Årsrapport 2002

Report this content

Stockholmsbörsen 2002 1) - Aktieomsättningen uppgick till 2 702 (3 994) miljarder kronor. - Omsättningshastigheten var 122 (134) procent. - Derivatomsättningen uppgick till 60 920 817 (62 735 817) kontrakt. - All Share Index, SAX, slutade på 149,6 (2001-12-31: 239,1), en förändring med -37 procent. - Antalet noterade bolag uppgick vid slutet av året till 297 (2001-12-31: 305). - Antalet medlemmar uppgick vid slutet av året till 84 (2001-12- 31: 84). Omsättning per dag aktierelaterade produkter 1993 -2002 [REMOVED GRAPHICS] Simon Nathanson, vice VD Stockholmsbörsen kommenterar "Aktiehandeln har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt. De senaste tre årens negativa kursutveckling på börser världen över har dock påverkat aktiemarknaden negativt på flera sätt - så även aktieomsättningen. Trots detta blev aktieomsättningen under 2002 högre än den var något enskilt år under hela nittiotalet. Under årets sista månader ökade också antalet avslut betydligt vilket påvisade ett ökat intresse från privata investerare. Aktiviteten i derivathandeln var fortsatt stor och ett antal rekord slogs under året. Tack vare det distributionsnät av svenska och internationella medlemmar som Stockholmsbörsen byggt upp når de noterade bolagen investerare såväl lokalt som över hela världen. Detta har utvecklat den svenska aktiemarknaden och bidragit till att likviditeten på Stockholmsbörsen sett ur ett internationellt perspektiv är mycket hög med en omsättningshastighet på 122 procent under 2002. Stockholmsbörsens Disciplinnämnd har under året dömt fler bolag än tidigare. Förtroendefrågan har diskuterats mycket under det gångna året vilket är naturligt efter den utveckling som varit. Börsen fortsätter att arbeta aktivt för att stärka förtroendet för aktiemarknaden. Under 2002 infördes bland annat ett nytt övervakningssystem, SMARTS. Även utökad utbildningsverksamhet om informationsgivning i noterade bolag och nya noteringskrav har införts. Stockholmsbörsen har under 2002 medverkat till att utveckla den nordiska regionen genom NOREX-samarbetet. Oslo Børs använder sedan i maj SAXESS, vilket innebär att alla NOREX börser använder samma system för aktiehandel. I december offentliggjordes att Stockholmsbörsen inleder ett samarbete med London Stock Exchange för att tillsammans starta en ny derivatbörs, EDX London. Samarbetet med en av världens ledande börser är en bekräftelse för den stora derivatkompetens som finns inom Stockholmsbörsen samt för OM:s pålitliga och flexibla system. Genom samarbetet kommer den nordiska regionen stärkas i allmänhet och derivatverksamheterna i synnerhet. Under 2003 kommer Stockholmsbörsen fortsätta aktiviteterna för att stärka förtroendet för aktiemarknaden. Bland annat arrangerar vi den 16 januari ett Börsseminarium med marknadens parter för att diskutera förtroendefrågor. Stockholmsbörsen kommer också att fortsätta arbetet med att stärka aktiemarknaden och effektivisera för börsens kunder under 2003. Det kommer bland annat att ske genom arbetet med att fortsätta utveckla samarbetet mellan de nordiska börserna." Handel i aktier1 Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 10 807 (15 978) mkr en minskning med 32%. Den totala aktieomsättningen uppgick till 2 702 (3 994) miljarder kronor. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 39 477 (42 512), en minskning med 7 %. Antalet avslut ökade dock kraftigt under det fjärde kvartalet. Såväl omsättning som antalet avslut är för 2002 högre än något enskilt år under hela nittiotalet. Omsättningshastigheten var 122 (134)%. Handel i derivat1 Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick till 243 683 (250 943) kontrakt per dag, en minskning med 3 %. Den totala derivatomsättningen uppgick till 60 920 817 (62 735 817) kontrakt. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 221 339 (222 765) kontrakt per dag medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 22 345 (28 179) kontrakt per dag. Aktiviteten i derivathandeln ökade väsentligt under det fjärde kvartalet då ett antal rekord i handeln också slogs. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 76,2 (148,1) mkr per dag. Den genomsnittliga premien var 532 (1 066) kronor per kontrakt. Warranter1 Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under året till 27 456 (52 308) tkr per dag. Den totala warrantomsättningen uppgick under året till 6 864 (13 077) mkr, en minskning med 48%. Indexutveckling under år 2002 OMX-index sjönk med 42% och slutade på 493,2 (2001-12-31: 846,5). Benchmark-index slutade på 166,8 (2001-12-31: 271,7), en minskning med 39%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 149,6 (2001-12-31: 239,1) vilket motsvarar en minskning med 37% under året. Dagligvarorindexet ökade mest under året och slutade på 292,0 (2001-12- 31: 235,9), en ökning med 23,8%. Informationstekniksindexet minskade mest under året och slutade på 75,9 (2001-12-31: 355,7), en minskning med 78,7%. Medlemmar Stockholmsbörsen har fått 9 nya medlemmar och 9 medlemmar har upphört. Den 30 december 2002 hade Stockholmsbörsen 84 (2001-12-31: 84) medlemmar, varav 34 (2001-12-31: 32) var svenska, 4 (2001-12-31: 7) var utländska filialer i Sverige och 45 (2001-12-31: 45) fjärrmedlemmar; utländska medlemmar som handlar på Stockholmsbörsen från kontor i utlandet. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 070-5975276 Statistiken finns även tillgänglig på Stockholmsbörsens hemsida www.stockholmsborsen.se "Statistik och publikationer". _______________________________ 1)Sifferuppgifter hänför sig till helår 2002 och jämförelsetal avser helår 2001 om ej annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00570/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar