnen i fråga är så fruktansvärt upprörda hade nog någon förälder eller granne hört av sig med kritik. Juan Carlos Cebriàn (s) Jag bor i området och ser ofta var och hur barnen leker. Barnen har i dag otroligt mycket yta som inte används. Detta är en bra plats att bygga på. Utl. 197/00. Förslag till detaljplan för kv Paradsängen 2, Hässelby Strand. Mikael Söderlund (m) Här blir det 100 nya bostäder, eventuellt även äldreboende och anpassat för rörelsehindrade. Maria Hannäs (v) En del av föreslagen bebyggelse hamnar på exploaterad mark, det är bra. Men en annan del hamnar i naturmark och naggar utkanten av Grimstaskogen. Utl. 198/00. Förslag till detaljplan för Årstafältet. Ingen debatt. ROTEL III Utl. 199/00. Hemställan om genomförande av etappvis utbyggnad av landskapspark på Årstafältet. Börje Vestlund (s) Stadsbondgården borde finnas med i projektet för att få en helhet. Stella Fare (sp) Jag är övertygad om att vi kan hitta kreativa lösningar för att få stadsbondgården till stånd. Ulla-Britt Ling-Vannerus (m) Vi arbetar med och har en del sponsorer på gång. Viviann Gunnarsson (mp) Det hela kunde skyndas på så att det står klart till stadens 750- årsjubileum 2002. Sten Nordin (m) Här är ingen broms pålagd. Vi ska jobba så snart som det bara är praktiskt möjligt. Utl. 200/00. Förvärv och tomträttsupplåtelse i kv Mårtensdal mm, Hammarby Sjöstad. Sten Nordin (m) På detta vis får Fryshusets kunskapscenter möjlighet att starta en gymnasieskola. Det är en av flera goda effekter av förslaget. Viviann Gunnarsson (mp) För den skull behöver fastigheten inte säljas. En annan typ av avtal kunde gjorts. Till slut kommer vi inte att ha någon mark kvar som vi har rådigheten över. Utl. 201/00. Försäljning av del av fastigheten Gamlebo 8 i Stureby. Ann-Marie Strömberg (v) De fyra byggnaderna ingår i det gamla sjukhemsområdet. Men de bör inte försäljas. Husen i Stureby skulle kunna användas till ett självbyggeriprojekt eller äldreboende eller kollektivbostäder, kanske studentbostäder. Nu blir det i stället bostadsrätter som ungdomarna inte kan ta del av. Viviann Gunnarsson (mp) Fastigheten bör inte säljas utan upplåtas med tomträtt. Det är bra att det byggs bostäder men bättre hade varit gruppbostäder eller kollektivboende. Det råder en oerhörd brist på den typen av bostäder. Karin Wanngård (s) Självbyggeriet Framtidsloftet visade sig mycket positivt. Jag uppmanar borgarrådet att våga pröva något nytt. Sten Nordin (m) Vi lägger ett konkret förslag som leder till att bostäder byggs. Vad gäller gruppbostäder byggs sådana, studentbostäder bygger vi med högsta fart. De satsningarna hindras inte av denna plan. Inge-Britt Lundin (fp) Vi har haft svårigheter att hitta en intresserad byggherre till denna tomt. Nu har vi gjort det. Vill vi ha fler bostäder så måste vi bygga. Däremot borde vi inte klämma in fler gruppbostäder här. Utl. 202/00. Avtal om försäljning av fastigheten Danmark 1 (Kista Centrum) och Danmark 2 i Kista. Sten Nordin (m) Kista Centrum måste förnyas. Den bofasta befolkningen har ökat och antalet arbetande är i växande. Nu går startskottet för en stor och genomgripande förnyelse av Kista Centrum. Börje Vestlund (s) När det gäller försäljning ska man ha en pragmatisk syn. Efter mycket förhandlande byggs nu ett antal studentbostäder, vilket är positivt. Också att nedslitna Kista Torg rycks upp är bra. Hamid Mosavi-Porasl (v) Jag hävdar att Kista Centrum nu säljs bort billigt. Marken har större värd än så. Det är slöseri med stockholmarnas pengar. Att sälja på detta sätt ger ingenting. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 142/00 och 145/00. Bordlades ånyo. Utl. 152/00. Utredning av invandrarkvinnornas situation (Iris Birath och Zeliha Dagli, v). Iris Birath (v) Dessa kvinnors problem skiljer sig avsevärt från andra kvinnors. Det är ytterst angeläget att stärka deras rättigheter. Många av dem misshandlas av sina män och kan inte fly. Alf T Samuelsson (kd) Min enkla fråga är hur man ska finna dessa grupper. Rolf Könberg (m) Vänsterpartiet vägleds av ett ovanifrånperspektiv och grupptänkande. Invandrarkvinnor har olika bakgrund. Men perspektivet bör vara den enskildes rättigheter, vi bör se ur individperspektiv. Py Börjeson (s) Utifrån en samlad dokumentation borde vi kunna avgöra vilket som kan bli nästa steg för att stärka dessa kvinnors rättigheter. Anita Habel (v) Invandrarkvinnornas situation behöver utredas. De har till exempel mycket lägre valdeltagande. Fredrik Malmberg (fp) Motionen fokuserar på problemen i stället för på det positiva. Däremot behövs det väl ingen utredning om dem som blir misshandlade. Där krävs i stället handling. Det är kränkande att förutsätta att man har problem för att man är invandrarkvinna. Rebwar Hassan (mp) Vi invandrare är ingen homogen grupp. Vi är olika. Motionen ansågs besvarad (=ingen utredning). Utl. 153/00. Afrikanskt center i Stockholm (Michael Arthursson, c). Ingen debatt. Motionen ansågs besvarad (=inget center). Utl. 154/00. Bordlades ånyo. Utl. 155/00. Fontän på Hagsätra centrums torg (Bo Michaëlsson m fl, mp). Ingen debatt. Motionen ansågs besvarad (=fontän på gång). Utl. 156/00. Förbättrad väghållning för fotgängare (Anita Habel, v). Anita Habel (v) Kostnaderna för sjukvård, sjukgymnastik och så vidare borde vägas in för att få en helhetsbild av kostnaderna vid halkolyckor. Helena Bonnier (m) Utredning av halkbekämpning kan sägas ingå i det uppdrag som gatu- och fastighetsnämnden redan har. Motionen ansågs besvarad (=ingen specifik utredning av just halkolyckor). Utl. 157/00. Utbyggnad av tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö och från Fruängen till Älvsjö (Mats Sahlin och Stig Svärd, fp). Juan Carlos Cebriàn (s) Alltjämt saknas tvärförbindelser. Vi förordar en förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka, liksom en förlängning till Barkarby. Det är mer angeläget. Mats Sahlin (fp) Att satsa på bättre kollektivtrafik är nödvändigt för att möta den kommande befolkningsökningen. En utbyggnad enligt förslaget står inte i motsats till förlängning av tunnelbanan till Nacka och Barkarby. Motionen ansågs besvarad. Slut klockan 22.10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001030BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001030BIT01130/bit0002.pdf

Dokument & länkar