RådssalsEko000619

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * Den nya skolplanen antogs av fullmäktige. * Detaljplaneförslaget för västra delen av Kulltorp 3 på Södermalm antogs. Därmed möjliggörs 24 nya bostäder. * Detaljplaneförslaget för Husby bollplan antogs. Det betyder att en ishall kan byggas där och en grusfotbollsplan som vintertid kan användas som konstfrusen isbana. * Detaljplaneförslaget för kv Luma i Södra Hammarbyhamnen antogs. Hamn- och industriområdet ska omvandlas till en integrerad stadsdel med bostäder, parkmark och passande verksamheter. * Detalplaneförslaget för kv Grävlingen på Norrmalm antogs och därmed får Skanska fastigheter som varit tomträttshavare bygga till, rusta upp och skapa nya lägenheter. * Detajplaneförslaget för kv Mårtensdal m.m. i Södra Hammarbyhamnen, Årsta och Johanneshov, som berör tvärspårvägen och natur- och parkområdena på sidorna om Skanstullsbroarna antogs. * Avtalet angående försäljningen av fastigheten Elefanten 16 m.m. till Skanska godkändes. * Avtalet angående försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 söder om Kista Centrum till NCC godkändes. * Fullmäktige gav stadsbyggnadsnämnden i samråd med stadsmuseinämnden och gatu- och fastighetsnämnen i uppdrag att ta fram förslag på hur byggnadsminnesförklaring av de återstående, enligt överenskommelsen föreslagna fastigheterna, kan genomföras. * . Uppdraget som tredje vice ordförande förlängs t.o.m. september månad år 2000. * Redovisningen av motioner inlämnade före den 30 juni 1999, som inte behandlats av kommunstyrelsen, godkändes. * Alla externa finansiella affärer, inklusive långfristig upplåning, hos bolagen skall ske genom internbanken på stadsledningskontoret, dessutom beslöt KF att KS ska ges i uppdrag att revidera Finanspolicy för staden och dess bolag med utgångspunkt från riktlinjerna som ges i utlåtandet. * Avtalet mellan Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje och Sydvästra Stockholmsregionenes VA-verksaktiebolags styrelse (SYVAB) godkänns. Orsaken till avtalet är att Södertälje delats i Nykvarn och Södertälje. * Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden ta fram förslag till förenklingar i planprocessen. * När stadens kolloverksamheten nu förändras, har fullmäktige ändrat berörda relgementen i olika nämnder. * Ärendet om överföringen av Hamnstsyrelsens mark och verksamhet bordlades. Jan Björklund (fp) Det är ingen till hjälp att ta bort krav. Somliga behöver mer tid på sig, andra måste få kunna gå fortare fram. Betyg och skriftliga omdömen leder till att skolorna utvärderar sin verksamhet och de håller föräldrarna informerade. Ordning och reda och upprätthållande av normer ska skrivas in i betygen. Kristina Alvendal (m) En av tio elever lämnar skolan utan att ha godkänt i basämnena. De som idag går i skolan får ingen möjlighet att göra om. Erik Nilsson (s) Skolborgarrådets har med sin goda hand med media har lyft upp skolfrågorna på tidningarnas dagordning. Men analysen är fel. Dagens skola är inte tillräckligt bra, men den är definitivt bättre än den jag började i för trettio år sedan. Jag tror att betyg är nödvändiga, men har man inget annat att säga än att vi ska följa upp eleverna med betyg så har pedagogiken pajat ihop. Jan Björklund (fp) Att politiker försöker sätta sig på lärarna och tala om vilken pedagogik de ska använda är bland annat orsaken till att skolan hamnat snett. Erik Nilsson (s) Vi ska hela tiden kunna diskutera skolan. Vi folkvalda, näringslivet och resten av samhället ska alla föra in kunskaper och erfarenheter i skolan. Sabina Bossi (mp) Skolplanen som ligger på bordet nu är väsentligt bättre än den som var ute på remiss. Förankringen är låg. Vi önskar att vi kunnat skriva planen tillsammans över partigränserna. Skriftliga omdömen är inte tillåtet enligt de nationella riktlinjerna. Att skriva in skolk i betygen är att koppla kun-skaper och förmåga till kunskapsin-hämtning med disciplinära åtgärder. Jan Björklund (fp) Ute i verksamheten är förslaget om skriftliga omdömen väl förankrat bland skolledare, lärare och elvers organisationer. Sabina Bossi (mp) Det stämmer inte alls att alla vill ha skriftliga omdömen. Patricio Rodriguez (v) Elever med svårigheter kan redan idag gå om en klass. I förslaget saknas ett kursprogram för dessa elever. Utan individuell plan kan året bli bortkastat. Jan Björklund (fp) Idag går många ett extra år i grundskolan, men de gör det på gymnasiet då det är för sent. Det måste ske tidigare. Helve Tsai (sp) Skolan ska ge ungdomarna makt. Kunskap ger makt. Den svenska skolan är dyrast i Europa. Utvärderingar behövs, varje elev behöver veta exakt hur de ligger till. Erik Nilsson (s) Våra höga skolkostnad beror på lokalkostnaderna. Men faktum är att vi satsar lika mycket pengar på undervisning i år som vi gjorde 1990. Christopher Ödmann (mp) Eleverna borde få makt redan i början? Helve Tsai (sp) Naturligtvis ska eleverna ha en fortlöpande dialog med sina lärare, men det är ej samma som att de ska sitta i skolstyrelsen. Ylva Branting (kd) Förekommer mobbing finns ingen förutsättning för lärande. Skolan ska aktivt arbeta mot mobbing, rasism och sexism. Margareta Olofsson (v) Otroligt att denna mediokra flumskola har lyckats prestera så väldigt många IT-gurus och ledande IT-miljonärer! Alla partier har inte fått delta i arbetet med skolplanen, det är synd för skolplanen ska leva igenom flera val. Hemspråket är viktigt. Helve Tsai (sp) Det finns alltid elever som klarar sig bra, jag tänker på dem som behöver mer hjälp. Margareta Olofsson (v) Betyg är ej bästa sättet att stödja en elev. Lovisa Morén (mp) Förvånande att v köpt så mycket av majoritetens skolplan. Utvecklingssam- talen är ett möte där man resonerar om elevens behov utan att eleven ska behöva gå om ett år. Det kan faktiskt vara stigmat-iserande att behöva göra det. Det viktigaste är att man inte tar ihjäl lusten att lära. Margareta Olofsson (v) Vi hade ambitionen att vi skulle kunna enas för en hållbar skolplan. Jan Björklund (fp) Utvecklingssamtal är bra, men när något negativt framföras lindas det i regel in. När det åhörs sållas det negativa bort. Detta undviks genom skriftliga omdömen. Min bedömning är att för första gången kommer de flesta grundskolor uppleva en finansiell ökning för underviningen. Roger Mogert (s) En av skolans viktigaste uppgift är att fostra elever demokratiskt, men i Björk-lunds skola lyder de bara order. Hur fostras demokratiskt i en auktoritär skola. Christer Öhgren (mp) Ett självständigt tänkande är en baskunskap. Helhetssynen saknas i skolplanen. Jan Björklund (fp) Utan baskunskaper är det svårt att ha mycket till självständigt tänkande. Hur ska de som nu går ur skolan utan att de lärt sig läsa, klara av att utvärdera undervisningen? Christer Öhgren (mp) Den som inte kan läsa kan mycket väl delta i samhället. Den personen och det som den är bra på behöver lyftas fram. Jan Björklund (fp) Att få läsa om nazism och kommunism lär eleverna mer om demokratin än elevråden. Claes-Göran Jacobson (v) Jag känner ingen i någon generation som tycker sig ha gått i någon flumskola. Det har förekommit rapporter om att ungdomar skolkar för att arbetsmiljön är så dålig med mobbing, möggel och så vidare. Detta är inget man kommer till rätta med genom att skriva in skolket på betyget. Erik Nilsson (s) Friskolor har bidragit till att utveckla pedagogiken, men idag startas friskolor för att de kommunala missgynnas ekonomiskt. Ann-Marie Furumark (s) Språkligt sett kan skolplanen kritiseras. Den som borde vara en språklig förebild. Vad är hög fallenhet, till exempel? En paradox. Jan Björklund får se upp så att han inte bli en fallen höghet. Juan Carlos Cebriàn (s) Fler särskoleelever borde kunna gå som specialelever i vanliga klasser. Idag har föräldrar till särskoleelver inte möjlighet att välja mellan särskola och grundskola. Jan Björklund (fp) I går inga barn i särskolan som inte är utvecklingsstörda. Det är ett framsteg att särskoleplatsena ökar. Margareta Olofsson (v) Vi tycker att eleverna med stigande ålder ska få ett ökande inflytande på skolorna. Jan Björklund (fp) För de 800 eleverna på en skola, betyder inte elevrådet så mycket. Det viktiga är inflytandet över var och ens utbildning. Madeleine Raukas (m) Jag hoppas vi kan skapa en sammanhållen och gemensam plan för gymnasieskolan för hela Stockholmsområdet. Jan Björklund (fp) Det finns ett samband mellan bortagande av betygen och att allt färre från arbetarklassen går vidare till högskolorna. Erik Nilsson (s) Det är antalet platser till högskolan som är avgörande för antalet arbetarungdomar som fortsätter att läsa. Betygen är klockrent klassegregerande. Utl. 119.00. Förslag till detaljplan för västra delen av Kulltorp 3 inom stddelen Södermalm. Carin Jahn (s) Det är viktigt att en säker skolväg tas fram för barnen under tiden bygget pågår. Maria Hannäs (v) Påbyggnaden bör sänkas med ett par våningar. Cecilia Obermüller (mp) Området behöver en byggnadsöversyn. Utl. 120/00. Förslag till detaljplan för Husby bollplan inom stadsdelarna Husby och Akalla. Stefan Sjöberg (v) Så kommer äntligen bygget igång. Cecilia Obermüller (mp) Vilket köldmedel kommer att användas? Alf T Samuelsson (kd) Jag tror jag kan garantera att köldmedlet inte förstör ozonlagret. Utl. 121/00. Förslag till detaljplan för kv. Luma m.m. inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Mikael Söderlund (m) Med detta kan staden leva upp till sitt åtagande att skyndsamt få tvärbanan utbyggd till Hammarby Sjöstad. Dick Urban Vestbro (v) Det är fel att anlägga en nästan dubbel så hög parkeringsnorm som innerstaden har. Stockholms minsta parti får styra när området får en färjeförbindelse. Ingen expert tycker att det är en bra lösning. Conny Nilsson (s) Marknaden vill ha en bro. Folk vill ha en bro. P-normen är bra. Hans Hagberg (sp) Det fungerar inte med broar där. Dessutom går fortare att ta sig över med en färja. Hardy Hedman (kd) Förslaget är bra. Bron som den nu ser ut, verkar omöjlig. Vi som inte är fackmän kan inte läsa dessa bilder i handlingarna. Viviann Gunnarsson (mp) Vi tycker att det ska finnas både en bro och en färja. Länsstyrelsen har tydligen konstaterat att Lumafabariken släppt ut mer kvicksilver än man trott (detta enligt Metro). Har området sanerats nog? Det är av vikt, inte minst om Hammarby Sjöstad ska kunna kallas ett ekologiskt område. Det finns ingen anläggning som klarar av denna typ av sanering i Stockholm i dag. Dick Urban Vestbro (v) Jag tror på en bro. Utl. 122/00. Förslag till detaljplan för kv. Grävling inom stadsdelen Norrmalm. Mikael Söderlund (m) Vi gör upp med den helt felaktiga stadsplaneringen med tre viktiga kvarter för att återskapa liv i tomma öde stads-kvarter med bottenvåningar som lyser tryggt. I Grävlingen som vi talar om nu, i Blåmannen där 100 nya lägenheter skapas och i Jeriko där 65 skapas. Dick Urban Vestbro (v) För några år sedan skapades en norm för att solen skulle nå ned till gatorna. Men i detta fall kommer det att byggas för högt. Mörka, trånga gator ger ej bra gatumiljö. Mats Sahlin (fp) Det är en bra plan. Utl. 123/00. Förslag till detaljplan för kv Mårtensdal m.m. inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen, Årsta och Johanneshov. Inge nämnvärd debatt. Utl. 124/00. Godkännande av avtal med Skanska Mark och Exploatering AB om försäljning av fastigheten Elefanten 16 m.m. på Norrmalm. Sten Nordin (m) Det finns en oro att bortfallet av p-platser ska drabba affärslivet i city. Det har därför vidtagits åtgärder. Gallerian-garagets utbyggnad med 200 platser till exempel. Stella Fare (sp) Vi kan aldrig få Gamla Klara tillbaka, men detta är en historisk dag. Ann-Marie Strömberg (v) Vi vill inte att stadens mark ska säljas. Viviann Gunnarsson (mp) Bra med bostäder, inte bra med försäljning. Varje gång bostäder byggs ska fler p-platser byggas. Det ska röjas för allt mer trafik. Bygg inte fler garage under parker utan ta fasta på att människor som önskar bo och arbeta i innerstan inte behöver använda bilen jämt. Garaget under Humlegården kan ta 800 bilar. Det drar till sig mycket trafik. Varje gång ett garage tas bort och bostäder byggs så kommer nya garage under jorden. Snart kan man ju inte bifalla några nybyggen. Inge-Britt Lundin (fp) Det är väl bättre med bilarna under jorden än över. Utl. 125/00. Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 söder om Kista Centrum i Kista samt genomförandebeslut. Börje Vestlund (s) Detta är ett exempel på när man ska sälja. Ann-Marie Strömberg (v) Sälj ej mark i strategiskt viktiga områden. Viviann Gunnarsson (mp) Ett bygge med 32 våningar är inte bra. Ska det ändå byggas borde studentlägenheter byggas till. Något anbudsförfarande har inte förekommit och det är lite konstigt med villkoren. Cecilia Obermüller (mp) Området ligger inom Igelbäckens avrinningsområde som har problem med vattennivån. Tråkigt att dagvattnet ska ledas bort. Utl. 127/00. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, hemställan om stadens yttrande över förslag om inglasning av gården, fastigheten Rådstugan. Viviann Gunnarsson (mp) Vi vill vidarebefordra ärendet till revisorerna för att se hur det har handlagts. Stella Fare (sp) Inglasningen är inte längre aktuell. Utl. 128/00. Förlängning av uppdrag som tillfällig vice ordförande i KF. Ingen debatt. Utl. 129/00. Redovisning av motioner, inlämnade. före den 30 juni 1999, som ej behandlats av KS. Ingen debatt. Utl. 130/00. Översyn av finans- och ekonomienhetens organisation inom stadsledningskontoret. Ingen debatt Utl. 131/00. Hemställan om godkännande av avtal mellan Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje kommuner och Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (SYVAB). Ingen debatt. ROTEL I+II Utl. 132/00. Ändring av stadsbyggnadsnämndens reglemente i fråga om att anta detaljplaner och områdesbestämmelser. Dick Urban Vestbro (v) Förslaget kan innebära minskad öppenhet. Kan stadbyggnadsnämndens sammanträden då hållas öppna? Det är fel att bedöma vad som är av principiell beskaffenhet med minst en tredjedel, för det betyder att fyra miljöintresserade partier kan bli överkörda av m och s. Stella Fare (sp) I stadsbyggnadsnämndens reglemente står det att de själva beslutar om öppna möten. Cecilia Obermüller (mp) Vem avgör vad som är av principiell beskaffenhet? Mikael Söderlund (m) Ärendet handlar inte om öppna sammanträden. Dick Urban Vestbro (v) Jo, v har lagt ett sånt yrkande. Cecilia Obermüller (mp) Vi kan ställa oss bakom förslaget, om nämndens möten hålls öppna. Mikael Söderlund (m) Fullmäktige kan inte bestämma om stadsbyggnadsnämnden ska hålla möten öppna eller ej! Dick Urban Vestbro (v) Jo, det kan fullmäktige visst. Enligt sekretariatet kan frågan tas under särskild behandling på fullmäktiges möte. Votering. Mp attsats 2, om att stadsbygnadsnämndens möten ska öppna avslogs med 51 röster mot 19. ROTEL I + VII Utl. 133/00. Ändring av reglementen för idrottsnämnden, socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna med anledning av förändrat huvudmannaskap och ansvarsfördelning för kolloverksamheten. Stefan Sjöberg (v) Stadsdelar kan lockas köpa sämre alternativ med lägre personaltäthet. Priset kan komma att stiga och risken finns att mer välbeställda familjer köper dyra platser för barnen medan övriga får dela på budgetplatserna. Rolf Pettersson (s) Idrottsnämnden ska svara för uppföljning av upphandling av kolloplatser. När vi frågade hur vi ska följa upp detta, har vi fått veta att vi kan fråga stadsdelsnämnderna. Men då ska väl ansvaret ligga hos stadsdelsnämnderna. Carl Cederschiöld (m) Det framgår klart och tydligt att SDN har ansvaret. Har ingenting annat angivits så vilar ansvaret på KS. Utl. 126/00. Överföring av hamnstyrelsens mark och verksamhet till gatu- och fastighetsnämnden. Stella Fare (sp) Hamnstyrelsen spelar ingen större roll för hamnens verksamheter idag. Via avtal mellan hamnen och staden ska verksamheten regleras. Hamnkaptenen fortsätter att vara hamnkapten. Leif Rönngren (s) Det är avgörande om hamnen kan besluta över sin mark. Ni har styckat upp hamn-frågorna och lyfter bort dem del efter del. Bror Stefenson (kd) Hamnbolagstyrelsern kommer att bevaka att detta fungerar utan att lagtexter ändras. Viviann Gunnarsson (mp) Det är mycket bra i detta ärende, men det är inte så bra berett.. Leif Rönngren (s) Vilken vision har majoriteten ifråga om hur hamnen ska fungera i framtiden. Det är dåligt att det kommer fram ett ärende som inte är berett som det ska. Varför väntar ni inte på er egen utredning? Viviann Gunnarsson (mp) Jag yrkar på bordläggning. Margareta Olofsson (v) Det är väl bra med en bordläggning så att de som känner sig osäkra kan titta lite närmare på ärendet under sommaren. Slut klockan 20.00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000619BIT01420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000619BIT01420/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar