Brott mot noteringsavtalet - börsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - börsens disciplinnämnd utdömer viten Stockholmsbörsens disciplinnämnd har ålagt fyra bolag - Feelgood Svenska AB, Rederiaktiebolaget Gotland, BioPhausia AB och Enea Data AB - att betala viten för brott mot noteringsavtalet samt vissa andra börsrelaterade regler. Feelgood Disciplinnämnden konstaterade att bolaget under år 2001 brutit såväl mot noteringsavtalets informationsbestämmelser som redovisningsrådets rekommendationer. Nämnden fann att vissa fel måste anses vara mycket allvarliga och väckte frågan om bolaget hade förmåga att uppfylla gällande krav för notering. Detta gällde särskilt bolagets underlåtenhet att i tid informera om en prognosav- vikelse samt vissa avvikelser från god redovisningssed. Disciplinnämnden ålade Feelgood att betala ett vite till börsen motsvarande 5 årsavgifter, sammanlagt 300.000 kr. BioPhausia Den 19 november 2001 offentliggjorde bolaget genom ett pressmeddelande att bolaget beviljats patent i USA och Australien för ett cancerprojekt. Det framkom att patenten meddelats redan den 13 september 2001 i Australien och den 16 oktober 2001 i USA och att information om patenten publicerats på patentmyndigheternas respektive hemsidor samma dag de meddelats. Bolaget förklarade förseningen med att de inte erhållit besked om patenten från sitt patentombud förrän den 15 november. Disciplinnämnden fann att informationen om de beviljade patenten var av kurspåverkande natur och att det inte kunde anses godtagbart att sådan under lång tid fanns tillgänglig på patentmyndigheternas hemsidor innan den offentliggjordes genom bolagets försorg. Nämnden fann vidare att bolaget hade ett ansvar mot börsen även för sådan underlåtenhet att informera som berodde på ombud som bolaget anlitat. Nämnden fastställde vitet till motsvarande 2 årsavgifter, sammanlagt 120.000 kr. Enea Data Disciplinnämnden fann att Enea Data inte hade anmält till börsen att bolaget köpt egna aktier den 8 augusti 2001 och den 16 november 2001. Bolaget hade därmed brutit mot reglerna om återköp i lagen om handel med finansiella instrument samt i Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendation om köp och försäljning av egna aktier. Nämnden bestämde vitet till motsvarande en årsavgift eller 306.300 kr. Rederi AB Gotland Även Rederi AB Gotland hade enligt disciplinnämnden brutit mot ovan nämnda regler om återköp av egna aktier. Bolagets köp av egna aktier - som ägde rum den 25 januari 2002 - hade därutöver inte heller gjorts på börsen varför bolaget även brutit mot aktiebolagslagens regler om förbud mot återköp vid sidan om börsen. Disciplinnämnden fastställde vitet till en årsavgift motsvarande 60.000 kr. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Ordförande i nämnden är justitierådet Johan Munck. För ytterligare information Ulf Lindgren, chefsjurist +46 8 405 70 60 Anders Ackebo, chef för notering och övervakning+46 8 405 70 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar