Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har meddelat Höganäs AB en varning för brott mot bolagets noteringsavtal med börsen. Information om innehållet i Höganäs´ rapport avseende första kvartalet 2003 var den 14 april 2003 tillgänglig via bolagets hemsida innan bolaget hade offentliggjort informationen på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Informationen kom ut genom att Reuters gissade sig till den dolda adress under vilken informationen hade lagrats för att senare publiceras på hemsidan. Detta var möjligt eftersom den dolda adressen var så snarlik den som använts för motsvarande information i tidigare sammanhang och som således var allmänt känd. Reuters kunde därigenom sprida informationen innan den offentliggjordes av bolaget på ett korrekt sätt. Disciplinnämnden hänvisade till andra liknande fall som nämnden prövat tidigare i år och fann att Höganäs brutit mot noteringsavtalet genom att inte tillräckligt noga förvissa sig om att information om kvartalsrapporten inte kunde läcka ut i förväg. Nämnden ansåg emellertid att det oavsiktliga utlämnandet delvis hade samband med en strävan från bolagets sida att göra informationen - i enligt med börsens anvisningar - tillgänglig på hemsidan snarast möjligt efter att offentliggörandet skett på föreskrivet sätt. Mot denna bakgrund ansåg Disciplinnämnden att överträdelsen var ursäktlig och meddelar bolaget en varning. Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 10 årsavgifter. Medlemmar kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitieråd (ordf) Johan Munck, justitieråd (v ordf), Marianne Lundius, professor, Madeleine Leijonhufvud, direktör Stefan Erneholm och direktör Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonom, Hans Edenhammar, advokat Claes Beyer, direktör Jack Junel, professor Lars Östman och civilekonom Ragnar Boman För ytterligare information Ulf Lindgren, chefsjurist +46 8 405 70 60 Anders Ackebo, chef Notering & övervakning+46 8 405 70 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar