RådssalsEko 5 februari 2001

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (av de nya beslutsärendena) * Förslaget om ett integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter antogs. * Ett salutorg ska inrättas på Högdalsplan i Högdalen. ROTEL 1 Utl. 17/01. Förslag om ett integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter. Margareta Olofsson (v) Hur ska dialogen om politikernas beslut komma att se ut i nämnderna? Iris Birath (v) Hur ska jämställdhetsplanen se ut, hur kommer barnkonventionen att följas upp? Viviann Gunnarsson (mp) Pröva detta integrerade förslag, men följ upp. B lev det verkligen bättre än med olika typer av mål. Förslaget brister i miljöhänseende. Ta allvarligare på de dolda miljöproblemen. Erik Nilsson (s) Jag saknar dialog mellan verksamhetsansvariga och politiker. Dialogen måste föras i stadsdelsnämnderna. Här tycks tjänstemannadialogen vara i fokus. Det finns problem med nyckeltalen, andel av privat drift är inte ett mått på kostnadseffektivitet och valfrihet. Carl Cederschiöld (m) Det står hur dialogen ska föras. Vi är ute efter en dialog mellan nämnder och Kommunstyrelsen för att se om målen är rätt satta, att verksamheten går åt rätt håll och så vidare. Nilsson angrep nyckeltalen, jag vill hävda att så länge vi känner till dess begränsing så är de bra. Jag vill dessutom hävda att privata alternativ är ett mått på valfrihet om ej det enda. Christopher Ödmann (mp) Kolliderar miljö och ekonomin så blir det en politisk prioritering av vad som är viktigast. Står denna policy över andra dokument i staden? Carl Cederschiöld (m) Detta är inget policysystem. Detta är ett medel för att besluten ska få genomslag. Margareta Olofsson (v) Är det valfrihet? Om ingen kommunal verksamhet finns och det är det man vill välja? Nyckeltalen blir värdelösa sådär. Stella Fare (sp) Miljöledningssystemet har varit en förebild för detta ledningssystem. Viviann Gunnarsson (mp) Miljöledningssystemet har inte lyckats bra, men vi hoppas att detta ska ge en skjuts på traven, men vi måste ge miljöfrågorna lite extra uppmärksamhet. Alf T Samuelsson (kd) Det är viktigt med en ordentlig utvärdering om ett år. Iris Birath (v) Är det okej att kvinnor inom staden har lägre lön, att tjejidrotten fått sämre tider? Stockholm följer inte sin egen policy. Det är allvarligt och så säger borgarrådet bara att det finns olikheter i vad vi tycker leder till jämställdhet. Carl Cederschiöld (m) Alla partier är överens om jämställdhet. Vi har olika uppfattningar om vad som leder till dit. Jag anser att kortare arbetstid och vänsterpartiets politik är en kvinnofälla. Bror Stefenson (kd) Vi bör akta oss för att uppföljningen kostar på verksamheten, så att det blir "kamrerare" i stället för hemvårdare. Hardy Hedman (kd) Det var ytterligt nära att vi fick pris för jämställdhet. Utl. 18/01. Hemställan om inrättande av salutorg på Högdalsplan i Högdalen. Per Sundgren (v) Förslaget är kanske bra, men jag är osäker för det förslag som ligger här har stadsdelsnämnden inte fått ta ställning till. Stella Fare (sp) Här har samråd skett mellan förvaltningar och inte mellan nämnder. Det händer ibland, men i framtiden när enkla bygglov kommer att avgöras i stadsdelsnämnderna, så elimineras detta problem. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 171/00. Integrering eller konservering - försök till projekt med arbetslösa invandrare. Motion av Rolf Pettersson (s). Alf T Samuelsson (kd) Nu har tydligen s ändrat åsikt om lärlingsplatser. Kistamodellen bör lyftas fram även i andra stadsdelsnämnder. Christopher Ödmann (mp) Kontaktnät är viktigt för att få arbete. Man sorteras bort som invandrare. Om man ger arbetsgivarna möjlighet att träffa dem som kommer in sist på arbetsmarknaden, invandrare, ungdomar och kvinnor, så ger det nya möjligheter. Därför är lärlingssystemet bra, men det kräver resurser. Vi borde ge nämnden att ge i uppdrag att ta reda på inom vilka områden som det är lämpligt. Hardy Hedman (kd) Stadsdelarna får åtta miljoner kronor för denna typ av åtgärder. Thomas Fürth (sp) Anhöriga och etniska nätverk får inte underskattas. Historiskt har det lättaste sättet att skaffa jobb för människor från andra håll varit att starta eget. Abit Dundar (fp) Projekt uppifrån är ingen bra lösning. Hardy Hedman (kd) Vantör får 2 miljoner kronor extra för ett arbetslöshetsprojekt. Ulla Ericsson (m) Arbetsförmedlingen är dålig på att hjälpa långtidsarbetslösa. Ofta känner förmedlarna inte till individernas förmågor. På arbetsmarknadsområdet har vi i Sverige arbetat med kvantitet och inte med kvalitet. Bemanningsföretagen har visat sig vara en stor hjälp för arbetslösa invandrare. Eva Oivio (s) Kommunen anslår inga medel till de projekt som ni lovordar så varmt. Vantör har lyft fram problem som många av stadsdelarna har; för lite pengar för att aktivera långtidsarbetslösa. Vi har för lite pengar för vård. Ulla Ericsson (m) Arbetsmarknadsverket har pengar. Kommunen ska ej lägga sig i statliga ansvar. Eva Oivio (s) Ring till Kista och fråga hur de kom i gång med sina innovativa projekt. Visst har kommunen bidragit med sin del. Utl. 172/00. Stockholms 750-årsjubileum. Motion av Rolf Lindell (s). Rolf Lindell (s) Detta är ett utmärkt sätt att sätta Stockholm på kartan. År 2002, 30 år efter Stockholmskonferensen som lade en grund för Riokonferensen, bör vi verkligen visa upp vad vi har och har gjort. Christopher Ödmann (mp) Det kan bli dyrt. Tyvärr kräver det ett visst urval. Visst är det viktigt att miljöfrågorna kommer med under firandet, men även kvinnor och barn måste uppmärksammas. Carl Cederschiöld (m) Ska detta jubileum ge resultat krävs att det 1) är något nytt. 2) att det får kosta en slant. Stockholm har hela tiden legat före i miljöarbetshänseende. Projektet uppfyller motionens önskemål men har ett eget stuk. Stella Fare (sp) Det är inte fel att uppmärksamma Rio och Stockholmskonferensen, men vi ska ta fasta på stockholmarnas intresse för stadens lokalhistoria. Christopher Ödmann (mp) Vi ska inte behöva drabbas av vattenfestivalsyndromet. Inte en massa tingeltangel som inte har med stadens historia att göra, inte behöva vada fram mellan papperstallrikar och plastbestick. Vi ska inte behöva möblera om hela staden för att vi firar 750 år. Låt oss sortera ut vad vi tycker är viktigt. Utl. 173/00. Begränsning av upphandling av djurtestade produkter. Motion av Sabina Bossi (mp). Sabina Bossi (mp) Inför i inköpspolicyn att staden ska upphandla sådant som inte är djurtestat när det finns alternativ, samt att varorna ska ha information om hur det är testat. Margareth Melin (sp) Staten och EU har ett stort ansvar, men vad vi kan göra att väcka ett stort intresse hos massmedia. Utl. 174/00. Kombinerat byggande av seniorbostäder och parkeringshus i Gubbängen. Motion av Lilian Falkbäck och Barbro Karlsson (s). Barbro Karlsson (s) Det framgår av svaret att lägenheter med hiss behövs i området, men inte vilka typer av upplåtelseformer. Stadsdelsnämnden har förordat bostadsrätter, men de äldre i området är inte så väl bemedlade. Familjebostäder har redan ett hus på tomten det är frågan om. Eivor Karlsson (mp) Det behövs lägenheter, men ett parkeringshus leder till större trafik. Det är inte heller lämpligt att sälja marken. Kerstin Rossipal (kd) Vi anser att det bör bli seniorboende med hyresrätt i detta område. Bostadsrätter är lämpligt i trakter med småhus, där de äldre kan sälja sitt hus för att bo kvar. Nu utesluts inte detta i förslaget. Madeleine Raukas (m) Motionen är bra. Men det kan vara bra med bostadsrätter eftersom det bör finnas blandade bostadsformer på alla områden. Maria Hannäs (v) Jag vill lägga till en attsats om att bygga just hyresrätter. Stella Fare (sp) Den här motionen grundar sig på detaljkunskap om stadsdelen. Stadsdelsnämnderna borde dras med i arbetet att se var man kan bygga och vilken typ av byggen som behövs. Nu handlar det om var man ska bygga och vad man ska bygga. Upplåtelseform avgör vi senare. Mikael Söderlund (m) Hyrorna i nybyggen är extrema. Viviann Gunnarsson (mp) Det är klart att det blir dyrt när man har avskrivningstider på tio år. Det vore något att se över i den här salen. Votering: V:s attsats om att upplåtelseformen ska bli hyresrätter med stöd av s och mp. Förslaget röstades ned med 53 röster mot 48. Utl. 182/00. Utl. 183/00 samt Utl. 184/00 Bordlades. Utl. 192/00. Reducering av avgasutsläpp från färjetrafiken vid Kapellskärs hamn samt framtagande av miljöstrategi. Motion av Hans Peters (c). Viviann Gunnarsson (mp) Båttransporter kan vara miljövänligt, men det beror på hur vidaretransporten ser ut. Denna placering är inte miljövänlig. Stella Fare (sp) I dag går gods på 2 miljoner ton över denna hamn. I år tecknas avtal med miljöstyrande avgifter. Vi gör åtgärder för den allt mer ökade trafiken över Kapellskär Margareta Olofsson (v) ´Svaret handlar om ljud, men inte om utsläpp. Farledsavgifter kan bli något nytt. Självklart ska man prata med de omkringboende, men att det blir en miljövänlig sjöfart är inte bara viktigt i hamnen utan i hela Östersjön. Viviann Gunnarsson (mp) Bra att få veta att två av de bullrande fartygen ska bytas ut, men det vore intressant att få veta när. Hur kan Stella Fare gå med på att tonaget ökar till 2 miljoner ton när det inte används järnväg? Stella Fare (sp) Vi kan inte förbjuda de bullrande fartygen, men miljöstyrande avgifter skapar ett starkt incitament för ett utbyte av flottan. Järnväg är att föredra framför lastbilar, men det är bättre om godset inte far hela vägen med lastbil. Viviann Gunnarsson (mp) Man kan avtala om att miljöförstörande fartyg inte får fara in i skärgården. Bror Stefenson (kd) Kapellskär är närmast utifrån sjön. Berthold Gustavsson (m) Ska vi ha en allmän hamn, måste vi ta emot de fartyg som går kommer, som är godkända av fartygsverket. Kommunfullmäktige har inte ansvar för järnvägen. Viviann Gunnarsson (mp) Vi måste ha en ekologisk utveckling tillsammans med den ekonomiska. Vi får inget samarbete i transportfrågorna om vi inte ser till att det kommer till stånd. Utl. 203/00. Fritidsaktiviterer för funktionshindrade. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp). Viviann Gunnarsson (mp) Har man afasi eller minnesstörningar försvinner man ibland de andra funktionshindrade. Anpassa verksamheter för denna kategori. Jag kräver ett allaktivitetshus för dem. Iris Birath (v) Vi tycker inte att kunskaperna är tillräckligt goda om denna grupp och tycker att en kartläggning vore bra. Kristina Axén Olin (m) Vi tycker inte att olika handikappsgrupper ska ha egna aktivitetshus. Vi har lagt pengarna på att öka tillgängligheten på redan befintliga verksamheter. V:s förslag om inventering stöter också på problem, för det finns ingen sådan registrering. Det är heller inte önskvärt. Viviann Gunnarsson (mp) Hjärnskadade har oerhörda problem med att kunna ta del av de verksamheter som redan finns. I handikapprådet finns det inga representanter med - av naturliga skäl. Ylva Branting (kd) Ibland krävs särlösningar, även om integrering är viktig så långt som möjligt. Jag hade inte riktigt förstått vilka grupper Gunnarsson syftade på i sin motion. Vi får stämma av lite bättre i framtiden. Juan Carlos Cebriàn (s) När får stadsmuseet en handikappvänlig entré? Det är bra att höra att idrottsarenorna ska bli tillgängligare, men det krävs mycket mer. Stella Fare (sp) Beträffande stadsmuseet beklagar jag djupt att hissförbindelsen dragit ut på tiden, det beror på att entrén blir så påverkad. Men det ska ordnas! Dessutom fick jag just veta att Medeltidsmuseets hiss har låst, för att den blivit helt förslummad. Det måste åtgärdas. Viviann Gunnarsson (mp) Första gången får medlemmarna i denna kategori vara med på en cirkelträff, men inte andra. Eller om de får, kommer kanske inte de övriga deltagarna gången efter - för de vill inte vara med när en sån person är där. Dessa människor behöver egna aktiviteter. Man kan i och för sig gå vägen genom handikapporganisationerna så kan de anhöriga starta cirklar. Votering: Mp:s attsats att satsa på fritidsaktiviteter för handikappade tonåringar och vuxna. Avslogs med 51 röster mot 46. Mp:s andra attsats om särskild verksamhet för kommunikationshandikappade avslogs med 51 röster mot 46. Slut kl. 22.10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar